Dış Kaynaklı Fonlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının, kendi destek mekanizmaları dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri Avrupa Birliği Projeleri, Erasmus+ Hibe Programları, AB Çerçeve Programları ve Horizon (Ufuk) 2020 programları kapsamında AÇIK ÇAĞRILARA İLİŞKİN bilgilendirme ve yönlendirmeleri aşağıdaki gibidir;

 

TEK PAZAR PROGRAMI
TEK PAZAR PROGRAMI AVRUPA İŞLETMELER AĞI ÇAĞRISI

Programın amacı: Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir. 

Avrupa şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik duruma karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki on yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi: 27.04.2022

Program bütçesi: 164.500.000 Avro

Öncelikli Konular

 • KOBİ'lerin fırsatlardan yararlanması, Tek Pazar içinde karşılaşabilecek engelleri aşmaları ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşma ve ihracat yapmalarının desteklenmesi;
 • KOBİ'lerin üçüncü ülkelerle yürürlükte olan AB Serbest Ticaret Anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek verilmesi; 
 • KOBİ’lerin sürdürülebilir iş uygulamaları, dijitalleşme ve daha dayanıklı hale gelmelerinin desteklenmesi;
 • Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığıyla KOBİ’ler arası sinerjilerden yararlanılması kümeler arası ağlarla bağlantı oluşturulması;
 • KOBİ'lerin öğrenme ve gelişme, beceri ve kapasite geliştirmelerine katkıda bulunulması. 

Beklenen Sonuçlar

 • Sınır ötesi ticari işbirliği, teknoloji, bilgi transferi ve yenilikçi ortaklıklar için Avrupa ve ötesinde KOBİ iletişiminin arttırılması; 
 • İş süreçlerini iyileştirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek için dijitalleşen KOBİ’ler;
 • Tek Pazar içinde ve AB dışında ihracat yapan, AB Programlarına katılan KOBİ’lerin oranının yükselmesi;
 • Başarı öykülerini teşvik ederek Avrupa İşletmeler Ağının görünürlüğün artırılması;
 • AB kurumlarında KOBİ’lerin görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri hakkında bilgi edinilmesi

 

Uygun başvuru sahipleri:

 • tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar),
 • uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler (ilişkili ülkeler) veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Zaman çizelgesi 

Son başvuru tarihi

Birinci Son Başvuru

İkinci Son Başvuru

Üçüncü Son Başvuru

11 Ağustos 2021

2 Aralık 2021

27 Nisan 2022

Değerlendirme

Ağustos – Ekim 2021

Aralık 2021 – Şubat 2022

Mayıs – Haziran 2022

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 

Kasım 2021

Mart 2022

Temmuz 2022

Sözleşmelerin imzalanması

Aralık 2021 – Mart 2022

Nisan – Mayıs 2022

Ağustos – Eylül 2022 

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni

FİKRİ MÜLKİYET LİSANSLAMA ARACILARI ÇAĞRISI

Programın amacı: Bu teklif çağrısı, özellikle modern dijital araçları (örn:yapay zeka) kullananlar başta olmak üzere, IP (fikri mülkiyet) lisans aracı hizmetlerinin alımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu hizmetler, Avrupa’daki start-up'ların ve KOBİ'lerin sahip olduğu teknolojilerin veya iş davalarının lisanslanmasını kolaylaştırmalıdır. Nihai hedef, Avrupa Birliği’ndeki girişimlerin ve KOBİ'lerin yeni dış pazarlara girmelerine, büyümelerine veya daha hızlı yenilik yapmalarına destek olmaktır.

Program bütçesi: 800.000 Avro (Proje başına hibe 125.000-200.000 Avro)

Son başvuru tarihi 

Çağrı açılış:

15 Aralık 2021

Teklifler için son teslim tarihi:

22 Şubat 2022 – 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme:

Mart 2022 – Nisan 2022

Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi:

Nisan-Mayıs 2022

Sözleşme imzası:

Haziran/Temmuz 2022

Uygun faaliyetler

Aracı hizmetler uluslar ötesi olmalı ve en az üç Avrupa Birliği üye devletini veya Tek Pazar Programı ile ilişkili ülkeyi kapsamalıdır. Uygun ülkelerde kurulmuş start-up'ları ve KOBİ'leri üçüncü ülkelerde kurulmuş şirketlerle eşleştirme hizmetleri de ayrıca mümkündür.

Önerilen aracı hizmetler;

 • Horizon 2020, COSME (Enterprise Europe Network ve kümeler) ve dijital merkezler kapsamında geliştirilen mevcut çözümlerin haritasını çıkarmayı ve bu hizmetlerin mevcut teklifi nasıl tamamladığını açıklamayı
 • Yenilikçi çözümler için “talebi” belirlemek adına stratejiler geliştirmeyi (Hem kâr amacıyla faaliyet gösteren kuruluşların talebini hem de kâr amacı gütmeyen kuruluşların, toplulukların vb. taleplerini de içerebilir)
 • Orta ve büyük ölçekli şirketlerle inovasyon ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu şirketlerle eşleştirme hizmetlerini belirlemek için karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşmeleri
 • Yapay zekayı, belirlenen ihtiyaçlara uygun projeler arama amacıyla inovasyon ortamını (patent veritabanları dahil) oturtmak için kullanmayı
 • Yenilikçi çözümler talep edebilecek orta ve büyük ölçekli şirketlerden oluşan bir havuz oluşturmayı
 • Start-up'ları ve KOBİ'leri iş durumlarını düzgün bir şekilde hazırlamaları için desteklerken lisanslama sürecinde onlara yardımcı olmayı
 • Horizon Sonuç Platformu, kümeler, AİA ve dijital merkezler gibi AB tarafından finanse edilen projeleri içeren işletmeleri "eşleştirmek" için BT ve AI araçları geliştirmeyi
 • İlgili taraflara ilgili tamamlayıcı hizmetleri sağlanmasını
 • Start-up veya KOBİ ile olası ortak arasında standart ifşa etmemeye dayalı “güvenli” bir ortamda bilgi alışverişi için araçlar geliştirip kullanmayı

Piyasa engelleri ve zorlukları hakkında geri bildirim derleyip iyi uygulamaların belirlenmesini kapsamaktadır.

Uygun başvuru sahipleri

 • Tüzel kişiler olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Belirtilen uygun ülkelerden birinde kurulu olmak:
 • AB Üye Devletleri (Deniz aşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB üyesi olmayan ülkeler:

Listelenen AEA ülkeleri, Tek Pazar Programındaki ülkeler

Ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde olan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

TÜBİTAK DESTEKLERİ
2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

TÜBİTAK, ülkemiz bilim ekosistemine katkıda bulunmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan alanlarında öncü Türk bilim insanları başta olmak üzere, bilim insanlarının Türkiye’ye gelmelerini teşvik ederek, araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminer verme, kısmi zamanlı eğitim verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı ile destek vermektedir.

