Dış Kaynaklı Fonlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının, kendi destek mekanizmaları dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri Avrupa Birliği Projeleri, Erasmus+ Hibe Programları, AB Çerçeve Programları ve Horizon (Ufuk) 2020 programları kapsamında AÇIK ÇAĞRILARA İLİŞKİN bilgilendirme ve yönlendirmeleri aşağıdaki gibidir;

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİLERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME)

COSME – Cluster Excellence Programme - Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı Çağrısı

Programın amacı: Girişimcilik kültürünü teşvik edip, yeni girişimlerin kurulmasını ve büyümesini sağlayarak AB işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve böylelikle yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır.

Son başvuru tarihi: 02.02.2021, 17:00 (Brüksel saati)

Program bütçesi: 6 Milyon Avro

Proje başına destek miktarı: 500 Bin Avro

Uygun başvuru sahipleri:

 • Başvurular AB üye ülkelerine ve COSME Programı’na katılan ülkelere açıktır.
 • Bütün başvuru sahiplerinin son başvuru tarihine kadar Avrupa Küme İş Birliği Platformu (ECCP) üyesi olması ya da platforma üyelik başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Konsorsiyum yukarıdaki koşulları sağlayan en az 3 farklı tüzel kişilikten oluşmalıdır.
 • En az bir konsorsiyum üyesi bu linkte yer alan haritada az gelişmiş veya gelişmekte olan bölge olarak belirlenen bölgelerden bir organizasyonu temsil etmelidir.

Uygun proje konuları:

 • Küme Mükemmelliği için Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
  • Küme yönetim becerilerinin geliştirilmesi
  • Küme üyeleri için yeni hizmetlerden oluşan bir portfolyo oluşturulması
  • B2B ve C2C aktivitelerinin düzenlenmesi
 • ClusterXChange (bir ziyaretçi kurumun ev sahibi kurumu kısa süre ile ziyaret etmesi)
 • Yaygınlaştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız.

COSME - Innovation Uptake and Digitalisation in the Tourism Sector - Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama 

Programın amacı: Ulus ötesi işbirliği ve kapasite geliştirme yoluyla turizm KOBİ'lerinin dijitalleşme ve yeniliği içselleştirmelerine destek olmak; turizm ekosistemindeki KOBİ'ler tarafından dijital dönüşüm, yenilikçilik ve akıllı turizm çözümleri için kapasite oluşturmak için ulusötesi ve ekosistemler arası destek programları geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.

Son başvuru tarihi: 11.02.2021

Program bütçesi: 8 milyon Avro

Proje başına destek miktarı: 1 milyon Avro

Destek oranı: %75.

Uygun başvuru sahipleri:

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu);
 • Sivil toplum kuruluşları;
 • İş destek kuruluşları. Bu tür iş destek kuruluşları, bir iş geliştirme merkezi / hızlandırıcı, laboratuvar, inovasyon merkezi, üniversite veya eğitim kurumu, araştırma merkezleri ve iş destek faaliyetlerini doğrudan KOBİ'lere yürütme konusunda kanıtlanmış bir kapasite ve deneyime sahip diğer ilgili kuruluşları içerebilir
 • Ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki kamu kurumları ve kamu kurumları ve bunların Avrupa, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki ağları veya dernekleri veya turizm alanlarından sorumlu veya faaliyet gösteren bir kamu otoritesi adına hareket eden kuruluşlar, ekonomik işler, endüstri, iş desteği veya ilgili alanlar;
 • Uluslararası kuruluşlar;
 • Turizm ve işletme desteğinde aktif olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) dahil olmak üzere özel ve kâr sağlayan kuruluşlar;
 • Ticaret ve sanayi odaları;
 • Turizm ve iş desteğinde aktif olan üniversiteler ve araştırma merkezleri dahil olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları.

