Dış Kaynaklı Fonlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının, kendi destek mekanizmaları dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri Avrupa Birliği Projeleri, Erasmus+ Hibe Programları, AB Çerçeve Programları ve Horizon (Ufuk) 2020 programları kapsamında AÇIK ÇAĞRILARA İLİŞKİN bilgilendirme ve yönlendirmeleri aşağıdaki gibidir;

 

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİLERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME)
TEK PAZAR PROGRAMI AVRUPA İŞLETMELER AĞI ÇAĞRISI

Programın amacı: Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir. 

Avrupa şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik duruma karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki on yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi: 27.04.2022

Program bütçesi: 164.500.000 Avro

Öncelikli Konular

 • KOBİ'lerin fırsatlardan yararlanması, Tek Pazar içinde karşılaşabilecek engelleri aşmaları ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşma ve ihracat yapmalarının desteklenmesi;
 • KOBİ'lerin üçüncü ülkelerle yürürlükte olan AB Serbest Ticaret Anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek verilmesi; 
 • KOBİ’lerin sürdürülebilir iş uygulamaları, dijitalleşme ve daha dayanıklı hale gelmelerinin desteklenmesi;
 • Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığıyla KOBİ’ler arası sinerjilerden yararlanılması kümeler arası ağlarla bağlantı oluşturulması;
 • KOBİ'lerin öğrenme ve gelişme, beceri ve kapasite geliştirmelerine katkıda bulunulması. 

Beklenen Sonuçlar

 • Sınır ötesi ticari işbirliği, teknoloji, bilgi transferi ve yenilikçi ortaklıklar için Avrupa ve ötesinde KOBİ iletişiminin arttırılması; 
 • İş süreçlerini iyileştirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek için dijitalleşen KOBİ’ler;
 • Tek Pazar içinde ve AB dışında ihracat yapan, AB Programlarına katılan KOBİ’lerin oranının yükselmesi;
 • Başarı öykülerini teşvik ederek Avrupa İşletmeler Ağının görünürlüğün artırılması;
 • AB kurumlarında KOBİ’lerin görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri hakkında bilgi edinilmesi

 

Uygun başvuru sahipleri:

 • tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar),
 • uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler (ilişkili ülkeler) veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Zaman çizelgesi 

Son başvuru tarihi

Birinci Son Başvuru

İkinci Son Başvuru

Üçüncü Son Başvuru

11 Ağustos 2021

2 Aralık 2021

27 Nisan 2022

Değerlendirme

Ağustos – Ekim 2021

Aralık 2021 – Şubat 2022

Mayıs – Haziran 2022

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 

Kasım 2021

Mart 2022

Temmuz 2022

Sözleşmelerin imzalanması

Aralık 2021 – Mart 2022

Nisan – Mayıs 2022

Ağustos – Eylül 2022 

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni

TÜBİTAK DESTEKLERİ
2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

TÜBİTAK, ülkemiz bilim ekosistemine katkıda bulunmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan alanlarında öncü Türk bilim insanları başta olmak üzere, bilim insanlarının Türkiye’ye gelmelerini teşvik ederek, araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminer verme, kısmi zamanlı eğitim verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı ile destek vermektedir.

Yurt dışında bulunan yerleşik bilim insanlarının davet edilmesi ve konuk bilim insanlarının Akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülerde her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla yürütülen programa başvurular 1 Haziran 2021 tarihinde başladı.

2021 yılı çağrı duyurusu için tıklayınız.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın amacı: Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

Son başvuru tarihi: Yılın 365 günü proje başvurusu yapılabilir.

Program bütçesi: Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Proje başına destek miktarı: 1.000.000 TL

Destek oranı:  müşteri kuruluş KOBİ ise %75, müşteri kuruluş büyük ölçekli ise %60.

Proje süresi: 24 ay

Uygun başvuru sahipleri:  Yürütücü kuruluş ve müşteri kuruluş ortaklığı.

 • Müşteri kuruluş: Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri
 • Yürütücü kuruluş: Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüler

Uygun proje konuları: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru  için tıklayınız. 