Yurt dışında bulunan yerleşik bilim insanlarının davet edilmesi ve konuk bilim insanlarının Akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülerde her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla yürütülen programa başvurular 1 Haziran 2021 tarihinde başladı.

2021 yılı çağrı duyurusu için tıklayınız.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın amacı: Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

Son başvuru tarihi: Yılın 365 günü proje başvurusu yapılabilir.

Program bütçesi: Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Proje başına destek miktarı: 1.000.000 TL

Destek oranı:  müşteri kuruluş KOBİ ise %75, müşteri kuruluş büyük ölçekli ise %60.

Proje süresi: 24 ay

Uygun başvuru sahipleri:  Yürütücü kuruluş ve müşteri kuruluş ortaklığı.

 • Müşteri kuruluş: Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri
 • Yürütücü kuruluş: Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüler

Uygun proje konuları: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru  için tıklayınız. 

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Programın amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Son başvuru tarihi: Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Proje başına destek miktarı: Max 10 milyon (bir takvim yılında)

Destek oranı: %75

Uygun başvuru sahipleri: Ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası, alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın; Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

Uygun proje konuları:

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetler

Başvuru rehberi ve ekleri ile başvuru için tıklayınız. 

1602 Patent Destek Programı

 

Açık olan programlar;

 • Ulusal patent tescil ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. TÜBİTAK Proje değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden başvuru yapılır. Destek tutarı 3000 TL.
 • Patent başvurusu vekil desteği: 01.01.2019 tarihinden önce yapılan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve 1602 Programı kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patent başvuruları için toplu bir halde bir başvuru yapar. Başvurularda PD-101 formu kullanılır. Destek tutarı 1000 TL.
 • Patent tescil vekili ödülü: 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için başvuru yapılabilir. Patent Vekilleri 01.07.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ve 1602 Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan tüm patentler için toplu bir ödül başvurusu yapar. Başvurularda PD-102 formu kullanılır. Destek tutarı 2000 TL.

Başvuru için tıklayınız. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

3005 – SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı: Beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi, kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması, teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmışı, çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

Program yıl boyunca başvuruya açık olacaktır.

Program Bütçesi: 300.000 TL

Detaylı bilgi başvuru için tıklayınız.

SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ - AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

Programın amacı: Hak temelli (hak odaklı) yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar.

Son başvuru tarihi: 2022 yılı başı.

Proje başına destek miktarı: 5000 Avro≤ … ≤10.000 Avro

Uygun proje konuları:

 • Organizasyonel ve Finansal Kapasite
  • Kurumsallaşma
  • Planlama
  • Gönüllü yönetimi
  •  Kaynak geliştirme ve bütçeleme
  • Şeffaflık, hesap verebilirlik
  • İhtiyaç analizi
 • İletişim ve Sosyal Medya
  • Farkındalık oluşturma
  • Medya ilişkileri
  • Sosyal medya yönetimi
  • Dijital içerik oluşturma
  • Hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma
  • Kurumsal kimlik ve iletişim
 • Savunuculuk
  • Yasama, politika ve kamu maliyesi analizi
  • Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi,
  • Araştırma ve politika oluşturma
  • Savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması
 • Dijital
  • Sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı
  •  Dijital dönüşüm
  • Oyunlaştırma
  • Veri toplama ve sunumu
  • Dijital haritalandırma ve dijital performans izleme
 • Diğer
  • Psikolojik ve hukuki destek

Uygun başvuru sahipleri:

 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler
 • Sendika
 • Meslek örgütü
 • Baro
 • Kent konseyi
 • Aktivistler
  • Haklarının gelişimi için çalışan bireyler:
  • Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran
  • Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen
  • Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Başvuru rehberi için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız. 

UFUK AVRUPA
UFUK AVRUPA SAĞLIK 2.0

Programın amacı: COVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2022

Program Bütçesi: 1.976.000.000 Avro

Uygun Faaliyetler

 • Vatandaşların daha sağlıklı yaşam tarzları ve davranışları benimsemesi, daha sağlıklı seçimler yapması ve daha uzun süre sağlıklı, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürmesi, yaşlılık veya yaşamın diğer hassas evreleri de dâhil olmak üzere hastalık yükünün azaltılması,
 • Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin çevresel, sosyoekonomik ve mesleki risk faktörlerinin yanı sıra toplum genelinde sağlığı geliştirici faktörler hakkında bilinçlendirilmesi,
 • AB’de ve dünya çapında hastalıkların sağlık sektörüne getirdiği yükün azaltılması, yenilikçi teşhis ve tedavi yaklaşımlarının, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık bakımı için dijital ve diğer insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu dâhil olmak üzere, etkili hastalık yönetiminin desteklenmesi,
 • Çevresel açıdan sürdürülebilir olanlar da dâhil olmak üzere, Yeşil Mutabakata katkıda bulunan yenilikçi sağlık hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi
 • Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik uzmanlığı ile yeni araçlar, teknolojiler ve dijital çözümlerde standartlarının yükseltilmesi,
 • Kamu çalışanlarının yeni sağlık teknolojileri ve müdahalelerini değerlendirebilmesi amacıyla daha iyi yöntemler ve disiplinler arası yaklaşımlar geliştirebilmeleri,
 • İyileştirilmiş ve uyarlanmış politikalar ve yasal çerçevelerin oluşturulması, küresel düzeyde önemli politika üreticilerinin bilimsel kanıtlarla bilgilendirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa’ya asosiye ülkeler

Detaylı bilgi için tıklayın

UFUK AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ BAŞLANGIÇ HİBELERİ

Programın amacı: UFUK Programı kapsamındaki, Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Hibeleri, kendi bağımsız araştırma ekiplerini veya programlarını başlattıkları kariyer aşamasında mükemmel Baş Araştırmacıları desteklemek için tasarlanmıştır. Baş Araştırmacılar, bilimsel önerilerinin çığır açan doğasını, hırsını ve fizibilitesini göstermelidir.

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2022

Programın Bütçesi: 749.000.000 Avro

Uygunluk Koşulları

Tüm teklifler eksiksiz, okunabilir ve erişilebilir olmalıdır. İlgili çağrı son tarihinden önce uygun Baş Araştırmacılar tarafından sunulmalıdır. Tam bir teklif “teklif gönderme ve açıklama” kısmında belirtilen tüm bölümleri içermesi gerekir. Bu kriterlere uymayan teklifler kabul edilemeyecektir. Teklifin içeriği, Avrupa Araştırma Konseyi Programı 2021'de tanımlandığı üzere, çağrıda belirtilen hedefler ve hibe türü ile ilgili olmalıdır. Bir teklif, ancak kesin vakalarda 'kapsam' gerekçesiyle uygun bulunmayacaktır.

Doktora eğitiminin tamamlanmasından bu yana 2-7 yıllık deneyime sahip herhangi bir milletten araştırmacılar (belirli koşullar altında uzatmalar mümkündür - en son Avrupa Araştırma Konseyi Çalışma Programına bakın), büyük bir umut vaat eden bilimsel bir sicil kaydı ve mükemmel bir araştırma önerisi olan araştırmacılar başvurabilmektedir.