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız

COSME - Strategic Alliances for the Uptake of Advanced Technologies by SMEs on the Economic Recovery - Ekonomik Toparlanmada KOBİ’lerin İleri Teknolojileri Yakalaması İçin Stratejik İşbirlikleri Çağrısı

Programın amacı: Teknoloji odaklı KOBİ'ler ile kriz sonrası ekonomik ortama uyum sağlama ihtiyacıyla karşı karşıya olan geleneksel KOBİ'ler arasında, gelişmiş teknolojileri benimsemenin faydalarına odaklanarak, Avrupa Komisyonu'nun kurtarma paketine katkıda bulunmaktır. Bu teklif çağrısının nihai amacı, Avrupa'daki KOBİ'ler arasında gelişmiş teknolojilerin daha geniş bir şekilde yaygınlaşmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak ve ekonomik iyileşmeyi artırmaktır.

Son başvuru tarihi: 02.02.2021

Program bütçesi: 5 milyon Avro

Proje başına destek miktarı: 2 milyon Avro

Destek oranı: %75.

Uygun başvuru sahipleri:  Tüzel kişilik olmalı ve endüstri, araştırma topluluğu ve teknoloji sağlayıcılarının temsilcileri olmalıdır. Küme organizasyonları; teknoloji merkezleri; KOBİ'ler.

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız

COSME - Co-financing of Public Procurement of Innovation Consortia - Yenilikçi Kamu İhale Konsorsiyumlarının Eş-finansmanı 

Programın amacı: Kamu ihale piyasasına erişimi olan KOBİ'lerin oranında ve özellikle de inovasyonun kamu alımlarında önemli bir artışa katkıda bulunması beklenmektedir. Buna paralel olarak, sürekli artan sayıda kamu alıcıları için inovasyon tedarik etmenin avantajlarının görünürlüğünü ve farkındalığını artırmaya da katkıda bulunacaktır.

Son başvuru tarihi: 20.01.2021

Program bütçesi: 5 milyon Avro

Proje başına destek miktarı: 2 milyon Avro

Destek oranı: %75.

Uygun başvuru sahipleri: 

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu);
 • Kamu yetkilileri (ulusal, bölgesel, yerel);
 • Üniversiteler veya eğitim kurumları24;
 • Araştırma merkezleri;
 • Kar getiren varlıklar;

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız

COSME - European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange Scheme Connecting Ecosystems and Cities - Avrupa #Kümeler Mükemmeliyet Programının #ClusterXchange Planı ile Ekosistemler ve Şehirlerin Bağlanması

Programın amacı:  “ClusterXchange” hareketlilik planının uygulanması da dahil olmak üzere, kümelenme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve kümeler ile özel eko-sistemler ve Avrupa'daki şehirler arasında alışverişi ve stratejik ortaklığı kolaylaştırmaktır. Yüksek kaliteli küme yönetimi ve kümeler arasındaki stratejik bağlantılar, başarılı birinci sınıf kümelerin temel unsurları olduğundan, eylem KOBİ rekabetçiliğini artırmayı ve şirketlerin küresel pazarlara başarıyla erişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Son başvuru tarihi: 20.01.2021

Program bütçesi: 5 milyon Avro

Proje başına destek miktarı: 2 milyon Avro

Destek oranı: %75.

Uygun başvuru sahipleri:  AB Üye Devletlerinde veya COSME Tüzüğünün 6. Maddesi uyarınca COSME programına katılan ülkelerde kurulmuş olmalıdır. Bu Teklif Çağrısının son teslim tarihine kadar Avrupa Küme İşbirliği Platformuna (ECCP) kayıtlı veya tescil edilmiş olmalıdır. Uygun olmak için, bir konsorsiyum tarafından bir teklif sunulmalıdır:

 • En az üç farklı tüzel kişilikten oluşur;
 • COSME Tüzüğünün 6. Maddesi uyarınca COSME programına katılan en az üç farklı AB Üye Devletinde veya diğer ülkelerde kurulmuş ve
 • 2014-2020 dönemi için Yapısal Fonların uygunluğu için önerilen haritalamaya göre, 'az gelişmiş' veya 'geçiş aşamasında' olarak sınıflandırılan bir bölgede kurulmuş bir kuruluşu temsil eden en az bir konsorsiyum üyesi dahil.

