Dış Kaynaklı Fonlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının, kendi destek mekanizmaları dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri Avrupa Birliği Projeleri, Erasmus+ Hibe Programları, AB Çerçeve Programları ve Horizon (Ufuk) 2020 programları kapsamında AÇIK ÇAĞRILARA İLİŞKİN bilgilendirme ve yönlendirmeleri aşağıdaki gibidir;

 

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİLERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME)

EDEN 2022 - Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları Girişimi

Amacı ve Kapsamı:

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

EDEN ağı, Avrupa düzeyinde sürdürülebilir turizmde iyi uygulamaların paylaşılması ve ödüllü destinasyonlar arasında iletişimi teşvik etmek için bir platformdur. Ağ, diğer destinasyonları sürdürülebilir turizm geliştirme modellerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar 27 Avrupa ülkesinden 350'den fazla EDEN destinasyonunun üye olduğu EDEN ağı, sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en büyük ağıdır.

2007'den beri, Avrupa Komisyonu, EDEN ödülü ile Avrupa'da geleneksel olmayan, gelişmekte olan sürdürülebilir turizm destinasyonlarını ödüllendirirerek AB ülkelerini desteklemektedir. Girişim, EDEN destinasyonlarını seçip tanıtarak Avrupa çapında sürdürülebilir turizm destinasyonu yönetimi modellerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AB Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomilere odaklanmak turizm endüstrisindeki değişiklikleri yönlendirecektir. Turizm ekosisteminin,  ziyaretçilere sürdürülebilir ve kaliteli bir deneyim sunmak için çalışma şeklini destinasyonların yönetim şekli de dahil olmak üzere değiştirmesi gerekmektedir.

Kazanan destinasyonların turizm sürdürülebilirliğinin öncüleri olarak öne çıkması için EDEN girişiminde değişimler gerçekleştirerek, EDEN girişiminin Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine bağlı olması ve yeşil geçiş uygulamalarında diğer Avrupa turizm destinasyonlarına ilham vermesi amaçlanmaktadır.

EDEN 2022 girişimi aşağıda sıralanan amaçlara hizmet edecektir:

 

     Sürdürülebilir turizmdeki en iyi başarıları ve daha küçük Avrupa destinasyonlarında yeşil geçiş uygulamalarını sergilemek

     Destinasyonlarda sürdürülebilir turizmin gelişmesini teşvik etmek,  ekonomiye,  gezegene ve insanlara değer katmak

     En iyi uygulamaları paylaşmak ve işbirliği / yeni ortaklıklar için fırsatlar yaratmak üzere katılımcı destinasyonlara yönelik bir çerçeve oluşturmak

 

Zaman Planı:

Aşamalar

Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi

16 Haziran 2021, 17:00 CET

Finalistlerin açıklanması

Eylül 2021

Avrupa jüri toplantısı ve sonuçların ilanı

Kasım 2021

 Y eşil geçiş uygulamaları yoluyla sürdürülebilir turizmi güçlendirmek için en başarılı stratejileri veya önlemleri gösteren ve Avrupa Jürisini, unvanını taşıdıkları yıl içi n heyecan verici bir programla ikna eden destinasyona  " 2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu"  unvanı verilecektir.

En yüksek genel puana sahip maksimum 3 destinasyon finalist olarak kısa listeye alınacaktır.  Avrupa Jürisi tarafından kısa listeye alınan destinasyonlar arasından bir Avrupa Mükemmelliyet Destinasyonu seçilecektir.

2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Girişimine katılmanın avantajları

2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu kazananı uzman iletişimi ve markalaşma desteğinin yanı sıra

AB'den tanıtım faaliyetleri konusunda destek alacaktır.

Bu destek ile kazanan destinasyonunun yeşil turizme geçişte lider olarak anılmasına yardımcı olacaktır.

 • Öncü olarak tanının!

Sürdürülebilir bir turizm düşünce lideri olun ve başkalarına ilham verin.

 • Haritada popüler bir destinasyon olun!

2022'de ziyaret edilecek yer olun ve turizmde bir artış yaşayın.

 • Pazarlamada artış!

Bir turizm destinasyonu olarak şehriniz için bir yıllık uzman iletişim ve marka desteği kazanın.

 • Networking fırsatları!

Diğer Avrupa destinasyonları, politikacılar ve endüstri liderleriyle tanışın ve yeni fikirler için iletişimde kalın.

 • Medya profili oluşturma!

AB'nin bir dizi tanıtım faaliyetinden yararlanın.

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip destinasyonlar tarafından sunulması gereklidir.