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Programın amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Son başvuru tarihi: Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Proje başına destek miktarı: Max 10 milyon (bir takvim yılında)

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: Ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası, alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın; Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

Uygun proje konuları:

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetler

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız. 

1602 Patent Destek Programı

 

Açık olan programlar;

 • Ulusal patent tescil ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. TÜBİTAK Proje değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden başvuru yapılır. Destek tutarı 3000 TL.
 • Patent başvurusu vekil desteği: 01.01.2019 tarihinden önce yapılan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve 1602 Programı kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patent başvuruları için toplu bir halde bir başvuru yapar. Başvurularda PD-101 formu kullanılır. Destek tutarı 1000 TL.
 • Patent tescil vekili ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ve 1602 Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan tüm patentler için toplu bir ödül başvurusu yapar. Başvurularda PD-102 formu kullanılır. Destek tutarı 2000 TL.

Başvuru için tıklayınız. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

3005 – SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı: Beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi, kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması, teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmışı, çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

Program yıl boyunca başvuruya açık olacaktır.

Program Bütçesi: 300.000 TL

Detaylı bilgi başvuru için tıklayınız.

SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ - AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

Programın amacı: Hak temelli (hak odaklı) yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar.

Son başvuru tarihi: 2022 yılı başı.

Proje başına destek miktarı: 5000 Avro≤ … ≤10.000 Avro

Uygun proje konuları:

 • Organizasyonel ve Finansal Kapasite
  • Kurumsallaşma
  • Planlama
  • Gönüllü yönetimi
  •  Kaynak geliştirme ve bütçeleme
  • Şeffaflık, hesap verebilirlik
  • İhtiyaç analizi
 • İletişim ve Sosyal Medya
  • Farkındalık oluşturma
  • Medya ilişkileri
  • Sosyal medya yönetimi
  • Dijital içerik oluşturma
  • Hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma
  • Kurumsal kimlik ve iletişim
 • Savunuculuk
  • Yasama, politika ve kamu maliyesi analizi
  • Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi,
  • Araştırma ve politika oluşturma
  • Savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması
 • Dijital
  • Sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı
  •  Dijital dönüşüm
  • Oyunlaştırma
  • Veri toplama ve sunumu
  • Dijital haritalandırma ve dijital performans izleme
 • Diğer
  • Psikolojik ve hukuki destek

Uygun başvuru sahipleri:

 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler
 • Sendika
 • Meslek örgütü
 • Baro
 • Kent konseyi
 • Aktivistler
  • Haklarının gelişimi için çalışan bireyler:
  • Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran
  • Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen
  • Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Başvuru rehberi için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız. 

UFUK AVRUPA
UFUK AVRUPA SAĞLIK 2.0

Programın amacı: COVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2022

Program Bütçesi: 1.976.000.000 Avro

Uygun Faaliyetler

 • Vatandaşların daha sağlıklı yaşam tarzları ve davranışları benimsemesi, daha sağlıklı seçimler yapması ve daha uzun süre sağlıklı, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürmesi, yaşlılık veya yaşamın diğer hassas evreleri de dâhil olmak üzere hastalık yükünün azaltılması,
 • Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin çevresel, sosyoekonomik ve mesleki risk faktörlerinin yanı sıra toplum genelinde sağlığı geliştirici faktörler hakkında bilinçlendirilmesi,
 • AB’de ve dünya çapında hastalıkların sağlık sektörüne getirdiği yükün azaltılması, yenilikçi teşhis ve tedavi yaklaşımlarının, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık bakımı için dijital ve diğer insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu dâhil olmak üzere, etkili hastalık yönetiminin desteklenmesi,
 • Çevresel açıdan sürdürülebilir olanlar da dâhil olmak üzere, Yeşil Mutabakata katkıda bulunan yenilikçi sağlık hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi
 • Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik uzmanlığı ile yeni araçlar, teknolojiler ve dijital çözümlerde standartlarının yükseltilmesi,
 • Kamu çalışanlarının yeni sağlık teknolojileri ve müdahalelerini değerlendirebilmesi amacıyla daha iyi yöntemler ve disiplinler arası yaklaşımlar geliştirebilmeleri,
 • İyileştirilmiş ve uyarlanmış politikalar ve yasal çerçevelerin oluşturulması, küresel düzeyde önemli politika üreticilerinin bilimsel kanıtlarla bilgilendirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa’ya asosiye ülkeler