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru linki için tıklayınız. 

COSME - Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation - Kamu Yenilik İhalelerine Erişimi Kolaylaştırmak için Bağlantıların Oluşturulması: Yenilik İhaleleri Broker Modeli

Programın amacı: Başta sağlık hizmetleri, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği, hareketlilik ve ulaşım sorunları, dijital dönüşüm ve kamu hizmetlerinin modernizasyonu alanları olmak üzere özellikle KOBİ’lerin ve start-upların yenilikçi kamu ihalelerine erişimi kolaylaştırmak için ilgili paydaşlarla işbirliği geliştirilerek ‘Yenilikçi Broker Modeli’ oluşturulmasına destek olmaktır.

Son başvuru tarihi: 25.02.2021

Program bütçesi: 1.500.000 Avro

Proje başına destek miktarı: 750.000 Avro

Uygun başvuru sahipleri: Tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşlar olmalıdır. Yalnızca aşağıdaki ülkelerde usulüne uygun olarak kurulmuş tüzel kişilerden gelen başvurular uygundur; AB Üye Devletleri, COSME programına katılan ülkeler.

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu);
 • Kamu yetkilileri ve ağları veya dernekleri (Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde);
 • Uluslararası kuruluşlar;
 • Üniversiteler veya eğitim kurumları;
 • Araştırma merkezleri;
 • Özel ve kar sağlayan kuruluşlar;
 • Ticaret ve sanayi odaları.

Uygun proje konuları:

 • Yenilik İhaleleri Broker/Aracısı rolünü ve görevlerini ince ayarlamak;
 • Avrupa yenilik ekosisteminde bir kamu alıcıları ve oyuncuları  arasında bir ağ oluşumunu sağlamak, teşvik etmek ve yönetmek;
 • Kamu alıcılarına fiili tedarik ihtiyaçlarının tanımlanması konusunda danışmanlık yapmak;
 • Kamu alıcılarının gerçek ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürün veya hizmetlerin belirlenmesi;
 • Tüm paydaşlar arasında finansman fırsatları, teknolojik ve ticari yönler hakkında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi.
 • Ayrıca, başvuru sahipleri, usulüne uygun olarak gerekçelendirilirse ve bu teklif çağrısının hedefleri doğrultusunda ek faaliyetler teklif etmekte özgürdür.

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız.  

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI – GREEN DEAL

Programın amacı:

 • Yeşil enerji
  • Avrupa’nın enerji sistemlerinin karbondan arındırılması
  • Temiz, ekonomik ve güvenli enerji sağlanması
  • Ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunarak yeniden kazanılması
  • Temiz çevre ile hava kirliliğinin sıfıra indirgenmesi
 • Sürdürülebilir Sanayi
  • İklim nötr ve döngüsel ürünler için yeni pazarların geliştirilmesi
  • Sanayinin temiz ve döngüsel ekonomiye geçişinin sağlanması
  • Kaynak ve enerji verimliliği gözeten inşaat ve renovasyon yapılması
 • Sürdürülebilir Ulaşım
  • Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların etkin ve hızlı şekilde azaltılması
  • Sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçişin hızlanması
 • Çiftlikten Sofraya
  • Avrupa’da üretilen gıdaların güvenli, yüksek kalite ve besin değeri yüksek, doğa dostu olması
  • Asil, temiz ve çevre dostu gıda sistemi yapılandırılması

Son başvuru tarihi: 26.01.2021

Program bütçesi: 1 Milyar Avro (toplam) (20 konu başlığının her biri için farklı)

Uygun Proje konuları (11 öncelik altında 20 konu başlığı):

 • LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means - Yenilikçi Araçların Entegrasyonu ve Gösterimi ile Şiddetli Orman Yangınlarını Önlemek ve Bunlarla Mücadele Etmek

Programın amacı: Yenilikçi çözümlerin geliştirilerek, orman yangınlarının önlenmesi ve hazırlıklı olunması, orman yangınlarının tespiti ve müdahale edilmesi, tahrip olan ormanların geri kazanımı ve adaptasyonunun sağlanması.