                    Tüm başvurular,  https://ec.europa.eu/eden adresinden erişilebilen çevrimiçi başvuru gönderme aracı aracılığıyla yapılmalıdır. Başka bir formla gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

     Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları girişimi,  AB Üye Devletlerinin yanı sıra COSME programında yer alan AB dışı ülkelere de açıktır. 25.000 - 100.000 nüfuslu tüm destinasyonlar başvurabilir.

     Toplam nüfusu 1 milyonun altında olan daha küçük ülkeler için, 5.000'den fazla nüfusu olan yerler başvurabilir.

     Daha önce EDEN kazanan destinasyonlar, sürdürülebilir turizm öncüsü olan European Destination of Excellence 2022 için başvuramazlar.

     "Destinasyon" bir il, ilçe veya başka bir kentsel alan olarak tanımlanır. Bir il / ilçe meclisi veya başka bir seçilmiş organ biçimi tarafından yönetilir.

     Başvuru teslimi için imza yetkilisi, ulusal yasalar tarafından destinasyonu yasal olarak temsil etme

yetkisine sahip, Belediye Başkanı veya en yüksek rütbeli temsilci olmalıdır.

     Mevcut son yıla ait EUROSTAT veritabanı, AB Üye Devletlerindeki nufüsü kontrol etmek için bir

referanstır:  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_cpop1&lang=en

     COSME programına katılan AB üyesi olmayan ülkeler için, mevcut son yıla ait ulusal istatistik ofisi veri tabanı, nüfus verileri için bir referans olarak kullanılabilir. Avrupa Komisyonu, uygunluk kriterlerini değerlendirirken belirli kontroller yapabilir.

     Avrupa Birliği'nin herhangi bir resmi dilinde başvurulabilir. Başvuruların değerlendirme sürecini ve karşılaştırılabilirliğini hızlandırmak için mümkün olduğu kadar İngilizce materyal yazılması veya sunulması önerilir.

Tekliflerin Sunulması:

Girişim için teklifler elektronik olarak 16 Haziran 2021 saat: 17.00'ye kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren

“Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili Dokümanlar https://ec.europa.eu/growth/sites/default/files/eden_guideforapplicants_2022_final.pdf

TEK PAZAR PROGRAMI AVRUPA İŞLETMELER AĞI ÇAĞRISI

Programın amacı: Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir. 

Avrupa şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik duruma karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki on yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi: 11.08.2021

Program bütçesi: 164.500.000 Avro

Öncelikli Konular

 • KOBİ'lerin fırsatlardan yararlanması, Tek Pazar içinde karşılaşabilecek engelleri aşmaları ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşma ve ihracat yapmalarının desteklenmesi;
 • KOBİ'lerin üçüncü ülkelerle yürürlükte olan AB Serbest Ticaret Anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek verilmesi; 
 • KOBİ’lerin sürdürülebilir iş uygulamaları, dijitalleşme ve daha dayanıklı hale gelmelerinin desteklenmesi;
 • Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığıyla KOBİ’ler arası sinerjilerden yararlanılması kümeler arası ağlarla bağlantı oluşturulması;
 • KOBİ'lerin öğrenme ve gelişme, beceri ve kapasite geliştirmelerine katkıda bulunulması. 

Beklenen Sonuçlar

 • Sınır ötesi ticari işbirliği, teknoloji, bilgi transferi ve yenilikçi ortaklıklar için Avrupa ve ötesinde KOBİ iletişiminin arttırılması; 
 • İş süreçlerini iyileştirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek için dijitalleşen KOBİ’ler;
 • Tek Pazar içinde ve AB dışında ihracat yapan, AB Programlarına katılan KOBİ’lerin oranının yükselmesi;
 • Başarı öykülerini teşvik ederek Avrupa İşletmeler Ağının görünürlüğün artırılması;
 • AB kurumlarında KOBİ’lerin görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri hakkında bilgi edinilmesi

Uygun başvuru sahipleri:

 • tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar),
 • uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler (ilişkili ülkeler) veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Zaman çizelgesi 

Son başvuru tarihi

Birinci Son Başvuru

İkinci Son Başvuru

Üçüncü Son Başvuru

11 Ağustos 2021

2 Aralık 2021

27 Nisan 2022

Değerlendirme

Ağustos – Ekim 2021

Aralık 2021 – Şubat 2022

Mayıs – Haziran 2022

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 

Kasım 2021

Mart 2022

Temmuz 2022

Sözleşmelerin imzalanması

Aralık 2021 – Mart 2022

Nisan – Mayıs 2022

Ağustos – Eylül 2022 

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni

SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ - AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

Programın amacı: Hak temelli (hak odaklı) yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar.