Detaylı bilgi için tıklayın

UFUK AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ BAŞLANGIÇ HİBELERİ

Programın amacı: UFUK Programı kapsamındaki, Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Hibeleri, kendi bağımsız araştırma ekiplerini veya programlarını başlattıkları kariyer aşamasında mükemmel Baş Araştırmacıları desteklemek için tasarlanmıştır. Baş Araştırmacılar, bilimsel önerilerinin çığır açan doğasını, hırsını ve fizibilitesini göstermelidir.

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2022

Programın Bütçesi: 749.000.000 Avro

Uygunluk Koşulları

Tüm teklifler eksiksiz, okunabilir ve erişilebilir olmalıdır. İlgili çağrı son tarihinden önce uygun Baş Araştırmacılar tarafından sunulmalıdır. Tam bir teklif “teklif gönderme ve açıklama” kısmında belirtilen tüm bölümleri içermesi gerekir. Bu kriterlere uymayan teklifler kabul edilemeyecektir. Teklifin içeriği, Avrupa Araştırma Konseyi Programı 2021'de tanımlandığı üzere, çağrıda belirtilen hedefler ve hibe türü ile ilgili olmalıdır. Bir teklif, ancak kesin vakalarda 'kapsam' gerekçesiyle uygun bulunmayacaktır.

Doktora eğitiminin tamamlanmasından bu yana 2-7 yıllık deneyime sahip herhangi bir milletten araştırmacılar (belirli koşullar altında uzatmalar mümkündür - en son Avrupa Araştırma Konseyi Çalışma Programına bakın), büyük bir umut vaat eden bilimsel bir sicil kaydı ve mükemmel bir araştırma önerisi olan araştırmacılar başvurabilmektedir.

Finansman

Başlangıç Hibeleri, 5 yıllık bir süre için en fazla 1.500.000 Euro'ya kadar verilebilir. Hibelerin maksimum boyutu, daha kısa süreli projeler için orantılı olarak azaltılmıştır. (Bu devam eden projeler için geçerli değildir).

Önerilen işi yürütmek için gerekli olduğunda, aşağıdaki uygun maliyetleri karşılamak için teklifte 1.000.000 EUR'ya kadar ek finansman talep edilebilir: (a) AB'ye taşınan Baş Araştırmacılar için "başlangıç" maliyetleri veya Ortak Ülke, Avrupa Araştırma Konseyi hibesinin alınması ve/veya (b) büyük ekipmanların satın alınması ve/veya (c) büyük tesislere erişim ve/veya (d) diğer büyük deneysel ve saha çalışması masraflarının bir sonucu olarak başka bir yerden personel maliyetleri.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

UFUK AVRUPA GIDA, BİYOEKONOMİ, DOĞAL KAYNAKLAR, TARIM VE ÇEVRE HEDEF 1 - BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ

Programın Amacı: Ufuk Avrupa programı altında Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek yer almaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek, doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2022

Programın Bütçesi: 1.020.530.000 Avro

Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri

Uygun Katılımcılar & Katılım Koşulları              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Zaman Çizelgesi

 

Çağrı İsmi 

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

1

2030 için yeni AB biyoçeşitlilik stratejisinin uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve hızlandırılması kapsamında bilim mekanizma (Bilim Hizmeti)

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

2

Doğrudan ve dolaylı stres faktörlerinin kıyı ve deniz biyoçeşitliliği, ekosistemler ve hizmetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

3

Tutarlı ve esnek bir Trans-Avrupa Doğa Ağının gelişimini desteklemek

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

4

İş dünyasının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi ve bağımlılığı

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

5

Dönüştürücü değişim bağlamında biyoçeşitlilik, su, gıda, enerji, ulaşım, iklim ve sağlık ilişkisi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

6

Başka neler var? 

Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, salgınlar ve salgın riski arasındaki bağlantıyı keşfetmek

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

7

Tatlı su ekosistemi restorasyonu konusundaki son bilimsel ilerlemelerin değerlendirilmesi ve birleştirilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

8

Nesli tükenmekte olan yaban hayatı ve diğer tür gruplarının envanteri, hızlı tespiti ve izlenmesi için veri ve teknolojiler

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

9

Kıyı ve deniz biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini anlama ve bunlara değer verme

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

10

Gelişmiş bilime dayalı denizcilik alanının planlanması ve deniz koruma alanlarının belirlenmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

11

Dünyadaki yaşamı korumak için biyoçeşitliliği kurtaran Avrupa ortaklığı

22 Haziran 2021

22 Temmuz 2021

12

Basitleştirilmiş sosyo-ekolojik sistemlerde kıyı ve deniz ekosistemlerinin restorasyonu ve dayanıklılığı için önlemlerin ve yönetim 

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

13

Kanıta dayalı bir politika ve karar mekanizmaları için ekosistemler ve hizmetler

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

14

Doğaya dayalı çözümler, risk önleme ve azaltma ile sigorta sektörü

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

15

Dijital dönüşüm, yeni gelişen teknolojiler ve sosyal yeniliklerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini ve fırsatlarını anlamak

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

16

PBES ve IPCC tarafından tetiklenen süreçlere destek

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

17

Sızıntı etkilerini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması, yeni kaldıraç noktaları,  ham ve işlenmiş biyokütle ticaretinin ekosistemler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

18

Organik mahsul ıslahının teşvik edilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

19

Doğaya dayalı çözümlerin ekonomisi: maliyet-fayda analizi, pazar geliştirme ve finansman

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

20

Dünyadaki tüm biyoçeşitliliği tanımlamayı amaçlayan küresel biyoçeşitlilik genomik çabalarına Avrupa'nın katılımı

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

21

Dayanıklı ırkların yetiştirilmesi: ırk kökenli özelliklere odaklanmak

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

22

Biyoçeşitlilik üzerinde dönüştürücü eylem için politika ve yönetişimsel (finansman dâhil) karar alma araçlarının bütünleştirilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

23

Doğa için ağ: doğaya dayalı çözümleri teşvik etmek için çok paydaşlı diyalog platformu

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

24

Doğal sermaye muhasebesi: Ürünlerin ve organizasyonların biyoçeşitlilik ayak izinin ölçülmesi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

25

Özellikle kıyı ve deniz ekosistemlerine odaklanarak biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri gözlemlemek, haritalamak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

26

Davranışın, cinsiyet özelliklerinin, yaşam tarzının, dini ve kültürel değerlerin rolünü anlamak ve karar vermede aktörlerin (sivil toplum, politika yapıcılar, finansman ve iş liderleri, perakendeciler) rolünü ele almak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

27

Ara kırpma – çiftçilik ve değer zincirlerinde karmaşıklığın faydalarını anlamak ve kullanmak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

28

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile İşbirliği

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

29

Doğal tarih müzeleri ve diğer taksonomik tesisler arasında ağ oluşturarak biyoçeşitlilik noktalarının yakınında ve korunan alanlar için taksonomik araştırma kapasitesi oluşturmak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

30

Dayanıklı arıcılık

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

31

Sürdürülebilir, dayanıklı ve rekabetçi bir Avrupa baklagil sektörü için üremenin arttırılması

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

32

Tarımsal biyo-çeşitlilik için izleme ve etkili önlemler

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

33

Biyoçeşitlilik, iklim değişikliğine uyum ve ormanın kendini yenilemesi için yüksek önem taşıyan orman genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

34

Avrupa tarımsal peyzajlarında tozlayıcıların ve tozlaşma hizmetlerinin bakımı ve eski haline getirilmesi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

35

Dönüşümsel değişim bağlamında biyolojik çeşitlilik üzerindeki çıkarma, üretim, tüketim, ticaret ve davranış kalıpları ve iklim değişikliği eylemi arasındaki bağın değerlendirilmesi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

Detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için tıklayınız.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DERNEKLERE YARDIM DESTEĞİ

 

Programın amacı: Derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi.

