Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın Öncelikleri

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine; genç istihdamını artırmaya; ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına; istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine; sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal girişimcilik projeleri, öncelikli olarak toplumsal bir sorunun ortadan kaldırılması veya toplumsal bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla bir işletme ve gelir modeli çerçevesinde yenilikçi ve kalıcı çözümler geliştirmeye yönelik olarak yürütülen faaliyetleri içeren projelerdir.

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına; toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine; dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal içerme projeleri; dezavantajlı grup veya bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamaya, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunmasına, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bu kesimin kamusal hizmetlere erişimini artırmaya, sağlanan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik projelerdir.

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya; program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal sorumluluk projeleri; kâr amacı güden kuruluşların, belirtilen öncelik alanlarına ilişkin sosyal bir sorunun çözümüne yönelik faaliyetlerini içeren projelerdir.

Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri (öncelik 4) için özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur.

Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge (Zonguldak, Karabük, Bartın) içerisinde yürütülür.

Öncelikli Projeler

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,

 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler.

 

Uygun Olmayan Proje Konuları

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler desteklenmez:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.
 • Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış, tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir. Ajans tarafından Program kapsamında kullanılmak şartıyla bağış kabul edilebilir.

 

 Proje Finansmanına İlişkin Hususlar

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Proje destek tutarı Ajansın teklifi ve Bakanlığın onayı ile en fazla yüzde on oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman tutarı da en az aynı oranda artırılır.

Uygulama imkânı kalmamış, ilerleme kaydedilemeyen veya sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmeyen projeler, Bakanlık tarafından re’sen veya Ajansın bildirimi üzerine yapılacak değerlendirme neticesinde Programdan çıkarılabilir. Bu husus sözleşmede belirtilir.

SOGEP Proje Başvuru Süreci

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz ön başvuru, proje fikrinizin değerlendirilmesi amacıyla alınmaktadır. Fikirleriniz proje havuzu kapsamında değerlendirilecek olup, Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulacak kısa liste ile SOGEP başvurularının hazırlanması aşamasında yeniden görüşülecek, hazırlanmasına destek olunan başvurular Değerlendirme Komitesince değerlendirilecek, Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri için başarılı değerlendirilen proje teklifleri puan ve öncelik sırası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır. Proje havuzuna sunulan tüm proje teklifleri SOGEP ve farklı destek programları kapsamında geliştirilmek üzere BAKKA veri tabanına işlenecektir.

Projelerin Uygulanması ve İzlenmesi

Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde 08/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemeler uygulanır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda izleme ziyareti gerçekleştirebilir.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et