Program bütçesi: 72.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

 • LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities - İklim Açısından Zararsız ve Sosyal Açıdan Yenilikçi Şehirlere Doğru

Programın amacı: Şehirlerin iklim eylem planlarını ve ilgili sosyal inovasyon eylem planlarını geliştirmek ve uygulamak için gerekli teknik, düzenleyici, finansal ve sosyo-ekonomik uzmanlığı sağlayan tekel bir alışveriş platform yaratmak.

Program bütçesi: 60.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions - AB Bölgeleri İçin İklime Dirençli İnovasyon Paketleri

Programın amacı: Yenilikçi çözümlerin geliştirilerek; iklim değişikliğine tam adaptasyon sağlamak, 2050 yılında iklim-nötrlük seviyesine erişmek, yeni iş ve yönetim paketleri ile AB bölgelerinde iklim inobvasyonu desteklemek.

Program bütçesi: 3.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system - Yenilikçi Kara Tabanlı ve Açık Denizlerde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Bunların Enerji Sistemine Entegrasyonu

Programın amacı: Kara üstü yenilenebilir enerji teknolojileri kapsamında, ar-ge çözümlerin geliştirilerek, yenilenebilir enerji tabanlı bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri (DHC), Kojenerasyon (CHP) teknolojisinin entegrasyonu; deniz aşırı yenilenebilir enerji teknolojileri (rüzgar, güneş, dalga enerjisi, gel-git enerjisi vb) kapsamında, açık deniz yenilenebilir enerji teknolojilerinin enerji sistem entegrasyonunun sağlanması, fosil tabanlı enerji üretimine bağımlılığın azaltılması

Program bütçesi: 68.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications - Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Ticari / Endüstriyel Uygulamalar Arasındaki Bağı Büyüten 100 MW'lık bir Elektrolizör Geliştirmesi ve Gösterilmesi

Programın amacı: Enerji taşıyıcısı veya hammadde olarak yenilenebilir hidrojen üretmek için 100 MW'lık bir elektrolizör kurmak ve işletmek; daha büyük modülleri geliştirmek, ölçek ekonomileri yaratmaya yardımcı olmak ve dolayısıyla daha fazla maliyet düşürmeye yol açmak.

Program bütçesi: 60.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa - Afrika ile Yeşil Dönüşüm ve Enerjiye Erişim Ortaklığının Hızlandırılması

Programın amacı: Afrika’da sürdürülebilir kalkınma büyümesi ve ekonomik dönüşümü sağlamak için yenilikçi, uygun fiyatlı ve verimli yenilenebilir enerji çözümlerinin benimsenmesini desteklemek.

Program bütçesi: 40.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change -Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources - İklim Değişikliğiyle Mücadelede Endüstriyel Karbon Döngüsünün Kapatılması Fosil Kaynaklara Sürdürülebilir Alternatifler için Katalitik Yolların Endüstriyel Fizibilitesi

Programın amacı: Endüstriyel baca gazı emisyonlarından sentetik yakıtların ve kimyasalların üretimini kolaylaştırmak için, oldukça yenilikçi ve geri dönüştürülebilir katalitik malzeme sistemleri geliştirmek ve kullanmak.

Program bütçesi: 80.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy - Döngüsel Ekonominin Bölgesel Yayılımı için Ortaya Sistematik Çözümler Konması

Programın amacı: yeşil ve dijital alanlardaki kalkınmaya;  tarım, biyolojik çeşitlilik, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ulaşım ve döngüsel endüstrinin modernizasyonu gibi toplumsal sorunlara katkı vermesi.

Program bütçesi: 60.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way - Enerji ve Kaynakların Verimli Kullanıldığı İnşaat ve Yenileme Çalışmaları

Programın amacı: Yeni bilgiler oluşturmak, yeni veya geliştirilmiş teknolojilerin uygulanabilirliğini keşfetmek ve sağlığı, çevreyi ve doğal kaynakları kalıcı ve hareketli kimyasallardan korumak için yenilikçi çözümler göstermek. 