Finansman

Başlangıç Hibeleri, 5 yıllık bir süre için en fazla 1.500.000 Euro'ya kadar verilebilir. Hibelerin maksimum boyutu, daha kısa süreli projeler için orantılı olarak azaltılmıştır. (Bu devam eden projeler için geçerli değildir).

Önerilen işi yürütmek için gerekli olduğunda, aşağıdaki uygun maliyetleri karşılamak için teklifte 1.000.000 EUR'ya kadar ek finansman talep edilebilir: (a) AB'ye taşınan Baş Araştırmacılar için "başlangıç" maliyetleri veya Ortak Ülke, Avrupa Araştırma Konseyi hibesinin alınması ve/veya (b) büyük ekipmanların satın alınması ve/veya (c) büyük tesislere erişim ve/veya (d) diğer büyük deneysel ve saha çalışması masraflarının bir sonucu olarak başka bir yerden personel maliyetleri.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

UFUK AVRUPA GIDA, BİYOEKONOMİ, DOĞAL KAYNAKLAR, TARIM VE ÇEVRE HEDEF 1 - BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ

Programın Amacı: Ufuk Avrupa programı altında Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek yer almaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek, doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2022

Programın Bütçesi: 1.020.530.000 Avro

Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri

Uygun Katılımcılar & Katılım Koşulları              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Zaman Çizelgesi

 

Çağrı İsmi 

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

1

2030 için yeni AB biyoçeşitlilik stratejisinin uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve hızlandırılması kapsamında bilim mekanizma (Bilim Hizmeti)

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

2

Doğrudan ve dolaylı stres faktörlerinin kıyı ve deniz biyoçeşitliliği, ekosistemler ve hizmetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

3

Tutarlı ve esnek bir Trans-Avrupa Doğa Ağının gelişimini desteklemek

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

4

İş dünyasının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi ve bağımlılığı

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

5

Dönüştürücü değişim bağlamında biyoçeşitlilik, su, gıda, enerji, ulaşım, iklim ve sağlık ilişkisi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

6

Başka neler var? 

Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, salgınlar ve salgın riski arasındaki bağlantıyı keşfetmek

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

7

Tatlı su ekosistemi restorasyonu konusundaki son bilimsel ilerlemelerin değerlendirilmesi ve birleştirilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

8

Nesli tükenmekte olan yaban hayatı ve diğer tür gruplarının envanteri, hızlı tespiti ve izlenmesi için veri ve teknolojiler

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

9

Kıyı ve deniz biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini anlama ve bunlara değer verme

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

10

Gelişmiş bilime dayalı denizcilik alanının planlanması ve deniz koruma alanlarının belirlenmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

11

Dünyadaki yaşamı korumak için biyoçeşitliliği kurtaran Avrupa ortaklığı

22 Haziran 2021

22 Temmuz 2021

12

Basitleştirilmiş sosyo-ekolojik sistemlerde kıyı ve deniz ekosistemlerinin restorasyonu ve dayanıklılığı için önlemlerin ve yönetim 

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

13

Kanıta dayalı bir politika ve karar mekanizmaları için ekosistemler ve hizmetler

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

14

Doğaya dayalı çözümler, risk önleme ve azaltma ile sigorta sektörü

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

15

Dijital dönüşüm, yeni gelişen teknolojiler ve sosyal yeniliklerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini ve fırsatlarını anlamak

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

16

PBES ve IPCC tarafından tetiklenen süreçlere destek

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

17

Sızıntı etkilerini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması, yeni kaldıraç noktaları,  ham ve işlenmiş biyokütle ticaretinin ekosistemler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

18

Organik mahsul ıslahının teşvik edilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

19

Doğaya dayalı çözümlerin ekonomisi: maliyet-fayda analizi, pazar geliştirme ve finansman

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

20

Dünyadaki tüm biyoçeşitliliği tanımlamayı amaçlayan küresel biyoçeşitlilik genomik çabalarına Avrupa'nın katılımı

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

21

Dayanıklı ırkların yetiştirilmesi: ırk kökenli özelliklere odaklanmak

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

22

Biyoçeşitlilik üzerinde dönüştürücü eylem için politika ve yönetişimsel (finansman dâhil) karar alma araçlarının bütünleştirilmesi

22 Haziran 2021

6 Ekim 2021

23

Doğa için ağ: doğaya dayalı çözümleri teşvik etmek için çok paydaşlı diyalog platformu

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

24

Doğal sermaye muhasebesi: Ürünlerin ve organizasyonların biyoçeşitlilik ayak izinin ölçülmesi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

25

Özellikle kıyı ve deniz ekosistemlerine odaklanarak biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri gözlemlemek, haritalamak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

26

Davranışın, cinsiyet özelliklerinin, yaşam tarzının, dini ve kültürel değerlerin rolünü anlamak ve karar vermede aktörlerin (sivil toplum, politika yapıcılar, finansman ve iş liderleri, perakendeciler) rolünü ele almak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

27

Ara kırpma – çiftçilik ve değer zincirlerinde karmaşıklığın faydalarını anlamak ve kullanmak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

28

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile İşbirliği

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

29

Doğal tarih müzeleri ve diğer taksonomik tesisler arasında ağ oluşturarak biyoçeşitlilik noktalarının yakınında ve korunan alanlar için taksonomik araştırma kapasitesi oluşturmak

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

30

Dayanıklı arıcılık

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

31

Sürdürülebilir, dayanıklı ve rekabetçi bir Avrupa baklagil sektörü için üremenin arttırılması

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

32

Tarımsal biyo-çeşitlilik için izleme ve etkili önlemler

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

33

Biyoçeşitlilik, iklim değişikliğine uyum ve ormanın kendini yenilemesi için yüksek önem taşıyan orman genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

34

Avrupa tarımsal peyzajlarında tozlayıcıların ve tozlaşma hizmetlerinin bakımı ve eski haline getirilmesi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

35

Dönüşümsel değişim bağlamında biyolojik çeşitlilik üzerindeki çıkarma, üretim, tüketim, ticaret ve davranış kalıpları ve iklim değişikliği eylemi arasındaki bağın değerlendirilmesi

28 Ekim 2021

15 Şubat 2022

Detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için tıklayınız.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DERNEKLERE YARDIM DESTEĞİ

 

Programın amacı: Derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi.

Uygun başvuru sahipleri: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar.

Uygun proje konuları:

 • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,
 • İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
 • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,
 • Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,
 • Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
 • Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Göç ve uyum,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Gönüllülük,
 • Afet bilinci.

Başvuru başlangıç tarihi: 1 Mart 2021

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Başvuru için tıklayınız.  