Son başvuru tarihi: 2022 yılı başı.

Proje başına destek miktarı: 5000 Avro≤ … ≤10.000 Avro

Uygun proje konuları:

 • Organizasyonel ve Finansal Kapasite
  • Kurumsallaşma
  • Planlama
  • Gönüllü yönetimi
  •  Kaynak geliştirme ve bütçeleme
  • Şeffaflık, hesap verebilirlik
  • İhtiyaç analizi
 • İletişim ve Sosyal Medya
  • Farkındalık oluşturma
  • Medya ilişkileri
  • Sosyal medya yönetimi
  • Dijital içerik oluşturma
  • Hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma
  • Kurumsal kimlik ve iletişim
 • Savunuculuk
  • Yasama, politika ve kamu maliyesi analizi
  • Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi,
  • Araştırma ve politika oluşturma
  • Savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması
 • Dijital
  • Sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı
  •  Dijital dönüşüm
  • Oyunlaştırma
  • Veri toplama ve sunumu
  • Dijital haritalandırma ve dijital performans izleme
 • Diğer
  • Psikolojik ve hukuki destek

Uygun başvuru sahipleri:

 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler
 • Sendika
 • Meslek örgütü
 • Baro
 • Kent konseyi
 • Aktivistler
  • Haklarının gelişimi için çalışan bireyler:
  • Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran
  • Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen
  • Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Başvuru rehberi için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız. 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DERNEKLERE YARDIM DESTEĞİ

 

Programın amacı: Derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi.

Uygun başvuru sahipleri: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar.

Uygun proje konuları:

 • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,
 • İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
 • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,
 • Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,
 • Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
 • Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Göç ve uyum,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Gönüllülük,
 • Afet bilinci.

Başvuru başlangıç tarihi: 1 Mart 2021

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Başvuru için tıklayınız.  

TÜBİTAK DESTEKLERİ

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın amacı: Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

Son başvuru tarihi: Yılın 365 günü proje başvurusu yapılabilir.

Program bütçesi: Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Proje başına destek miktarı: 1.000.000 TL

Destek oranı:  müşteri kuruluş KOBİ ise %75, müşteri kuruluş büyük ölçekli ise %60.

Proje süresi: 24 ay

Uygun başvuru sahipleri:  Yürütücü kuruluş ve müşteri kuruluş ortaklığı.

 • Müşteri kuruluş: Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri
 • Yürütücü kuruluş: Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüler

Uygun proje konuları: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru  için tıklayınız. 

 

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Programın amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Son başvuru tarihi: Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Proje başına destek miktarı: Max 10 milyon (bir takvim yılında)

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: Ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası, alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın; Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

Uygun proje konuları:

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetler

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız. 

1602 Patent Destek Programı

Açık olan programlar;

 • Ulusal patent tescil ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. TÜBİTAK Proje değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden başvuru yapılır. Destek tutarı 3000 TL.
 • Patent başvurusu vekil desteği: 01.01.2019 tarihinden önce yapılan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve 1602 Programı kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patent başvuruları için toplu bir halde bir başvuru yapar. Başvurularda PD-101 formu kullanılır. Destek tutarı 1000 TL.
 • Patent tescil vekili ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ve 1602 Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan tüm patentler için toplu bir ödül başvurusu yapar. Başvurularda PD-102 formu kullanılır. Destek tutarı 2000 TL.

Başvuru için tıklayınız. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

UFUK 2020 PROGRAMI - HORİZON 2020

UFUK 2020 TEŞVİK ÖDÜLÜ: BENZERSİZ TREN - INDUCEMENT PRİZE: UNIQUE TRAIN (H2020-S2RJU-INDUCEMENT-PRIZE-UTRAIN-2021)

Programın amacı: Tüm Avrupa ağını kapsayan tüm demiryolu işletmelerinden tüm ticari yük trenlerinin izlenmesini sağlayacak yenilikçi bir çözüm geliştirmektir. Amaç, yer, kalkış, varış noktası ve dakiklik hakkında tüm bilgiler dahil olmak üzere herkesin erişebileceği tren hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamaktır.

Son başvuru tarihi: 21.09.2021

Program bütçesi: 500.000 Avro

Uygun başvuru sahipleri: Herhangi bir tüzel kişilik (gerçek kişiler dahil) veya bir AB Üye Devletinde veya UFUK2020 programı ile ilişkili bir ülkede yerleşik tüzel kişilik grubu.