Uygun başvuru sahipleri: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar.

Uygun proje konuları:

 • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,
 • İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
 • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,
 • Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,
 • Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
 • Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Göç ve uyum,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Gönüllülük,
 • Afet bilinci.

Başvuru başlangıç tarihi: 1 Mart 2021

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Başvuru için tıklayınız.  

CULTURECIVIC: KÜLTÜR SANAT DESTEK PROGRAMI
YAPISAL DESTEK HİBE PROGRAMI

Programın amacı: Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Program, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, sanat profesyonellerine ve ilgili sivil toplum çalışmalarına eğitim, kira, altyapı gibi kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlıyor. Kültürel projelerin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde diyalog, sunum ve izleyici olanağı sağlayan mekân ve alanların erişilebilirliğine bağlıdır. Yapısal Destek Hibe Programı, kültür-sanat buluşmaları ve işbirlikleri için bağımsız aktörlerin erişebileceği yeni ve iyileştirilmiş mekan ve alanların sağlanması sonucunda daha geniş bir izleyici kitlesinin proje ve etkinliklere katılmasını hedefler.

Son başvuru tarihi:10 Aralık 2021

Program bütçesi: Maksimum 12.500 Avro (8 proje desteklenecek olup tutar bir proje için verilebilecek olan maksimum meblağı göstermektedir.) 

Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip STK’lar, sanat girişimleri ve bireylerin başvurusuna açık olan Program’a başvurmak için kurumların kültür-sanat alanındaki iki yıl, bireylerin beş yıllık faaliyetlerini belgelemeleri gerekmektedir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayınız.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

Programın amacı: Proje Geliştirme Hedefi (PGH), Türkiye'de seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmaktır.

Son başvuru tarihi: 31.12.2026

Program bütçesi: 300 milyon dolar (Projenin 10 milyon dolarlık kısmı eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar için kullanılacak. Kredinin vadesi 5 yılı ödemesiz olmak üzere 10.5 yıl olacak)

Uygun başvuru sahipleri: Türkiye’deki OSB’ler

Yürütücüm kuruluş: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)

Uygun proje konuları:

 • OSB'nin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve verimliliği için altyapıyı ve kolaylaştırıcı ortamını desteklemek
 1.  * Mümkün olduğunca yeşil çözümleri kullanarak temel OSB altyapısına yapılan yatırımların desteklenmesi (yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri)
 2.  * OSB'de yenilikçi yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi ( iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıkları)
 3.  * OSB yenilik merkezlerinde yatırımların desteklenmesi (OSB’leri bilim ve araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlar ile bir araya getiren eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar)
 • Teknik yardım ve kapasite geliştirme
 1.  * STB ve OSB'ler için teknik yardım ve kapasite geliştirme
 2.  * STB’de kurulacak Proje yönetimi ve Proje Uygulama Birimi (PUB) desteği

 

Uygun olmayan proje konuları:

 • Çevresel ve sosyal riski yüksek olan alt projeler
 •  Yeni OSB'lerin kurulması (yer seçimi ve kamulaştırma işlemlerini tamamlamayan OSB’ler)
 • Ulusal ÇED sürecini tamamlamayan alt projeler
 • Bilinen ve korunan kültürel miras üzerinde olumsuz etkileri olacak alt projeler
 • Kritik ve doğal yaşam alanları üzerinde olumsuz etkileri olacak ve / veya biyolojik çeşitlilik açısından önemli etkileri olacak alt projeler
 • Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek alt projeler OP / BP 7.50 - Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler
 • Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek alt projeler OP / BP 7.60 - İhtilaflı Alanlardaki Projeler
 • Çocuk ve zorla çalıştırmayı içeren faaliyetler

Detaylı bilgi için tıklayınız

T.C. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI – ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ – VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ – VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER

Programın amacı: Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Verimlilik Artırıcı Projeler verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir

Son başvuru tarihi: 31.12.2021

Proje başına destek miktarı: 5 milyon TL.