DİJİTAL AVRUPA
DİJİTAL AVRUPA GÜVEN

Çağrının amacı: Dijital Avrupa Programı; enerji, iklim değişikliği ve çevre, imalat, tarım ve sağlık gibi kritik sektörler için en iyi şekilde kullanılması amacıyla yapay zekâ, siber güvenlik, gelişmiş bilgi işlem, veri altyapısı, yönetişim ve veri işleme gibi teknolojilere odaklanarak AB’nin dijital kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Dijital Avrupa Programı, AB’deki endüstriyel ekosistemin dijital dönüşümünün desteklenmesi için stratejik önem taşımaktadır. Mevcut program ayrıca gelişmiş teknolojilerde çalışacak iş gücünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program ayrıca güçlendirilmiş bir Avrupa Dijital Yenilikçi Merkezleri ağı ile özel sektörü, KOBİ’leri ve kamu idarelerini desteklemektedir.  

Program bütçesi: 37 milyon Avro

Son başvuru tarihi: 22 Şubat 2022

Uygun Faaliyetler

 • Bölgesel, ulusal, çok uluslu ve AB düzeyinde yanlış bilgilendirme kampanyalarının tespit edilmesi, analiz ve ifşa edilmesi ve bunların toplum ve demokrasi üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi,
 • Kapsanan bölge veya dil alanı için özel olarak hazırlanmış medya okuryazarlığı kampanyalarının desteklenmesi,
 • Çevrimiçi fırsatlar ve riskler hakkında çocuklar, ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla çalışan diğer profesyoneller arasında çevrimiçi fırsatlar ve riskler hakkında farkındalık yaratma merkezinin oluşturulması,
 • Çocukların dijital teknolojileri ve hizmetleri kullanımıyla ilgili konularda çocuklara, ebeveynlere ve diğer yetişkinler için bir yardım hattının kurulması.

Beklenen Sonuçlar

 • Ulusal/çokuluslu düzeyde bir web sitesi ve iletişim kampanyası da dâhil olmak üzere ulusal/çokuluslu merkezlerin oluşturulması,
 • Herhangi bir risk analizi de dâhil olmak üzere veri ve sistem mimarilerinin oluşturulması,
 • Yaygın olarak uygulanabilir bir çerçeve konseptine dayalı olarak açık Avrupa veya küresel standartlar, sınıflandırmalar ve terminolojiler,,
 • Yanlış bilgilendirmelerin etkisini sınırlamak için çevrimiçi platformlar tarafından uygulanan politikaları izlemek amacıyla yıllık raporların sunulması.

Uygun başvuru sahipleri      

Başvuruya uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar): 

 • Tüzel kişi olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak
  • AB Üye Devletleri (Denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dahil)
  • AB Üyesi olmayan devletler
   • AEA ülkeleri ve Dijital Avrupa Programı ile ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

DİJİTAL AVRUPA - VERİ ALANI İÇİN HAZIRLIK EYLEMLERİ

Programın amacı: Avrupa veri stratejisinin amacı, hassas iş verileri de dahil olmak üzere kişisel ve kişisel olmayan verilerin güvende olduğu özgün tek bir pazar oluşturmak ve işletmelerin neredeyse sonsuz miktarda yüksek kaliteli veriye kolay erişimini sağlamaktır, bu şekilde büyümeyi hızlandırmak ve değer yaratırken karbon ayak izini en aza indirir.

Avrupa, verinin daha iyi kullanılmasından faydalanmayı, daha fazla üretkenlik ve rekabetçi pazarlar yaratmayı, sağlık, esenlik, çevre, şeffaf yönetişim ve kamu hizmetlerinde iyileştirmeler sağlamayı amaçlamaktadır.

Program bütçesi: 4 milyon Avro

Son başvuru tarihi: 22 Şubat 2022

Uygun Faaliyetler

 • İlgili paydaşları temsil eden AB/çok-ülkeli düzeyde faaliyet gösteren dernekler, turizm ve kamu yönetimi ve/veya devlet kurumları arasında yer alan ulusal kuruluşları içeren paydaşlar topluluğunun katılımını sağlamak,
 • AB düzeyinde turizm veri alanı yaratmak için çok paydaşlı bir veri paylaşım yönetişim planı geliştirilmesi yoluyla yerel veri ekosistemi aktörlerinin bir araya getirilmesi,
 • Özellikle yeşil ve dijital dönüşüme yönelik eğitim ve beceri verilerini toplayan, depolayan ve paylaşan mevcut platformların bir envanterinin oluşturulması

Uygun başvuru sahipleri      

Başvuruya uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar): 

 • Tüzel kişi olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak
  • AB Üye Devletleri (Denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dahil)
  • AB Üyesi olmayan devletler
   • AEA ülkeleri ve Dijital Avrupa Programı ile ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Tarım veri alanı için hazırlık eylemleri

Beceriler veri alanı için hazırlık eylemleri

Turizm veri alanı için hazırlık eylemleri

Çağrı metni için tıklayınız.

KOSGEB - MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI KREDİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı: İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

İmalatbilgisayar programlamabilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.  

Başvuru döneminin ilan edildiği ay:

2021 / Aralık

İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem aralığı:

2021 Ocak – Aralık ortalaması*

 

 

 

 

 

İşlem adımı

Tarih aralığı

PROGRAM BAŞVURUSU VE GEÇİCİ ONAY SÜRECİ

İşletme program başvurusu son tarihi:

31 Mart 2022

saat 23:59

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih:

En geç: 5 Nisan 2022

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih:

11 Nisan 2022

saat 23:59         

KOSGEB son kontrol süreci sonu

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**):

En geç: 14 Nisan 2022

 

 

 

ÖDEME BAŞVURUSU VE KESİN ONAY SÜRECİ

Yeni personelin işe alınabileceği son ay:

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir)

Nisan, 2022

(SGK kayıtlarına en az 10 prim günü yansımış olmalıdır)

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih***:

25 Mayıs 2022

saat 23:59          

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**)

27 Mayıs 2022

 

 

 

 

İkinci ödeme taksiti başvurusu süreci

İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih****:

24 Nisan 2023

saat 23:59          

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

26 Nisan 2023

 

 

Geri ödeme başlangıcı:

2024 / Mayıs  

 

*: SGK  kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır  

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 24 Haziran 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 28 Haziran 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir. 

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 26 Mayıs 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 30 Mayıs 2023’e kadar bunlara onay verilebilir. 

Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Listeyi indirmek için TIKLAYINIZ.  (PDF olarak indirmek için tıklayınız: NACE ikili kodlar , NACE altılı kodlar) 

Detaylı bilgi be başvuru için tıklayınız.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

Programın amacı: Proje Geliştirme Hedefi (PGH), Türkiye'de seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmaktır.