Uygun proje konuları:

 • Uygulanabilirlik
  • Kullanıma hazır. Tak ve oyna. Gelecekteki olası mevzuatın temeli.
  • Bir veri merkezi yöneticisine kolayca aktarılabilir, tek bir IM için oluşturulmaz, IM'ler arasında tarih alışverişi için uygundur. o Lojistik zincirinin tüm aktörleri tarafından Ölçeklenebilir ve Kullanılabilir.
  • TAF unsurlarının ve mesajlarının yeniden kullanılması teşvik edilirken, bu TAF unsurlarının / mesajlarının veya diğer ilgili veri modelleriyle (kısa / orta vadede mevcut veya mevcut) .
 • Birlikte Çalışabilirlik ve Açıklık
  • Farklı mevcut sistemler ve standartlarla birlikte çalışabilir, yani IM'ler ve / veya RU'lar, Hermes 30, EDIGES, liman topluluk sistemleri, TIS tarafından kullanılan sistemler.
  • Açık standartlar kullanan tescilli çözümlere bağlı değildir. Potansiyel olarak bir "veri merkezi yöneticisine" aktarılabilir.
 • Uygun fiyat - (bakım, tren başına maliyet…).
 • Güvenilirlik, Güvenlik, Gizlilik ve Veri koruma.

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız.

 

INNOSUP-08-2020- INNOSUP-08-2020- İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN KOBİ’LERE DESTEK ÇAĞRISI

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin başvuracağı çağrılar ya da ödüller çoğunlukta olmakla birlikte farklı kurum, kuruluş veya araştırmacıların konsorsiyumlu ya da konsorsiyumsuz başvuracağı çağrılar bulunmaktadır. Çağrı konuları ise ilgili olduğu INNOSUP 01 projesi doğrultusunda Ufuk2020 ile ilintili farklı konu ve problemleri içermektedir. Üçüncü tarafların başvurabileceği çağrıların son başvuru tarihi ise değişiklik göstermektedir. "KOBİ'lerde İnovasyon" Programı kapsamında yer alan çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Çağrı Adı

Son Başvuru Tarihi

Ayrıntılı bilgi için

LEAP-RE Joint Call for African-European Collaborative Research and Innovation projects on Renewable Energy

15 Eylül 2021

http://www.leap-re.eu/leap-re-call/

SmartEEs2

31 Ağustos2021

https://smartees.eu/open-call-smartees2/

NGI Zero Discovery (15th call)

1 Haziran 2021

https://nlnet.nl/discovery/

eSSIF-Lab Infrastructure-oriented Open Call

30 Haziran 2021

https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/

AI4EU Call for Challenges

2021 – ikinci çeyrek

https://www.ai4eu.eu/funding-ai

SmartAgriHubs - EXPAND the SmartAgriHubs Community Network

8 Temmuz 2021

https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

SmartAgriHubs - RESTART the European Agri-Food Economy after the COVID-19 Crisis

8 Temmuz 2021

https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

Block.IS Cluster Missions Open Call

22 Ekim 2021

https://blockis.eu/apply-now/cluster-missions/

DIGI-B-CUBE Continuous Open Call for Co-working Disruption Lab Vouchers

27 Ekim 2021

https://digibcube.eu/open-calls/

 

 

 

AVRUPA YENİLİK KONSEYİ HIZLANDIRICI ÇAĞRISI

Programın amacı: Yeni başlayanlar ve küçük şirketler (özellikle Start-Up ve Spin-out şirketleri olmak üzere, bireysel KOBİ'ler) için oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri geliştirmek ve büyütmek için finansman ve yatırım desteği sağlamayı amaçlamaktadır. 

Son başvuru tarihi: 09.06.2021

Program bütçesi: 592.500.000 Avro

Desteklenecek öncelikler: Stratejik sağlık ve dijital teknolojiler, ekonomik toparlanma için yeşil mutabakat yenilikleri

Uygun başvuru sahipleri:

Tekli Start-up'lar ve KOBİ'ler (spin-out'lar dahil), bireyler (start-up / SME başlatma niyetinde olanlar) ve istisnai durumlarda küçük orta boy şirketler (500'den az çalışandan daha az) başvurabilir. 

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir, örn;

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

AVRUPA YENİLİK KONSEYİ GEÇİŞ ÇAĞRISI

Programın amacı: Olgunlaşan bir teknolojinin iş vakasının hazırlanması ve pazara sunulmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Yeni teknolojinizin hem laboratuvarda hem de ilgili uygulama ortamlarında (prototip oluşturma, formülasyon, modeller, kullanıcı testi veya diğer doğrulama testlerini kullanarak) olgunlaşmasına ve doğrulanmasına ek olarak, bir iş konsepti ve modelinin innovasyonu geleceği yönünde ticarileşmesini destekler. 

