Planlama

Ajansın üst ölçekli plan, strateji ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgede birçok proje, faaliyet ve etkinlik gerçekleştirmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bu çalışmaların belirli bir stratejik plan doğrultusunda yürütülmesi belirlenen hedeflere ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi;

 • Bölge Planı’nın hazırlık ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik gerektiğinde yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel analizleri yapmak/yaptırmak, veri toplamak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
 • Bölgesel kalkınma ve kapasite geliştirmeye yönelik, bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Ajansın yıllık çalışma programı ile bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek,
 • Yıllık ve 6 Aylık Faaliyet Raporları hazırlamak,
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,
 • Harcama programını Muhasebe Yetkilisi ile birlikte hazırlanmasını koordine etmek ve üçer aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına göndermek,
 • Diğer birimlerle işbirliği içinde Bölge Planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
 • Bölgesel kalkınmaya yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlamak
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Ulusal ve Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Bölge Planı’nın paydaşlar tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ile ilgili yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmek,
 • Genel Sekreterin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek,

ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görevleri yerine getirir.

Kalkınma Planları

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritasıdır.

 

Üst Ölçekli Plan ve Programlar

Planlamanın temel unsurlarından kademeli birliktelik ilkesi kapsamında, birbirini yönlendiren ve denetleyen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan farklı ölçeklerdeki plan ve programlardır. 

Bölge Planları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilk bölge planı olarak “2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı” hazırlanmıştır. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini bütüncül olarak değerlendirerek bölgenin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyan, katılımcılık esasını benimseyerek ekonomik ve sosyokültürel alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenen kalkınma stratejileri ve hedefleri belirlenmiştir.

Hazırlanan ilk bölge planının uygulama döneminin tamamlanmasıyla birlikte 2014-2023 dönemini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Planı, bölge kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilmesini ve bölge ile ilgili çalışmalara yol gösterici olmasını amacıyla hazırlanmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika dokümanıdır. Plan aynı zamanda, belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak, istihdam olanaklarını arttırarak kalkınmaya yardımcı olacak projelere verilecek destekleri kapsayan Mali Destek Programlarına da temel oluşturacaktır.

Batı Karadeniz Bölge planı üç aşamalı hazırlık sürecinin ardından tamamlanmıştır. Bunlar mevcut durum raporun'un oluşturulması, analizlerin gerçekleştirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi aşamalarıdır. Katılımcılık esasına dayanan üç aşamada da bölge paydaşlarından geri bildirimler alınmış ve çalışmalara bu görüşler doğrultusunda devam edilmiştir. İl ve ilçe çalıştayları ile rekabetçilik analizi toplantıları vasıtasıyla yürütülen plan çalışmaları Ajansın Mülga Kalkınma Kurulu Toplantılarında da gündeme getirilmiştir. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 kişinin görüş ve önerileri alınmıştır. Mevcut Durum Analizi hazırlanırken sektörel araştırmalar, kurum ve kuruluşlardan veri talepleri, kurum görüşmeleri, saha/arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

    

Orta Vadeli Programlar

Orta Vadeli Programlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan programlardır.

Çalışma Programları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının bölge planları ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihlerini belirleyerek bu stratejileri destekleyecek yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlerinde koordinasyon çalışmaları ve Ajans destek mekanizmalarının planlandığı yıllık programlardır.

Faaliyet Raporları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının bir çalışma yılı boyunca bölgesel gelişime katkı sağlayacak fizibilite, araştırma ve analiz çalışmaları, bölgedeki paydaşlarla birlikte farklı sektör ve temalarda vizyon geliştirme ve farkındalık çalışmaları ve Ajansın mali ve teknik destek programlarının uygulama süreçlerinin raporlanmasıdır.

Diğer Rapor ve Dokümanlar
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et