Son başvuru tarihi: 31.12.2026

Program bütçesi: 300 milyon dolar (Projenin 10 milyon dolarlık kısmı eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar için kullanılacak. Kredinin vadesi 5 yılı ödemesiz olmak üzere 10.5 yıl olacak)

Uygun başvuru sahipleri: Türkiye’deki OSB’ler

Yürütücüm kuruluş: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)

Uygun proje konuları:

 • OSB'nin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve verimliliği için altyapıyı ve kolaylaştırıcı ortamını desteklemek
 1.  * Mümkün olduğunca yeşil çözümleri kullanarak temel OSB altyapısına yapılan yatırımların desteklenmesi (yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri)
 2.  * OSB'de yenilikçi yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi ( iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıkları)
 3.  * OSB yenilik merkezlerinde yatırımların desteklenmesi (OSB’leri bilim ve araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlar ile bir araya getiren eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar)
 • Teknik yardım ve kapasite geliştirme
 1.  * STB ve OSB'ler için teknik yardım ve kapasite geliştirme
 2.  * STB’de kurulacak Proje yönetimi ve Proje Uygulama Birimi (PUB) desteği

 

Uygun olmayan proje konuları:

 • Çevresel ve sosyal riski yüksek olan alt projeler
 •  Yeni OSB'lerin kurulması (yer seçimi ve kamulaştırma işlemlerini tamamlamayan OSB’ler)
 • Ulusal ÇED sürecini tamamlamayan alt projeler
 • Bilinen ve korunan kültürel miras üzerinde olumsuz etkileri olacak alt projeler
 • Kritik ve doğal yaşam alanları üzerinde olumsuz etkileri olacak ve / veya biyolojik çeşitlilik açısından önemli etkileri olacak alt projeler
 • Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek alt projeler OP / BP 7.50 - Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler
 • Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek alt projeler OP / BP 7.60 - İhtilaflı Alanlardaki Projeler
 • Çocuk ve zorla çalıştırmayı içeren faaliyetler

Detaylı bilgi için tıklayınız

T.C. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI – ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ – VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ – VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER

Programın amacı: Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Verimlilik Artırıcı Projeler verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir

Son başvuru tarihi: 31.12.2021

Proje başına destek miktarı: 5 milyon TL.

Destek oranı: %30

Uygun proje konuları: Ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik üretimi sistemini içermektedir.

Uygun başvuru sahipleri: Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. İşletmelerin sahip olması gereken ön şartlar başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2021-2027 YILI ERASMUS+ PROGRAMI

Programın amacı: Kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Program bütçesi: 28,4 milyar Avro (7 yıllık bütçe)

Desteklenecek öncelikler:

 • Dijital Gündem: Program; erişilebilir ve kaliteli dijital öğrenmeyi geliştirmeyi; dijital araçları kullanma becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Karma öğrenme de dâhil olmak üzere uzaktan öğrenme teşvik edilmektedir.
 • Yeşil Gündem: Program katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu araçlarla seyahat etmeye teşvik etmektedir. Ayrıca uygulanacak projeler yoluyla kişilere sürdürülebilir toplumlar ve yaşam tarzları için gerekli anlayış ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
 • Dahil Etme: Program farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden kişilere ulaşmayı hedeflemektedir. Engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanlar ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların da içinde olduğu imkânları kısıtlı kesimlere odaklanmaktadır.

Uygun proje konuları:

Hareketlilik;

 • 18 yaşındaki gençler için Avrupa'yı Keşfet (DiscoverEU) Programı
 • Gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik eden Gençlik Katılımı
 • Okul öğrencileri ve yetişkin öğrenicileri için öğrenim imkanları
 • Karma Yoğun Programlar
 • Avrupa dışındaki ülkelerle ErasmusPro

İşbirliği Ortaklıkları;

 • Kısa süreli, düşük bütçeli, basit kurallarla uygulanan Küçük İşbirliği Ortaklıkları
 • Öğretmenlerin eğitimi için Öğretmen Akademileri
 • Yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliklerine yönelik Avrupa Üniversiteleri
 • Girişimcilik faaliyetlerini ve yenilikçiliği destekleyen Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri
 • Avrupa içinde ve dışında yükseköğretim öğrencileri için öğrenme fırsatları sunan Erasmus Mundus Faaliyetleri
 • Yenilikçiliği teşvik eden büyük ölçekli İleriye Dönük Ortaklıklar
 • Mesleki eğitim ve öğretim ve spor alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerdeki kurumlarla Kapasite Geliştirme
 • Sporu teşvik etmek için İşbirliği Ortaklıkları ve Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Politika Geliştirme ve İşbirliği;

 • Dayanışmaya ve dahil etmeye odaklanan ortaklıkları inşa etmek veya güçlendirmek için farklı gençlik kuruluşları arasında yapılandırılmış işbirliklerini destekleyen Avrupa Gençliği Bir Arada projeleri

Jean Monnet;

 • Avrupa çalışmaları alanındaki projelere yönelik Jean Monnet faaliyeti, okulları ve diğer eğitim ve öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

Uygun başvuru sahipleri: Her yaştan yararlanıcı

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

ERASMUS+ KAR AMACI GÜTMEYEN AVRUPA SPOR MÜSABAKALARI

Programın amacı: Kapasite geliştirme projeleri, programda spor alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile Programa bağlı olmayan Üçüncü ülkeler arasındaki çok taraflı ortaklıklara dayalı uluslararası işbirliği projeleridir. Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimini teşvik etmek ve daha uyumlu topluluklar oluşturmak için bir eğitim aracının yanı sıra değerleri teşvik etmek için bir araç olarak Programla ilişkili olmayan Üçüncü ülkelerdeki spor faaliyetlerini ve politikalarını desteklemeyi amaçlar.

Program bütçesi: 23 Mart 2022

Son başvuru tarihi: 6 milyon Avro

Öncelikli konular: Kapsayıcılık ve çeşitlilik, dijital dönüşüm, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele, ortak değerler, sivil katılım ve ortaklık.

Uygun faaliyetler

 • Etkinliğin hazırlanması ve organizasyonu;
 • Yarışma öncesinde sporcular, antrenörler, organizatörler ve gönüllüler için eğitim faaliyetlerinin organizasyonu;
 • Spor etkinliğine yönelik yan etkinliklerin organizasyonu (konferanslar, seminerler);
 • Gönüllülerin eğitimi;
 • Eski faaliyetlerin uygulanması (değerlendirmeler, gelecek planlarının hazırlanması);
 • Etkinliğin konusuyla bağlantılı iletişim faaliyetleri.

Uygun başvuru sahipleri

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluş, Erasmus + Programı’na finansman için başvurabilir. Ek olarak, gençlik çalışmalarında aktif olan, ancak bir gençlik örgütü olması gerekmeyen gençlik grupları finansman için başvurabilir.

 • Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir; 

 • Avrupa Birliği'nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB'ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.
 • Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır. Katılım yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 2022 Erasmus+ Program Kılavuzuna bakın. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ERASUS+ JEAN MONNET EYLEMLERİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Programın amacı: Yüksek Öğrenim Kurumları veya Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri/Kurumları, bu eylem kapsamında okullardaki öğretmenlerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının yeni beceriler geliştirmelerini, AB’ye yönelik hususları öğretmelerini ve bu hususlarla ilgilenmelerini sağlayacak faaliyetler düzenleyecek ve böylelikle öğretmenleri güçlendirmeyi amaçlayacaktır. 