Son başvuru tarihi: 22.09.2021

Program bütçesi: 59.600.000 Avro

Desteklenecek öncelikler: Tıbbi cihazlar, enerji hasadı ve depolama teknolojileri

Uygun başvuru sahipleri:

Tek başvuru sahipleri (KOBİ'ler, yan kuruluşlar, yeni başlayanlar, araştırma kuruluşları, üniversiteler) veya küçük konsorsiyumlar (iki ila 5 ortak).

Uygulamalar, uygun EIC Pathfinder, FET veya ERC Proof of Concept projelerinden alınan sonuçlara dayanmalıdır.

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir:

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

 AVRUPA YENİLİK KONSEYİ KILAVUZ ÇAĞRISI

Programın amacı: Yeni ortaya çıkmakta olan çığır açıcı teknolojileri araştırmak ve geliştirmek isteyen araştırma ekiplerine destek olmayı amaçlamaktadır. 

Son başvuru tarihi: 19.05.2021

Program bütçesi: 168.000.000Avro

Desteklenecek öncelikler: Yapay zekada iç farkındalık, beyin dokusundaki aktiviteyi ölçmek ve uyarmak için araçlar, hücre ve gen tedavisinde gelişen teknolojiler, yeşil hidrojen üretimine giden yeni yollar, tasarlanmış canlı malzemeler

Uygun başvuru sahipleri:

Vizyon sahibi bilim adamları, girişimci araştırmacılar ve araştırma kuruluşları, yeni başlayanlar, yüksek teknoloji KOBİ'ler ve teknolojik araştırma ve yenilikle ilgilenen endüstriyel paydaşlardır.

Kuruluş yerine bakılmaksızın, ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan (uluslararası Avrupa araştırma kuruluşları dahil) tüzel kişiler de dahil olmak üzere, Katılım Kurallarında belirtilen koşulların birlikte sağlanması şartıyla katılabilir. 

En az 3 farklı uygun ülkede kurulmuş en az üç farklı bağımsız tüzel kişiliğin (örneğin araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ'ler, endüstri) konsorsiyumu ile başvurulması tavsiye edilmektedir. 

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir:

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Eıt Kentsel Ulaşım Bölgeler, Şehirler Veya Bağlı Kuruluşlar İçin Mevcut Kamusal Alan Çözümlerinden Yararlanma Yeni Avrupa Bauhaus Çağrısı

Programın amacı: Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Mütabakatını sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren; çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Farklı bilgi ve yenilik topluluklarının bir arada yayımladıkları  (Cross-KIC)* NEB faaliyetleri için, EIT Kentsel Ulaşım, NEB misyonuyla uyumlu vatandaş merkezli katılım programlarına sermaye sağlayacaktır. Beklenen çıktılar; fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, kapsayıcı erişim ve aktif hareketlilik alanlarında olabilir.

Son başvuru tarihi: 10.07.2021

Program bütçesi: 90.000 Avro (her bir teklif için maksimum 30.000 Avro)

Mevcut üç çözüm aşağıda belirtilmektedir:  

 • CLEAR (Yeniden Tasarım ile Yaşanabilir Şehirler), kamusal alanların vatandaşlar tarafından  ortak bir şekilde tasarlanması ve planlanması için katılım aracıdır.  CLEAR, bir "Ortak Tasarım" internet aracı yoluyla şehir sokaklarından geçiyormuşcasına bir yapay deneyimi sunar. Kentsel tasarım sürecinin  tüm vatandaşlar için ulaşılabilir olmasını hedefler. 
 • RAPID (Hızlı Önmodelleme), şehir tasarımında karar alma sürecini desteklemek için 3 boyutlu hızlı prototipleme yöntemi kullanır. Kamudan gelecek talep, kullanım ve davranış kalıplarına istinaden yeni kentsel tasarımların keşfedilmesine olanak sağlar.
 • FURNISH (Yeni Alan ve Ortamlar için Hızlı Kentsel Tepkiler), okullara veya eğitim merkezlerine bağlı kamusal alanları yeniden yapılandırmak için  “akıllı şehircilik” kavramını kullanır. Amaç, yerel ve dijital üreticileri dahil ederek, kentsel alanların hızlı ve etkili bir şekilde yapılandırılması yoluyla bireylerin serbest zaman alanlarını genişletmeyi ve hareket edebilirliği artırmayı hedefler.

Uygun başvuru sahipleri

Başvurular, aşağıdakilerden oluşan iki tüzel kişiliğin konsorsiyumundan oluşmalıdır.