Destek oranı: %30

Uygun proje konuları: Ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik üretimi sistemini içermektedir.

Uygun başvuru sahipleri: Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. İşletmelerin sahip olması gereken ön şartlar başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2021-2027 YILI ERASMUS+ PROGRAMI

Programın amacı: Kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Program bütçesi: 28,4 milyar Avro (7 yıllık bütçe)

Desteklenecek öncelikler:

 • Dijital Gündem: Program; erişilebilir ve kaliteli dijital öğrenmeyi geliştirmeyi; dijital araçları kullanma becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Karma öğrenme de dâhil olmak üzere uzaktan öğrenme teşvik edilmektedir.
 • Yeşil Gündem: Program katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu araçlarla seyahat etmeye teşvik etmektedir. Ayrıca uygulanacak projeler yoluyla kişilere sürdürülebilir toplumlar ve yaşam tarzları için gerekli anlayış ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
 • Dahil Etme: Program farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden kişilere ulaşmayı hedeflemektedir. Engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanlar ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların da içinde olduğu imkânları kısıtlı kesimlere odaklanmaktadır.

Uygun proje konuları:

Hareketlilik;

 • 18 yaşındaki gençler için Avrupa'yı Keşfet (DiscoverEU) Programı
 • Gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik eden Gençlik Katılımı
 • Okul öğrencileri ve yetişkin öğrenicileri için öğrenim imkanları
 • Karma Yoğun Programlar
 • Avrupa dışındaki ülkelerle ErasmusPro

İşbirliği Ortaklıkları;

 • Kısa süreli, düşük bütçeli, basit kurallarla uygulanan Küçük İşbirliği Ortaklıkları
 • Öğretmenlerin eğitimi için Öğretmen Akademileri
 • Yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliklerine yönelik Avrupa Üniversiteleri
 • Girişimcilik faaliyetlerini ve yenilikçiliği destekleyen Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri
 • Avrupa içinde ve dışında yükseköğretim öğrencileri için öğrenme fırsatları sunan Erasmus Mundus Faaliyetleri
 • Yenilikçiliği teşvik eden büyük ölçekli İleriye Dönük Ortaklıklar
 • Mesleki eğitim ve öğretim ve spor alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerdeki kurumlarla Kapasite Geliştirme
 • Sporu teşvik etmek için İşbirliği Ortaklıkları ve Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Politika Geliştirme ve İşbirliği;

 • Dayanışmaya ve dahil etmeye odaklanan ortaklıkları inşa etmek veya güçlendirmek için farklı gençlik kuruluşları arasında yapılandırılmış işbirliklerini destekleyen Avrupa Gençliği Bir Arada projeleri

Jean Monnet;

 • Avrupa çalışmaları alanındaki projelere yönelik Jean Monnet faaliyeti, okulları ve diğer eğitim ve öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

Uygun başvuru sahipleri: Her yaştan yararlanıcı

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

IYZICO KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı: Üreten kadınlara iş hayatına giriş aşamasında komisyon, eğitim ve tanıtım desteği sunarak e-ticaret dünyasında çok daha büyük işler başarabilmelerine destek olmaktır.

Uygun başvuru sahipleri: Bu program, yalnızca kadın girişimcilerin başvurularına açıktır. Başvuru yapacak olan limited şirketlerde şirket ortaklarının çoğunluğunun kadın olması gerekmektedir.

Programa başvurmak isteyen şirket sahibi kadın girişimcilerin, şirket kuruluş tarihi 01.01.2021 ve sonrası olmalıdır. Halihazırda şirket sahibi olmayan kadın girişimciler de programa dahil olabilir.

Sıfır komisyon avantajı, tek çekim işlemlerde uygulanmaktadır. Taksitli işlemler program dahilinde değildir. Sıfır komisyon avantajı 100.000 TL işlem hacmine kadar geçerlidir.