Program bütçesi: 60.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility - Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite için çok Modlu Merkezler olarak Yeşil Havaalanları ve Limanlar

Programın amacı: Yenilikçi çözümlerin geliştirilerek, ulaşım kaynaklı emisyonun azaltılması, iklim değişikliğinin azaltılmasına katkı sunulması.

Program bütçesi: 100.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy - Çiftlikten Çatala Stratejisini Destekleyen Sistemik Yeniliklerin Test Edilmesi ve Gösterilmesi

Programın amacı: Şimdiki ve gelecek nesiller için, zorlukları ele almayı, sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişi hızlandırmayı, gıda ve beslenme güvenliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel temellerinden ödün verilmemesini sağlamak.

Program bütçesi: 74.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services - Biyoçeşitliliği ve Ekosistem Hizmetlerini Yeniden Depolama

Programın amacı: Yenilikçi çözümlerin geliştirilerek, oksijen kaynağı, iyileştirilmiş sağlık, refah rekreasyon, su tutma saflaştırma hava kalitesi besin döngüsü gibi doğal süreçlerin sürdürülmesi.

Program bütçesi: 80.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals - Sağlığı, Çevreyi ve Doğal Kaynakları Kalıcı ve Mobil Kimyasallardan Korumak için Yenilikçi, Sistemik Sıfır Kirlilik Çözümleri

Programın amacı: Yeni bilgiler oluşturmak, yeni veya geliştirilmiş teknolojilerin uygulanabilirliğini keşfetmek ve sağlığı, çevreyi ve doğal kaynakları kalıcı ve hareketli kimyasallardan korumak için yenilikçi çözümler göstermek.

Program bütçesi: 40.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies - Bilimden Kanıta Dayalı Politikalara kadar Endüstriyel Kimyasallara ve İlaçlara Birleşik Maruziyetleri ele almak için Düzenleyici Bilimin Teşvik Edilmesi

​Programın amacı: Zehirsiz bir çevre için sıfır kirlilik hedefi ve tehlikeli kimyasallara karşı hem insanların hem de çevrenin daha iyi korunması kapsamında, politika yapıcılara ve risk değerlendiricilerine onaylanmış ve pratik olarak uygulanabilir yaklaşımlar; düzenleyici bilimin ilerletilmesi; bilimsel bilgi tabanının iyileştirilmesi; farklı politika yaklaşımlarının etkinliğinin ve verimliliğinin incelenmesi.

Program bütçesi: 20.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges - Avrupa Araştırma Altyapıları, Avrupa Yeşil Anlaşması Zorluklarının Üstesinden Gelmek için Kapasite Geliştirme ve Hizmetleri

Programın amacı: Enerji depolayıcı faaliyetleri ve ilgili değer zincirini destekleyen endüstriyel ekosistem ve Avrupa araştırmasının gelişimini desteklemek; Avrupa’da ve ilgili servislerde ulaşılabilr olan en gelişmiş bilimsel altyapıya kesintisiz ve kolay erişimi sağlayarak mevcut ve gelişmekte olan endüstrilerin rekabetçiliğini arttırmak; yaşam döngüsü yaklaşımı ile enerji depolama sistemlerinde ve ilgili materyallerde araştırma ve yenilik alanlarında buluşlar gerçekleştirilmesini sağlamak.

Program bütçesi: 28.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation - Tüm Paydaşlar ve Vatandaşlar için İklim Uyumunu ve Azaltmayı Destekleyen Son Kullanıcı Ürünleri ve Hizmetleri Geliştirilmesi

Programın amacı: Yenilikçi çözümlerin geliştirilerek, vatandaşların ve karar vericileri iklim hakkında bilgilendirmek, geleceğe yönelik adaptasyon ve mücadele yöntemlerini belirlemek.