 • Lider ortak olarak AB Üye Devletlerinden bir şehir.
 • CLEAR, FURNISH veya RAPID çözümlerini temsil eden bir ortak.

CLEAR, FURNISH veya RAPID'i temsil eden ortaklar birkaç konsorsiyumun parçası olabilirken, şehirler bir konsorsiyum oluşturmak için yalnızca bir başvuru sunabilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Dökümanı için lütfen tıklayınız.

Çağrıya başvuru için linkteki başvuru formunun 10 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurularak NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi gereklidir.

UFUK AVRUPA TIBBİ TEKNOLOJİ VE CİHAZLAR: LABORATUVARDAN HASTAYA

Programın amacı: EIC Geçiş Zorlukları deneysel çalışmaların ötesinde teknolojileri ve uygulama kümelerinde geliştirilen yeni teknolojilerin iş senaryolarını geliştirmeyi amaçlamakta, böylelikle teknoloji ve ticaretin beraber desteklenmesini hedeflemektedir. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen erken aşama araştırmaları aracılığıyla hastaların ve doktorların yeni tıbbi teknolojiler ve cihazlardan faydalanması mümkün olacaktır. 

Son başvuru tarihi: 22.09.2021

Program bütçesi: 40.500.000 Avro

Uygun Faaliyetler 

Bu çağrıya sunulan teklifler, hastaların doğrudan klinik tedavisi ve bakımında önemli sağlık ihtiyaçlarını karşılayan teknolojileri hedeflemektedir. Belirtilenlere kısıtlı olmamakla aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir; 

 • Bulaşıcı hastalıklar ve solunum yolu hastalıkları yönetimi,
 • Beyin veya sinir izleme ve uyarma teknolojileri,
 • İleri teknoloji endoskoplar ve akıllı kateterler, cerrahi robotlar, perinatal destek teknolojisi, radikal olarak taşınabilir diyaliz, diyabet kontrolü için yapay pankreas, minimal invaziv kalp cerrahisi,
 • Taşınabilir PET ve MRI,
 • İlaç verme / ayrıştırma biyomalzemeleri,
 • Kolay kullanılabilen tarama cihazları, vb.

Uygun başvuru sahipleri

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir:

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni 

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

Programın amacı: Proje Geliştirme Hedefi (PGH), Türkiye'de seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmaktır.

Son başvuru tarihi: 31.12.2026

Program bütçesi: 300 milyon dolar (Projenin 10 milyon dolarlık kısmı eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar için kullanılacak. Kredinin vadesi 5 yılı ödemesiz olmak üzere 10.5 yıl olacak)

Uygun başvuru sahipleri: Türkiye’deki OSB’ler

Yürütücüm kuruluş: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)

Uygun proje konuları:

 • OSB'nin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve verimliliği için altyapıyı ve kolaylaştırıcı ortamını desteklemek
 1.  * Mümkün olduğunca yeşil çözümleri kullanarak temel OSB altyapısına yapılan yatırımların desteklenmesi (yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri)
 2.  * OSB'de yenilikçi yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi ( iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıkları)
 3.  * OSB yenilik merkezlerinde yatırımların desteklenmesi (OSB’leri bilim ve araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlar ile bir araya getiren eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar)
 • Teknik yardım ve kapasite geliştirme
 1.  * STB ve OSB'ler için teknik yardım ve kapasite geliştirme
 2.  * STB’de kurulacak Proje yönetimi ve Proje Uygulama Birimi (PUB) desteği

 

Uygun olmayan proje konuları:

 • Çevresel ve sosyal riski yüksek olan alt projeler
 •  Yeni OSB'lerin kurulması (yer seçimi ve kamulaştırma işlemlerini tamamlamayan OSB’ler)
 • Ulusal ÇED sürecini tamamlamayan alt projeler
 • Bilinen ve korunan kültürel miras üzerinde olumsuz etkileri olacak alt projeler
 • Kritik ve doğal yaşam alanları üzerinde olumsuz etkileri olacak ve / veya biyolojik çeşitlilik açısından önemli etkileri olacak alt projeler
 • Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek alt projeler OP / BP 7.50 - Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler
 • Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek alt projeler OP / BP 7.60 - İhtilaflı Alanlardaki Projeler
 • Çocuk ve zorla çalıştırmayı içeren faaliyetler

Detaylı bilgi için tıklayınız

T.C. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI – ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ – VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ – VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER

Programın amacı: Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Verimlilik Artırıcı Projeler verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir

Son başvuru tarihi: 31.12.2021

Proje başına destek miktarı: 5 milyon TL.