Programa yapılan başvuruların değerlendirme süresi 1-21 iş günüdür.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC)

Programın amacı: Programın genel amacı, uyum, dayanışma, demokrasi, Avrupa kimliği, sürdürülebilir kalkınma, sosyal içerme ve fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi konularına odaklanarak, sahadaki toplumsal ve insani zorlukları ele almak; AB ve ötesinde aktif vatandaşlığı güçlendirmenin bir yolu olarak başta gönüllülük olmak üzere erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine gençlerin ve kurum/kuruluşların katılımını artırmaktır.

Avrupa Dayanışma Programı sağlık ve çevreyi de içeren farklı alanlarda yardıma ihtiyacı olan bireyleri desteklemek, gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen gençlere yöneliktir.

Gönüllülük projeleri gençlere dayanışma ve işbirliği faaliyetlerine katılma fırsatları sunacak böylelikle yerelde belirlenen bireylerin ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacaktır. Gönüllülük, katılımcının ikamet ettiği ve farklı bir ülkede gerçekleştirebilir. Bireysel gönüllülük faaliyetleri 2-12 ay, gönüllü  ekiplerin faaliyetleri 2 hafta-2 ay süreli olabilmektedir.

Aktivite Türü

Son Başvuru Tarihi

Gönüllülük Projeleri

23 Şubat 2022

4 Ekim 2022 (isteğe bağlı)

Dayanışma Projeleri

23 Şubat 2022

4 Mayıs 2022 (isteğe bağlı)

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler

6 Nisan 2022

Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri Çatısı Altında Gönüllülük

3 Mayıs 2022

 

Kalite etiketi başvuruları devamlı olarak yapılabilmektedir.

Program bütçesi: 138.800.000 Euro

Desteklenecek öncelikler:

 • Kapsayıcılığın ve çeşitliliğin teşvik edilmesi;
 • Daha “yeşil” projelerin, katılımcılar ve kuruluşlar arasında çevresel açıdan sürdürebilir girişimlerin teşvik edilmesi;
 • Dijital becerileri artıran proje ve faaliyetler ile dijital dönüşümün desteklenmesi, dijital okuryazarlığın teşvik edilmesi ve dijital teknolojinin riskleri ve fırsatları hakkında anlayışın geliştirilmesi;
 • Gençlerin demokratik ve sivil katılıma teşvik edilmesi.

Uygun proje konuları:

 • Gönüllülük projeleri
 • Yüksek öncelikli alanlarda gönüllü ekipler
 • Dayanışma projeleri
 •  Dayanışma projeleri için kalite etiketi
 • İnsani yardım projeleri için kalite etiketi
 • Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri çatısı altında gönüllülük

Uygun başvuru sahipleri: 

 • Avrupa Birliğinin 27 üye devleti ve denizaşırı ülkeler ve bölgeler
 • Asosiye ülkeler:
 • Avrupa Serbest Ticaret Birliği/Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri: İzlanda ve Lihtenştayn
 • AB aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Bu ülkelere ek olarak bazı eylemler programın asosiye ülkesi olmayan üçüncü ükelerde yasal şekilde kurulmuş olan kuruluşlara açıktır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi program rehberinde verilmektedir.

2022 yılı program rehberi için tıklayınız.

Programa İlişkin Genel Bilgi için tıklayınız.

SABANCI VAKFI FARK YARATANLAR PROGRAMI

Programın amacı: Toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin öykülerinin görünür kılındığı Fark Yaratanlar Programı ile toplumda farkındalık yaratmak ve ilham vermek amaçlanmaktadır. Program kapsamında 2009 yılından beri 42 şehirden 200 Fark Yaratan’ın ilham veren hikâyesi toplumun geniş kesimleriyle paylaşıldı. 13. yılına giren programda “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla Türkiye’nin Fark Yaratanlarını aramaya devam ediyoruz. Çevre, eğitim, ekonomik gelişme, sağlık, toplumsal adalet ve yurttaş katılımı gibi farklı kategorilerden başvuru yapılabilen programa aday olmak veya bir başkasını aday göstermek mümkün.

Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2021

Değerlendirme kriterleri:

 • Çalışmalarıyla somut değişim yaratması
 • Yaratıcı ve ilham verici olması
 • Çalışmalarının Sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMA FONU

ABD Büyükelçiliği, AFCP 2022 (ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu) konsept notu çağrısını duyurdu. Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci olarak Türkiye’de bulunan ABD Büyükelçiliği proje fikirleri konsept notlarını ilk değerlendirmeden sonra Kültürel Miras Merkezine ibraz edilmek üzere kabul edecektir. İkinci aşamada Merkez gelecek vaat eden fikirler sunan büyükelçilikleri tam proje başvurularını sunmak üzere davet edecektir.

Son başvuru tarihi: 3 Aralık 2021

Program bütçesi: 10.000 Dolar-500.000 Dolar (20 ila 30 arasında projenin fonlanması öngörülmektedir.)

Programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

TÜSEB KLİNİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI

Programın amacı:  Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve ekonomik avantaj sağlamak üzere gerekli klinik-dışı araştırma aşamaları tamamlamış; kimyasal, biyoteknolojik, biyomedikal ve biyobenzer ürünlerin klinik çalışmalarının desteklenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, yeni ilaç kombinasyonlarını içeren klinik araştırmalar da çağrı kapsamında desteklenebilecektir. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan ve genellikle yurtdışına bağımlı olan bu araştırmaların önünü açmak ve araştırmacıların teşvik edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu çağrıda ülkemizde yeni ilaç geliştirilmesinin önünün açılması ve ilaç klinik çalışmalarına ilişkin tecrübe, bilgi birikimi ve kalite kültürünün oluşmasının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: 10.02.2022

Detaylı bilgi ve başvuru için  tıklayınız.

KOBİ VE GİRİŞİMLER İÇİN PROTOTİP ÜRETME PROJESİ BAŞVURU ÇAĞRISI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yürütülen Enhancer-AB projesi kapsamında KOBİ ve girişimcilere yönelik; katma değerli ürünlerin prototiplerini üretme desteği sunulacaktır.

Hedef Sektörler;

 • Tekstil Makinesi İmalatçıları
 • Deri-Ayakkabı Makinesi İmalatçıları
 • Gıda Makinesi İmalatçıları
 • Mobilya ve Orman Ürünleri Makinesi İmalatçıları

 

Başvuru için gerekli şartlar:

 • Yukarıda belirtilen sektörlerde en az 3 yıldır faaliyet gösteriyor olmak,
 • Girişimci/KOBİ olarak proje geliştirme konusunda istekli olmak,
 • Prototip üretilmesi ihtiyacı olan bir proje fikrine sahip olmak,
 • Prototip üretilmesi için mentor ve danışman ihtiyacı duymak,

 

Desteklenecek Giderler;

 • Akademik ve Teknik mentorluk giderleri,
 • 3D tasarım giderleri,
 • Prototipleme giderleri,
 • Yeni ürünler için prototipleme desteği

 

KOBİ ve Girişimlerden Beklenenler;

 • Proje kapsamında sunulan tüm eğitimlere ve toplantılara katılmak,
 • Eşleştiği mentor ile en az 56 saat mentorluk görüşmeleri gerçekleştirmek,
 • Program ekibi ile iletişime geçmesi gereken durumlarda ulaşılabilir olmak,
 • Prototip üretilmesi çalışmalarında aktif olarak yer almak,
 • Düzenlenecek olan Demo-Day faaliyetinde aktif stant kurmak,

 

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

MATRA VE İNSAN HAKLARI PROGRAMLARI İÇİN 2022 YILI PROJE ÇAĞRISI

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından ilan edilen insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki projeye, sivil toplum örgütlerinin, kâr amacı gütmeyen eğitim kurumlarının, yarı devlet kurumlarının ve belediyelerin başvuruları kabul edilecek.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021

Program bütçesi: 25.000 Avro-100.000 Avro (Her bir proje için)

Öncelikli Alanlar:

 • Hukuk, yasama ve yargı
 • Kamu yönetimi ve iyi yönetişim
 • Medya (özgürlük, okuryazarlık ve çoğulculuk)
 • Kamu düzeni ve kanun yaptırımı
 • Dirençli (sivil) toplumlar inşa etmek

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et