Program bütçesi: 3 milyon Avro (proje başına hibe: 300.000 Avro)

Son başvuru tarihi: 1 Mart 2022

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Okulların ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının AB hakkında bilgilendirilmesi, 
 • Okullar ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcıları için yapılandırılmış eğitim önerilerinin sunulması, farklı altyapı ve deneyimlere sahip öğretmenler için içerik ve metodolojilerin oluşturulması, 
 • AB’ye yönelik hususlarla ilgilenen ve bu konuları günlük işleyişleriyle bütünleştirmekte istekli öğretmenler için bireysel veya grup eğitim kurslarının (modüler, konut, karma veya çevrimiçi) oluşturulması.

Beklenen Sonuçlar

 • AB’ye ilişkin konuların kavranması yoluyla daha donanımlı öğretmenler yetiştirilmesi, 
 • AB’ye ilişkili konuların öğretilmesi için kapasitenin artırılması, 
 • AB’ye ilişkin konularda bilginin artırılması, 
 • Öğretmenlere başlangıç düzeyinde ve/veya hizmet içi eğitim veren kurumların özelleştirilmiş eğitimlerini arttırmaları. 

Uygun başvuru sahipleri

 • Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluşu ve bir gençlik organizasyonu kapsamında olmasa dahi gençlik grupları Erasmus+ Programı’na finansman sağlanması için başvurabilir.

  Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir; 

 • Avrupa Birliği'nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB'ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.
 • Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır.

 • Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır. https://www.ua.gov.tr/ 

 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

IYZICO KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı: Üreten kadınlara iş hayatına giriş aşamasında komisyon, eğitim ve tanıtım desteği sunarak e-ticaret dünyasında çok daha büyük işler başarabilmelerine destek olmaktır.

Uygun başvuru sahipleri: Bu program, yalnızca kadın girişimcilerin başvurularına açıktır. Başvuru yapacak olan limited şirketlerde şirket ortaklarının çoğunluğunun kadın olması gerekmektedir.

Programa başvurmak isteyen şirket sahibi kadın girişimcilerin, şirket kuruluş tarihi 01.01.2021 ve sonrası olmalıdır. Halihazırda şirket sahibi olmayan kadın girişimciler de programa dahil olabilir.

Sıfır komisyon avantajı, tek çekim işlemlerde uygulanmaktadır. Taksitli işlemler program dahilinde değildir. Sıfır komisyon avantajı 100.000 TL işlem hacmine kadar geçerlidir.

Programa yapılan başvuruların değerlendirme süresi 1-21 iş günüdür.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC)

Programın amacı: Programın genel amacı, uyum, dayanışma, demokrasi, Avrupa kimliği, sürdürülebilir kalkınma, sosyal içerme ve fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi konularına odaklanarak, sahadaki toplumsal ve insani zorlukları ele almak; AB ve ötesinde aktif vatandaşlığı güçlendirmenin bir yolu olarak başta gönüllülük olmak üzere erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine gençlerin ve kurum/kuruluşların katılımını artırmaktır.

Avrupa Dayanışma Programı sağlık ve çevreyi de içeren farklı alanlarda yardıma ihtiyacı olan bireyleri desteklemek, gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen gençlere yöneliktir.

Gönüllülük projeleri gençlere dayanışma ve işbirliği faaliyetlerine katılma fırsatları sunacak böylelikle yerelde belirlenen bireylerin ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacaktır. Gönüllülük, katılımcının ikamet ettiği ve farklı bir ülkede gerçekleştirebilir. Bireysel gönüllülük faaliyetleri 2-12 ay, gönüllü  ekiplerin faaliyetleri 2 hafta-2 ay süreli olabilmektedir.

Aktivite Türü

Son Başvuru Tarihi

Gönüllülük Projeleri

23 Şubat 2022

4 Ekim 2022 (isteğe bağlı)

Dayanışma Projeleri

23 Şubat 2022

4 Mayıs 2022 (isteğe bağlı)

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler

6 Nisan 2022

Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri Çatısı Altında Gönüllülük

3 Mayıs 2022

 

Kalite etiketi başvuruları devamlı olarak yapılabilmektedir.

Program bütçesi: 138.800.000 Euro

Desteklenecek öncelikler:

 • Kapsayıcılığın ve çeşitliliğin teşvik edilmesi;
 • Daha “yeşil” projelerin, katılımcılar ve kuruluşlar arasında çevresel açıdan sürdürebilir girişimlerin teşvik edilmesi;
 • Dijital becerileri artıran proje ve faaliyetler ile dijital dönüşümün desteklenmesi, dijital okuryazarlığın teşvik edilmesi ve dijital teknolojinin riskleri ve fırsatları hakkında anlayışın geliştirilmesi;
 • Gençlerin demokratik ve sivil katılıma teşvik edilmesi.

Uygun proje konuları:

 • Gönüllülük projeleri
 • Yüksek öncelikli alanlarda gönüllü ekipler
 • Dayanışma projeleri
 •  Dayanışma projeleri için kalite etiketi
 • İnsani yardım projeleri için kalite etiketi
 • Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri çatısı altında gönüllülük

Uygun başvuru sahipleri: 

 • Avrupa Birliğinin 27 üye devleti ve denizaşırı ülkeler ve bölgeler
 • Asosiye ülkeler:
 • Avrupa Serbest Ticaret Birliği/Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri: İzlanda ve Lihtenştayn
 • AB aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Bu ülkelere ek olarak bazı eylemler programın asosiye ülkesi olmayan üçüncü ükelerde yasal şekilde kurulmuş olan kuruluşlara açıktır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi program rehberinde verilmektedir.

2022 yılı program rehberi için tıklayınız.

Programa İlişkin Genel Bilgi için tıklayınız.

TÜSEB KLİNİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI

Programın amacı:  Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve ekonomik avantaj sağlamak üzere gerekli klinik-dışı araştırma aşamaları tamamlamış; kimyasal, biyoteknolojik, biyomedikal ve biyobenzer ürünlerin klinik çalışmalarının desteklenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, yeni ilaç kombinasyonlarını içeren klinik araştırmalar da çağrı kapsamında desteklenebilecektir. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan ve genellikle yurtdışına bağımlı olan bu araştırmaların önünü açmak ve araştırmacıların teşvik edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu çağrıda ülkemizde yeni ilaç geliştirilmesinin önünün açılması ve ilaç klinik çalışmalarına ilişkin tecrübe, bilgi birikimi ve kalite kültürünün oluşmasının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: 10.02.2022

Detaylı bilgi ve başvuru için  tıklayınız.

KOBİ VE GİRİŞİMLER İÇİN PROTOTİP ÜRETME PROJESİ BAŞVURU ÇAĞRISI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yürütülen Enhancer-AB projesi kapsamında KOBİ ve girişimcilere yönelik; katma değerli ürünlerin prototiplerini üretme desteği sunulacaktır.