Destek oranı: %30

Uygun proje konuları: Ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik üretimi sistemini içermektedir.

Uygun başvuru sahipleri: Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. İşletmelerin sahip olması gereken ön şartlar başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SİVİL KORUMA MEKANİZMASI PROGRAMI SINIR ÖTESİ RİSKLERİ ÖNLEME VE HAZIRLIK (UCPM-2021-PP-CBR)

Programın amacı: Avrupa'da, IPA faydalanıcısı ülkeler ve AB Komşuluk ülkelerinde, sınır ötesi afetlerin önlenmesine, hazırlıklı olma ve risk yönetimine odaklanmak ve sınır ötesi bölgelerde sürdürülebilir işbirliği geliştirmektir .

Son başvuru tarihi: 08.06.2021

Program bütçesi: 3.500.000 Avro

Desteklenecek öncelikler: Sınır ötesi risk değerlendirmelerinin geliştirilmesi, sınır ötesi acil durum yönetiminin iyileştirilmesi

Uygun proje konuları:

 • Afetlerin önlenmesi ve afetlere hazırlıklı olmayı geliştirmek için yenilikçi uygulamaların test edilmesi, gösterilmesi ve / veya uygulanması
 • Afet riski yönetiminde karar vermeyi desteklemek için yöntemler ve araçlar geliştirme faaliyetleri
 • Afetlerin etkisini ölçmek ve / veya bu etkileri daha iyi anlayabilmek için yöntemler ve araçlar geliştirmeye yönelik faaliyetler
 • Riskleri değerlendirmek ve iletmek için uyumlu sınır ötesi yaklaşımları teşvik etmeye yönelik faaliyetler
 • Afete hazırlık protokollerini ve müdahale kapasitelerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler

Uygun başvuru sahipleri:

 • Tüzel kişi (kamu veya özel kuruluşlar) olmak
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmalıdır, yani:
  • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dahil)
  • Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına katılan Devletler: İzlanda, Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan ve Türkiye dahil.
  • Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına katılmayan Katılım Öncesi Aracı (IPA) yararlanıcıları: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova.
  • Avrupa Komşuluk Politikası ülkeleri: Doğu (Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) ve Güney (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus).

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMEL İŞLEVLERİNİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI

Programın amacı: Türkiye'deki hak temelli sivil toplum örgütlerinin ve taban örgütlerinin dayanıklılığını arttırarak katılımcı demokrasinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Son başvuru tarihi: 28.05.2021

Program bütçesi: 7.000.000 Avro

Destek oranı: %95

Desteklenecek alanlar:

 • Hak temelli yaklaşımla hazırlanması. Hak temelli bir kuruluş, hak temelli yaklaşıma saygı duyan bir kuruluş olarak nitelenir. Hak Temelli Yaklaşımın 5 çalışma prensibi şunlardır: tüm hakların uygulanması; karar alma sürecine katılım ve erişim; ayrımcılık yapmama ve eşit erişim; hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğüne erişim; şeffaflık ve bilgiye erişim. 
 • AB Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı 2016-2020'de bahsedilen cinsiyete göre ayrıştırılmış göstergelerin kullanımı ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması.
 • STÖ’leri desteklemek için yenilikçi araçların kullanılması ve AB tarafından finanse edilen diğer programlar yoluyla üstlenilen eylemlerle tamamlayıcılık. 
 • Birinci Lot için öncelik, azınlıklara mensup kişilerin hakları ve ayrımcılık alanlarında çalışan STÖ’lere verilecektir.

Uygun başvuru sahipleri:

 • Tüzel kişiler, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, sivil toplum örgütleri,
 • Avrupa Birliği Üye Devletleri veya IPA II'nin Yararlanıcısı olan veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) üye devletleri, ,
 • Eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile aksiyonun hazırlanması ve yönetiminde aracı değil  doğrudan sorumlu olan kişi/kurum/kuruluşlar olmalıdır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

2021-2027 YILI ERASMUS+ PROGRAMI

Programın amacı: Kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Program bütçesi: 28,4 milyar Avro (7 yıllık bütçe)

Desteklenecek öncelikler:

 • Dijital Gündem: Program; erişilebilir ve kaliteli dijital öğrenmeyi geliştirmeyi; dijital araçları kullanma becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Karma öğrenme de dâhil olmak üzere uzaktan öğrenme teşvik edilmektedir.
 • Yeşil Gündem: Program katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu araçlarla seyahat etmeye teşvik etmektedir. Ayrıca uygulanacak projeler yoluyla kişilere sürdürülebilir toplumlar ve yaşam tarzları için gerekli anlayış ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
 • Dahil Etme: Program farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden kişilere ulaşmayı hedeflemektedir. Engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanlar ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların da içinde olduğu imkânları kısıtlı kesimlere odaklanmaktadır.