Program bütçesi: 25.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean - Şeffaf ve Erişilebilir Denizler ve Okyanuslar: Okyanusun Dijital İkizine Doğru

Programın amacı: Okyanusun Dijital İkizi kavramı, denizler ve okyanuslarla ilgili tüm Avrupa varlıklarını (veriler, modeller, denizdeki fiziksel okyanus gözlemevleri) dijital teknolojilerle (bulut, süper HPC kapasiteleri, yapay zeka ve veri analizi) entegre ederek bir adım daha ileri götürmektir. 

Program bütçesi: 12.000.000 Avro

2 ana aksiyon alanı:

 • Okyanusların kapasitesinin arttırılması (okyanus gözlem sistemlerinde daha fazla teknoloji kullanılması)
 • Okyanuslardan elde edilecek kaynakların değerlendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal - Avrupa Kapasiteleri İçin Vatandaşların Yeşil Anlaşma’ya Müzakere ve Katılımları

Programın amacı: Yurttaşlık müzakereleri ve katılımı kapsamında projelere, hassas ve marjinalleşmiş nüfusun, azınlıkların ve hem genç hem de yaşlı nesil dahil çeşitli yaş gruplarının yanı sıra kentsel, şehirlerarası ve kırsal alanlardan paydaşların dahil edilmesi.

Program bütçesi: 10.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal - Yeşil Düzen için Davranışsal, Sosyal ve Kültürel Değişim

Programın amacı: Kamu ve özel kuruluşlar da dahil olmak üzere bireysel ve kolektif düzeylerde davranış değişikliğinin yanı sıra Avrupa Yeşil Anlaşması ile ilgili sosyal uygulamalardaki daha geniş değişikliklerin yapılması; projelere, hassas ve marjinalleşmiş nüfusun, azınlıkların ve hem genç hem yaşlı nesil dahil çeşitli yaş gruplarının yanı sıra kentseli şehirlerarası ve kırsal alanlardan paydaşların dahil edilmesi.

Program bütçesi: 10.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 • LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement - Vatandaşların; Eğitim, Vatandaş Bilimi, Gözlem İnisiyatifleri ve Sivil Katılım Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrenin Korunması için İklim Değişikliği Konusunda Harekete Geçmesini Sağlama

Programın amacı: Avrupa Yeşil Düzen İletişiminin tavsiyelerine dayalı olarak; eylemler, vatandaşların ve özellikle gençlerin iklimle ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için hayat boyu öğrenme bağlamında, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma adına çok disiplinli bir Avrupa yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesi ve uygulanması.

Program bütçesi: 25.000.000 Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

1501-Sanayi Araştırma-Geliştirme Destek Programı

Programın amacı: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Son başvuru tarihi: Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi      12.02.2021

                                  Çağrı Kapanış Tarihi                       04.03.2021

Program bütçesi: Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Uygun proje konuları: araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 • Yeni ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim/süreç teknolojilerinin geliştirilmesi

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız.  

Başvuru için tıklayınız. 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın amacı: Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

Son başvuru tarihi: Yılın 365 günü proje başvurusu yapılabilir.

Program bütçesi: Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Proje başına destek miktarı: 1.000.000 TL

Destek oranı:  müşteri kuruluş KOBİ ise %75, müşteri kuruluş büyük ölçekli ise %60.

Proje süresi: 24 ay

Uygun başvuru sahipleri:  Yürütücü kuruluş ve müşteri kuruluş ortaklığı.

 • Müşteri kuruluş: Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri
 • Yürütücü kuruluş: Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüler

Uygun proje konuları: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru  için tıklayınız. 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın amacı: KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi    11.02.2021

                                  Çağrı Kapanış Tarihi                     01.03.2021

Proje başına destek miktarı: 600.000 TL

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri  

Uygun proje konuları: Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli aşağıda belirtilen hedefleri olan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 • Yeni ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim/süreç teknolojilerinin geliştirilmesi

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız.  

Başvuru için tıklayınız. 

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Programın amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Son başvuru tarihi: Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Proje başına destek miktarı: Max 10 milyon (bir takvim yılında)

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: Ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası, alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın; Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

Uygun proje konuları:

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetler

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız. 