Hedef Sektörler;

 • Tekstil Makinesi İmalatçıları
 • Deri-Ayakkabı Makinesi İmalatçıları
 • Gıda Makinesi İmalatçıları
 • Mobilya ve Orman Ürünleri Makinesi İmalatçıları

 

Başvuru için gerekli şartlar:

 • Yukarıda belirtilen sektörlerde en az 3 yıldır faaliyet gösteriyor olmak,
 • Girişimci/KOBİ olarak proje geliştirme konusunda istekli olmak,
 • Prototip üretilmesi ihtiyacı olan bir proje fikrine sahip olmak,
 • Prototip üretilmesi için mentor ve danışman ihtiyacı duymak,

 

Desteklenecek Giderler;

 • Akademik ve Teknik mentorluk giderleri,
 • 3D tasarım giderleri,
 • Prototipleme giderleri,
 • Yeni ürünler için prototipleme desteği

 

KOBİ ve Girişimlerden Beklenenler;

 • Proje kapsamında sunulan tüm eğitimlere ve toplantılara katılmak,
 • Eşleştiği mentor ile en az 56 saat mentorluk görüşmeleri gerçekleştirmek,
 • Program ekibi ile iletişime geçmesi gereken durumlarda ulaşılabilir olmak,
 • Prototip üretilmesi çalışmalarında aktif olarak yer almak,
 • Düzenlenecek olan Demo-Day faaliyetinde aktif stant kurmak,

 

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

MATRA VE İNSAN HAKLARI PROGRAMLARI İÇİN 2022 YILI PROJE ÇAĞRISI

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından ilan edilen insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki projeye, sivil toplum örgütlerinin, kâr amacı gütmeyen eğitim kurumlarının, yarı devlet kurumlarının ve belediyelerin başvuruları kabul edilecek.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021

Program bütçesi: 25.000 Avro-100.000 Avro (Her bir proje için)

Öncelikli Alanlar:

 • Hukuk, yasama ve yargı
 • Kamu yönetimi ve iyi yönetişim
 • Medya (özgürlük, okuryazarlık ve çoğulculuk)
 • Kamu düzeni ve kanun yaptırımı
 • Dirençli (sivil) toplumlar inşa etmek

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA ŞEHİR EŞLEŞTİRME HİBE PROGRAMI-II: YEŞİL BİR GELECEK İÇİN EŞLEŞTİRME TEKLİF ÇAĞRISI

Programın amacı: Bu teklif çağrısının genel amacı, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, özel amacı, şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim ile ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır.

Tüm projeler bu teklif çağrısının özel hedefiyle uyumlu olmalıdır.

Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az birini kapsamalıdır:

 • İklim değişikliğine ilişkin yerel planların, stratejilerin, yol haritalarının geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının (modelleme, etki ve kırılganlık analizi vb.) hazırlanması.
 • İklim değişikliğine uyum teknolojilerinin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve Türkiye-AB’deki yerel yönetimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması.
 • İklim ve çevre ile ilgili konularda, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan eylemler konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılması.

Son başvuru tarihi: 1 Mart 2022

Program bütçesi: min. 60.000 Avro - max. 100.000 Avro

Faaliyet türleri

Listelenen faaliyetler sadece örnek olarak verilmiş olup, proje faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir:

 • Araştırma, analiz, masa çalışmaları, anket faaliyetleri, saha çalışmaları, haritalama, modelleme vb. faaliyetler;
 • Yerel planlar, stratejiler ve yol haritaları gibi yerel politika belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetler;
 • Paydaşları benzer faaliyetler geliştirmeye teşvik etmek amacıyla açıklayıcı ve pilot uygulamalar geliştirilmesine yönelik faaliyetler;
 • Yeşil gelecek için yenilikçi ve teknolojik çözümlerin geliştirilmesi, uygulanması ve/veya aktarılmasına yönelik faaliyetler
 • Yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ortaklıklar oluşturulmasına yardımcı olacak çalışma ziyaretleri ve ağ kurma faaliyetleri
 • Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik etmeye ve kolaylaştırmaya yönelik platformlar sağlamak;
 • Şehir eşleştirme konusunda web tabanlı platformlar ve yenilikçi araçlar geliştirmek;
 • Yerel düzeyde proje hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirmek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMI

Program kapsamında aşağıda belirtilen temalardan bir veya daha fazlasının çift taraflı olarak geliştirilmesini ele alan projeler desteklenecektir.

 • Ortak güvenliğin desteklenmesi
 • Ekonomik refahın güçlendirilmesi, yeniliğin desteklenmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve dijital ekonominin geliştirilmesi
 • Demokratik değerlerin pekiştirilmesi
 • Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi

Program bütçesi: 5.000 dolar-75.000 dolar

Son başvuru tarihi: 4 Şubat 2022

Uygun başvuru sahipleri

 • Düşünce kuruluşları ve sivil toplum/sivil toplum kuruluşları dahil ABD ve Türkiye’deki kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Kamu ve özel yüksek öğretim kurumları
 • Bireyler

ABD Misyonu liselere, ticari firmalara, kar amacı gütmeyen şirketlere (teknoparklar gibi), belediyelere veya devlet kurumlarına hibe veremez (Proje ortakları için böyle bir kısıtlama yoktur.)

Ödül almaya hak kazanabilmek için, tüm kuruluşların benzersiz bir tüzel kişilik tanımlayıcısının (Dun & Bradstreet’ten Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi/DUNS numarası) ve http://www.sam.gov/ 'da geçerli bir kaydı olmalıdır. Bu kayıtların nasıl alınacağı hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantı içerisindeki talimatları takip edin.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI

Kadıngenç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 3 Ocak 2022’de başlayıp, 9 Şubat 2022’de sona erecek. Başvuru yapacak kurumların projeleri ile nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği gibi alt temalardan en az birine değinen çalışmalar önermesi bekleniyor.

Kurumların en az bir ortak ile başvurmaları gerekiyor.

Program bütçesi: 2 milyon TL (proje başına en az 100 bin TL, en fazla 300.000 TL)

Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2022

Uygun başvuru sahipleri

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Kooperatifler
 • Üniversiteler

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları, vb. Hibe Programı’na başvuru yapmak için uygun değildir. Ancak bu kurumlar proje ortağı olarak yer alabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE-ALMANYA OKUL DEĞİŞİMİ PROJE ÇAĞRISI

Bu program önyargıları yıkmak, kültürlerarası becerileri güçlendirmek ve gençleri küreselleşmeye hazırlamak alanlarında önemli katkılar sunar. Bunlara ek olarak:

 • Öğrenciler ve öğretmenlerin yalnızca diğer ülkenin çeşitliliğini tanımakla kalmayıp aynı zamanda kendi toplumlarının kültürel çeşitliliğini tanımalarına ve daha iyi anlamalarına fırsat sağlar.
 • Çok yönlü ve çoğu zaman karmaşık Türkiye-Almanya ilişkileri özellikle öğrencileri ve öğretmenleri bakış açılarını değiştirmeye ve önyargıları yıkmaya teşvik eder.
 • Göçmen kimlikli öğrenciler Türkiye-Almanya çalışma gruplarında kültürlerarası yetkinliklerini keşfederek kültür elçisi ve tercümanlık rolü üstlenir. Böylece bu deneyim onların öz güvenlerini güçlendirerek okula ve topluma katılımlarını teşvik eder.