Uygun proje konuları:

Hareketlilik;

 • 18 yaşındaki gençler için Avrupa'yı Keşfet (DiscoverEU) Programı
 • Gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik eden Gençlik Katılımı
 • Okul öğrencileri ve yetişkin öğrenicileri için öğrenim imkanları
 • Karma Yoğun Programlar
 • Avrupa dışındaki ülkelerle ErasmusPro

İşbirliği Ortaklıkları;

 • Kısa süreli, düşük bütçeli, basit kurallarla uygulanan Küçük İşbirliği Ortaklıkları
 • Öğretmenlerin eğitimi için Öğretmen Akademileri
 • Yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliklerine yönelik Avrupa Üniversiteleri
 • Girişimcilik faaliyetlerini ve yenilikçiliği destekleyen Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri
 • Avrupa içinde ve dışında yükseköğretim öğrencileri için öğrenme fırsatları sunan Erasmus Mundus Faaliyetleri
 • Yenilikçiliği teşvik eden büyük ölçekli İleriye Dönük Ortaklıklar
 • Mesleki eğitim ve öğretim ve spor alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerdeki kurumlarla Kapasite Geliştirme
 • Sporu teşvik etmek için İşbirliği Ortaklıkları ve Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Politika Geliştirme ve İşbirliği;

 • Dayanışmaya ve dahil etmeye odaklanan ortaklıkları inşa etmek veya güçlendirmek için farklı gençlik kuruluşları arasında yapılandırılmış işbirliklerini destekleyen Avrupa Gençliği Bir Arada projeleri

Jean Monnet;

 • Avrupa çalışmaları alanındaki projelere yönelik Jean Monnet faaliyeti, okulları ve diğer eğitim ve öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

Uygun başvuru sahipleri: Her yaştan yararlanıcı

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC)

Gençlik Gönüllülük Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Programın amacı: Programın genel amacı, uyum, dayanışma, demokrasi, Avrupa kimliği, sürdürülebilir kalkınma, sosyal içerme ve fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi konularına odaklanarak, sahadaki toplumsal ve insani zorlukları ele almak; AB ve ötesinde aktif vatandaşlığı güçlendirmenin bir yolu olarak başta gönüllülük olmak üzere erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine gençlerin ve kurum/kuruluşların katılımını artırmaktır. 

Avrupa Dayanışma Programı sağlık ve çevreyi de içeren farklı alanlarda yardıma ihtiyacı olan bireyleri desteklemek, gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen gençlere yöneliktir. Bu yılın önceliği COVID-19 salgının etkilerini azaltma ve iyileştirme ve sağlık alanına odaklanan Projeler olacaktır. 

Gönüllülük projeleri gençlere dayanışma ve işbirliği faaliyetlerine katılma fırsatları sunacak böylelikle yerelde belirlenen bireylerin ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacaktır. Gönüllülük, katılımcının ikamet ettiği ve farklı bir ülkede gerçekleştirebilir. Bireysel gönüllülük faaliyetleri 2-12 ay, gönüllü  ekiplerin faaliyetleri 2 hafta-2 ay süreli olabilmektedir.

Program bütçesi: 138.873.000 Euro

Desteklenecek öncelikler:

 • Kapsayıcılığın ve çeşitliliğin teşvik edilmesi;
 • Daha “yeşil” projelerin, katılımcılar ve kuruluşlar arasında çevresel açıdan sürdürebilir girişimlerin teşvik edilmesi;
 • Dijital becerileri artıran proje ve faaliyetler ile dijital dönüşümün desteklenmesi, dijital okuryazarlığın teşvik edilmesi ve dijital teknolojinin riskleri ve fırsatları hakkında anlayışın geliştirilmesi;
 • Gençlerin demokratik ve sivil katılıma teşvik edilmesi.

Uygun proje konuları:

 • Gönüllülük projeleri
 • Yüksek öncelikli alanlarda gönüllü ekipler,
 • Dayanışma projeleri,
 • Dayanışma projeleri için Kalite Etiketi,
 • İnsani yardım projeleri için Kalite Etiketi.

Son Başvuru Tarihi: 05/10/2021

Uygun başvuru sahipleri: Kamu Kurumları ve Özel Kuruluşlar

Programa İlişkin Genel Bilgi için tıklayınız.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et