1602 Patent Destek Programı

Açık olan programlar;

 • Ulusal patent tescil ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. TÜBİTAK Proje değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden başvuru yapılır. Destek tutarı 3000 TL.
 • Patent başvurusu vekil desteği: 01.01.2019 tarihinden önce yapılan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve 1602 Programı kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patent başvuruları için toplu bir halde bir başvuru yapar. Başvurularda PD-101 formu kullanılır. Destek tutarı 1000 TL.
 • Patent tescil vekili ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ve 1602 Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan tüm patentler için toplu bir ödül başvurusu yapar. Başvurularda PD-102 formu kullanılır. Destek tutarı 2000 TL.

Başvuru için tıklayınız. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

KIZ KARDEŞİM PROJESİ HİBE PROGRAMI

Programın amacı: 81 ilden seçilecek yeme & içme sektöründe yer alan 30 girişimci kadının desteklenmesi, ürettikleri lezzetlerin tanıtılması, görünürlük faaliyetlerinin ön plana çıkarılması ve sosyo- ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi: 15.01.2021

Program bütçesi: 765.000 TL

Proje başına destek miktarı: 25.000 TL, 40.000 TL

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: Katılımın ön şartı, işletmenin girişimci kadına ait olması ya da imza yetkisinin bir kadına ait olmasıdır.

 • 81 ilin birinde restoranı/lokantası, yeme & içme sektöründe işletmesi olan, yeme & içme sektörüne yönelik üretim yapan,
 • Yeme & içme sektöründe hizmet veren kadın kooperatifleri
 • Yanında en fazla 5 kişi çalıştıran(SGK’lı),
 • İşletme/lokantasının başka şubesi olmayan,
 • İşini büyütmek isteyen, bu motivasyona sahip ve öğrenmeye açık olan,
 • İşletme, lokanta, küçük işletme sahibi kadınlar.

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız. 

SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ - AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

Programın amacı: Hak temelli (hak odaklı) yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar.

Son başvuru tarihi: 2022 yılı başı.

Proje başına destek miktarı: 5000 Avro≤ … ≤10.000 Avro

Uygun proje konuları:

 • Organizasyonel ve Finansal Kapasite
  • Kurumsallaşma
  • Planlama
  • Gönüllü yönetimi
  •  Kaynak geliştirme ve bütçeleme
  • Şeffaflık, hesap verebilirlik
  • İhtiyaç analizi
 • İletişim ve Sosyal Medya
  • Farkındalık oluşturma
  • Medya ilişkileri
  • Sosyal medya yönetimi
  • Dijital içerik oluşturma
  • Hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma
  • Kurumsal kimlik ve iletişim
 • Savunuculuk
  • Yasama, politika ve kamu maliyesi analizi
  • Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi,
  • Araştırma ve politika oluşturma
  • Savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması
 • Dijital
  • Sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı
  •  Dijital dönüşüm
  • Oyunlaştırma
  • Veri toplama ve sunumu
  • Dijital haritalandırma ve dijital performans izleme
 • Diğer
  • Psikolojik ve hukuki destek

Uygun başvuru sahipleri:

 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler
 • Sendika
 • Meslek örgütü
 • Baro
 • Kent konseyi
 • Aktivistler
  • Haklarının gelişimi için çalışan bireyler:
  • Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran
  • Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen
  • Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Başvuru rehberi için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız. 

SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMALARININ VE NADİR HASTALIKLA YAŞAYAN BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMINININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI EJP RD 2021 YILI ÇAĞRISI - Social Sciences and Humanities Research to İmprove Health Care İmplementation and Everyday Life of People Living With a Rare Disease

Programın amacı: Çağrının amacı, farklı ülkelerdeki bilim insanlarının, tamamlayıcılıklara ve uzmanlık paylaşımına dayalı ortak bir disiplinler arası araştırma projesi üzerinde etkili bir işbirliği kurmasını sağlamak ve hastalar için gelecekte net bir fayda sağlamaktır.

Son başvuru tarihi: 16.02.2021

Proje süresi: Max. 3 yıl.