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2022

Uygun faaliyetler

Gençlik Köprüsü, Türkiye ve Almanya’ya gerçekleşen karşılıklı ziyaretler kapsamında uygulanan ortak projeleri desteklemektedir. Somut proje konuları öğrencilerle birlikte belirlenerek konu içerikleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir. Projeler aşağıdaki ana konuları ele almalıdır:

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • Dijital Eğitim
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik

Projenin uygulanması kapsamına giren seyahat, konaklama ile organizasyon masrafları ve varsa katılımcı öğrenci, öğretmen ve refakatçı katılım masrafları karşılanır. Gençlik Köprüsü programa ortak finansman sağlayabilmek adına Erasmus+ fonlarına başvuruda bulunmuştur. Finanse edilen maliyet dağılımı ve miktarı için lütfen “finansman kuralları” ekine bakınız.

Koşullar nelerdir?

 

 • 5. sınıf ve üzeri öğrencilerle gerçekleşen projeler desteklenmektedir.
 • Proje, Türkiye-Almanya kardeş okullar tarafından birlikte geliştirilir. Kardeş okul bulma konusunda Gençlik Köprüsü aracılık eder.
 • Başvuru, sunulan başvuru formu doldurularak belirtilen süre içerisinde Alman okulu tarafından yapılır (proje öğretmen hazırlık ziyaretlerini ve karşılıklı öğrenci ziyaret ve karşı ziyaretlerini de içeren bir hazırlık aşaması ile bir takip aşamasını kapsar).
 • Projenin bir yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir (Finansman başlangıcı: Alman grubunun Türkiye ziyareti için 1 Haziran 2022, Türk grubunun Almanya ziyareti için 1 Mart 2022).
 • Her bir ziyaret ve karşı ziyaret en az 5 gün sürer ve en az 2 gün proje çalışması içerir. Toplam katılımcı öğrenci sayısı en az 20 olmalıdır.

Alman Okulu Hangi Görevleri Üstlenir?

 

 • Türk kardeş okulu ile birlikte hareketlilik faaliyetlerinin başvurusu, tasarlanması ve uygulanması (öğrenme programı)
 • Gençlik Köprüsü ile bir öğrenim ve hibe sözleşmesinin imzalanması
 • Erasmus+ kimlik kodu (OID) almak için Alman okulunun kayıt işlemleri
 • Türk okuluna fon transferi işlemleri
 • Erasmus kalite standartlarının sağlanması
 • Çevrimiçi katılımcı anketinin uygulanması
 • Gençlik Köprüsü’nün şablonuna uygun proje raporunun oluşturulması

Uygunluk Kriterleri

 

Önemli Seçilme Kriterleri:

 • Okulların programa katılması için motive edilmesi
 • Tercihen kapsayıcılık ve çeşitlilik, dijital eğitim ve ekolojik sürdürülebilirlik ana konuları kapsamında olmak üzere yenilikçi fikirler ve konu önerileri
 • Erasmus+ katılım stratejileri kapsamında hareketlilik faaliyetlerine erişim güçlüğü çeken öğrenci ile göç ve mülteci geçmişine sahip öğrenci oranının yüksek olduğu okullara öncelik tanınacaktır.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya projenizin planlanması ve uygulanmasında ihtiyacınıza yönelik yardım ve destek sunmaktan ve sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyar. İletişim için karadeniz@jugendbruecke.de adresine mail atabilirsiniz.

KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ (KOOP-DES) PROGRAMI

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafında uygulanan Kooperatiflerin Desteklenmesi (Koop-Des) Programı başvuruya açılmıştır.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları*

*Aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olunması ve projenin üretim ve istihdama katkısı olması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırılmasına dayanması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranır. 

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

15 Şubat 2022-15 Mart 2022 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır.

Desteklenecek Proje Konuları

Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

 • Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
 • Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
 • Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
 • Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,

destek verilecektir.

Destek Miktarı

İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

 • Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,
 • Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,
 • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 51.000 TL’yi, iki personel için toplam 102.000 TL’yi

geçemeyecektir.

Destek Oranı

Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
 • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i, 

Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sırasında ibraz edilecek evraklar ve detaylı bilgi için tıklayınız.

UNESCO KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirme, araştırma ve uygulama yapan projelere destek olmaktır.

Türkiye, 2 Şubat 2018 itibariyle UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi (2005) Sözleşmesine resmen Taraf olması sebebiyle, Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’na (IFCD) bu yıl Türkiye’den beşinci defa başvurular alınacaktır.     

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2022

Bütçe: Azami 100.000 Amerikan Doları

Uygun Başvuru Sahipleri

 • 2005 Sözleşmesine Taraf gelişmekte olan ülkelerde kamu kurum ve kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • 2005 Sözleşmesine Taraf gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
 • Fona bireysel başvuru alınmamaktadır. 

Başvuruya Açık proje alanları

 • Görsel-işitsel/sinema, tasarım, medya sanatları, müzik, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel sanatlar.
 • UNESCO’nun 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi sözleşmesi faaliyet alanları dışında kalan ve diğer UNESCO kültür sözleşmeleri alanına giren projeler Fon kapsamında değerlendirilememektedir.

Proje Uygulama Dönemi

 • Proje uygulama dönemi 12 ila 24 ay arasıdır. Projelerin en erken Nisan 2023 tarihinde uygulanmaya başlaması gerekmektedir.

Başvuru Dili

 • Başvuru dosyası ve diğer gerekli belgeler İngilizce veya Fransızca dilinde doldurulması gerekmektedir.  

Sonuçlar

 • 15 Haziran 2022 tarihine kadar yapılan başvurular, UNESCO Genel Merkezi tarafından Millî Komisyona iletilecek ve Millî Komisyonun ön değerlendirmesini müteakiben UNESCO Genel Merkezi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Teknik incelemeler ve UNESCO Genel Merkezinin değerlendirmelerinin sonuçları Ocak 2023’de IFCD’nin internet sitesinden duyurulacak, nihai karar 2005 Sözleşmesi Hükûmetlerarası Komitesinin 7-10 Şubat 2023 tarihlerinde UNESCO Genel Merkezinde gerçekleştirilecek 16. Olağan  toplantısında paylaşılacaktır. Devamında fondan yararlanacak kurum ve kuruluşlarla UNESCO Genel Merkezi tarafından iletişime geçilecektir.

Detaylı bilgi için: webmaster@unesco.org.tr  adresine e-posta gönderebilir veya https://en.unesco.org/creativity/ifcd adresini inceleyebilirsiniz.

Başvuru adresi: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi (2005) Sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et