Faizsiz Kredi Desteği

Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.

İlgili aracı kuruluş, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Kalkınma Bankası, diğer bankalar ve finans kuruluşları gibi ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.

Faizsiz Kredi Desteği Bütçesi

Faizsiz kredi desteğine ne kadar bütçe ayrılacağı ve destek alanları ajansın çalışma programında ayrıntılı bir şekilde belirtilir ve bu programlar çalışma programına uygun olarak gerçekleştirilir.

Ödemeler

Faizsiz kredi desteğine ilişkin ödemeler, hiçbir surette Ajans tarafından doğrudan yararlanıcıya yapılamaz. Bu kapsamda gerek ajanstan aracı kuruluşa gerek aracı kuruluştan yararlanıcıya yapılacak ödemeler, ajansın mali yapısı, kaynak kullanım etkinliği ve aracı kuruluşun işleyişe ve masraflara ilişkin teklifi gibi hususlar göz önünde bulundurularak Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde ilgili aracı kuruluşlar üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Ödeme Süreleri

Faizsiz kredi desteği programlarında, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az altı ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla üç yıl içinde tamamlanır.

Destek Sürecinin Takibi

Faizsiz kredi desteği uygulamalarında kredi başvurusu yapılmasından, projenin tamamlanmasına kadar geçen sürecin yakından takibi için Ajans ile ilgili aracı kuruluş tarafından elektronik bir sistem tesis edilir. Kredinin fiili kullandırma aşamasında gerekli bilgiler bu sisteme kaydedilir. Bu sistem aracılığıyla ilgili aracı kuruluş tarafından yapılan ödemelerin ve onay bildirimlerinin takibi yapılır. Sistemin kurulmasından ve işletilmesinden sorumlu olacak taraf yapılacak protokolde belirlenir.

Uygunluk Kriterleri

Ajans, bölgesel gelişmenin hızlanması, bölge planının ve programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu destek kapsamında faaliyet alanı, sektör, işletme ölçeği, faaliyet yeri ve istihdam büyüklüğü gibi kriterleri detaylı olarak başvuru rehberinde belirtir.

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu için proje teklif çağrısı kapsamında belirlenen kriterler geçerlidir. Ajans başvuru rehberinde belirtmek kaydıyla bölgenin koşullarına, bölge planı ve programlarının amaç ve önceliklerine göre, odaklanmayı sağlayabilmek için başvuru sahibi ve ortakları için ek kriterler belirleyebilir.

Başvuru sahibinin kredi uygunluk durumu sözleşme imzalanmadan önce bir kez daha aracı kuruluş tarafından kontrol edilir.

Projelerin Uygunluğu

Ajans, faizsiz kredi desteğinden yararlandırılacak projelerin teknik uygunluğunu, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli gördüğü sektörleri ve konuları tespit ederek belirler.

Aşağıda belirtilen sektörlerle ilgili projeler bu desteklerden faydalanamaz;

  • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
  • Tütün mamulü üreticileri ve tütün işleme tesisleri,
  • Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan içeceklerin üretimi,
  • Talih oyunları sektörüne dâhil olan herhangi bir şirketin işletmesi,
  • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
  • Gayrimenkul yatırımları.

Aşağıda belirtilen proje ve faaliyetler, faizsiz kredi desteği kapsamında ajanslar tarafından desteklenemez:

  • Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler,
  • Hukuka, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faaliyetler.

İlgili Aracı Kuruluşun Belirlenmesi

İlgili aracı kuruluşlarla ortak kaynak kullandırmanın usul ve esasları, ajanslar ile ilgili aracı kuruluşlar arasında akdedilecek ikili ve çok taraflı anlaşmalar (uygulama protokolleri) ile belirlenir.

Ajansın akdedeceği bu protokollerde; destek kapsamında kullandırılabilecek kredilerin türleri, kapsamı, üst limitleri, vade seçenekleri, Ajans tarafından karşılanacak azami destek miktarları, kredi taleplerini değerlendirme ve bildirim süresi, kredi taleplerinde başvurandan talep edilecek belgeler ile kredi teminatı, uygulanacak faiz oranları, kredi kullanımları nedeniyle proje sahibinden talep edilebilecek işlem masrafları, desteğin ödenme usulü ve zamanı, ajansın ve ilgili aracı kuruluşların sorumlulukları, muacceliyet durumları, temerrüt hali, temerrüt faizi ve desteğin durdurulması veya iptal edilmesi, kredinin erken kapatılması (yararlanıcı tarafından kredinin vadesinden önce ödenmesi) veya kredi sözleşmesinin ilgili aracı kuruluş tarafından feshi durumunda tarafların hak ve yükümlülükleri, projelerin sözleşmede belirtilen kurallara uygun tamamlanamaması durumunda ilgili aracı kuruluşların ve ajansın hak ve yükümlülükleri ve uyuşmazlık hallerinde yetkili olacak mahkemeler, tebligat adresleri, protokolün süresi, gizlilik gibi desteğin uygulanma sürecine ilişkin hususlar detaylı bir şekilde düzenlenir. Bakanlık gerekli gördüğünde, ilgili aracı kuruluşlarla uygulama protokollerinin tabi olacağı çerçeve protokoller imzalayabilir.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et