Program bütçesi: 1.000.000 Avro

Uygun başvuru sahipleri:

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, 
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri, 
 • Kamu kurum ve kuruluşları, 
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)
 • Proje konsorsiyumu, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden oluşan en az 3 farklı ülkeden 3 ortak içermelidir.
 • Proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilir.

Uygun proje konuları:

 • Hasta ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için sağlık ve sosyal bakım hizmetleri araştırması 
 • Nadir hastalıkların ekonomik etkisi
 • Nadir hastalıkların sosyal ve psikolojik etkisi – 
 • Nadir hastalıkların tanısındaki gecikmenin ve hastalığa terapötik müdahale eksikliğinin etkisini/yükünü ele alan çalışmalar 2
 • Nadir hastalıklarda e-sağlık: Sağlık ve sosyal hizmetlerde bakım uygulamaları için yenilikçi teknoloji sistemlerinin kullanımı
 • Nadir hastalıklarda sağlık çıktıları araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Pandemik krizin etkileri ve küresel salgın alarmı ile tepkisinin nadir hastalık alanı üzerindeki etkileri ve bu bağlamda yenilikçi bakım yollarının araştırılması
 • Sadece uluslararası projeler desteklenecektir.

 

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YEŞİL ENERJİ GEÇİŞİ İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM-MICALL20  - ERA-NET ENERJİ SİSTEMLERİ VE AĞLARININ DİJİTALLEŞMESİ -  Joint Call 2020 ("MICall20") on Digital Transformation for Green Energy Transition

Programın amacı: Gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı olarak daha dağınık bir yapıda olacağı noktasından hareketle, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerini optimize etmek ve bunları güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlamak için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemeyi hedeflemektedir.

Son başvuru tarihi: 17.02.2021 (14:00 CET’e kadar ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) zorunlu ilgi kaydı (compulsory registration of interest) yapması gerekmektedir. TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak zorunlu ilgi kaydı başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 24 Şubat 2021, 17.30’dur. Proje başvurusu için son tarih 6 Mayıs 2021, 14:00 CET olup ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) yapılması gerekmektedir.)

Proje süresi: Max. 3 yıl.

Program bütçesi: 650.000 Avro

Proje başına destek miktarı: 1.000.000 TL

Destek oranı: Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100; Büyük ölçekli özel kuruluşlar %60; KOBİ'ler %75.

Uygun başvuru sahipleri:

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, 
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri, 
 • Kamu kurum ve kuruluşları, 
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

 Uygun proje konuları:

 • Arz güvenliğini sağlarken enerji sisteminin tüm sektörlerinde yeşil enerji geçişini ilerletmek
 • Yenilikçi ve uygun maliyetli enerji çözümlerinde sektör eşleşmesi ve yeni değer zincirlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatlarının şekillendirilmesi, böylece yeni istihdam fırsatları yaratılması ve çevresel olarak sürdürülebilir finansal büyümenin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • Yeşil enerji geçişinin ilerlemesinde diğer sektörlerde sosyal sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile tutarlılığın sağlanması

 

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı

Programın amacı: UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı (Accelerator Lab) kentteki sosyal sorunlara daha etkin, sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil çözümler geliştirmek amacıyla UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı’nı ilan etmiştir. Program, kadınların inovasyon potansiyelini ve gücünü açığa çıkarmaya, harekete geçirmeye ve desteklemeye odaklanmıştır.

Son başvuru tarihi: 25 Ocak 2021

Uygun başvuru sahipleri:  Programa, bireyler, tüzel kişiliğe sahip olmayan grup ve ekipler, tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar (kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum sektörü, sosyal girişimler), ağlar, platformlar ya da ortaklıklar başvurabilirler. Programın ana hedefi kadın liderliğinde yeniliği desteklemektir. Ekip başvurularında, ekiplerin hem kadın liderliğinde hem de çoğunluğu kadınlardan oluşacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir, bireysel olarak ise sadece kadınlar başvurabilir.

 Uygun proje konuları: Program 6 temada başvuru kabul edilmektedir;

 • Barınma
 • Gündelik hayat
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Hareketlilik
 • Çevre

 

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et