Sıkça Sorulan Sorular

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-1

Soru 1: Aracı kuruluş olan Vakıf Katılım’a kredi uygunluk belgesi kapsamında başvuru yapıldı fakat değerlendirme aşaması henüz tamamlanamadı bu durum başvuru yapmamıza engel midir?

Cevap 1: KAYS’ta Kredi Uygunluk Belgesi yüklemeniz gereken bölüme Vakıf Katılım’a yapmış olduğunuz kredi Uygunluk Başvuru Belgesini ekleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bununla birlikte kredi uygunluk talepleri olumsuz sonuçlanan başvurular teknik ve mali değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.

Soru 2: Üretim süreçlerinde kullanmak üzere daha az maliyetli olması sebebiyle ikinci el makine almayı planlıyorum. İkinci el makine satın alımı bu programda desteklenecek midir?

Cevap 2:  Başvuru rehberi 2.1.3.6 – Uygun Olmayan Maliyetler başlığı altında belirtildiği üzere bu program kapsamında ikinci el ekipman alımları desteklenmemektedir.

Soru 3: İşletmemin faaliyet alanı program rehberi kapsamında belirtilen faaliyet alanları arasında yer almamaktadır. Bu durum programa başvuru yapmama engel oluşturur mu?

Cevap 3:  Bu programa yapılan başvurular öncelikli sektörler bazında değerlendirilecek olup diğer imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ler de programa başvuru yapabilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli sektörlerden yapılan başvurular ilgililik bölümünde daha yüksek puan alabilecektir.

Soru 4: İmalat sanayinde faaliyet göstermekteyim. Hali hazırda başlamış olduğum (faturası kesilen, satın alma faaliyeti tamamlanan ya da mal/hizmet teslimi yapılan) yatırım faaliyetlerim kapsamında finansman desteğinden yararlanabilir miyim?

Cevap 4: Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan satın alma faaliyetleri program kapsamında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir. Bu sebeple tüm satın alımların Ajans ile sözleşme imzalandıktan sonra yapılması gerekmektedir.

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-2

Soru 5: Yatırım teşvik belgesi ile finansman desteğinin birlikte kullanılması hususunda engel var mıdır?

Cevap 5: Bu program kapsamında destek alan başvuru sahipleri Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanabilir. Ancak yatırım teşvik belgesi ile sağlanan kredi/kar payı desteğinden faydalanamaz, diğer teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Soru 6: Kalite yönetim sistemleri, marka ve patent işlemleri için proje uygulama süresi yetersiz kalmaktadır. 12 aylık proje süresinin yetersiz olması durumunda ilgili harcamalar program kapsamında karşılanabilecek midir?

Cevap 6: Yazılım ve sertifikasyon alımlarına ilişkin maliyetler bu program kapsamında uygun maliyettir. Ancak program kapsamındaki tüm faaliyetlerin ve satın alımların proje uygulama süresi içerisinde (12 ay) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Soru 7: Kullanılacak krediye ilişkin KKDF, BSMV gibi vergiler uygun maliyet olarak değerlendirilecek midir?

Cevap 7: İşletme tarafından kullanılacak kredilerde sadece “kredi finansman maliyeti” bölümünde yer alan tutarlar karşılanacak olup bunun dışında kalan kredi kullanımına ilişkin diğer tüm giderler (KKDF, BSMV, komisyon, masraf, vb.) yararlanıcıya ait olacaktır.

Soru 8: Fabrikamın fiziki altyapısı yeterli değil yapım işi faaliyeti gerçekleştirmem gerekiyor. Finansman desteğinden bu kapsamda faydalanabilir miyim?

Cevap 8: Yapım işi maliyetleri bu program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Soru 9: Kredi ödemeleri 24 ay ile mi sınırlı? Ödeme planı nasıl olacak?

Cevap 9: Bu program kapsamında kredi vadesi 24 (yirmi dört) aydır ve geri ödemeler 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılacaktır.

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-3

Soru 10: Bölge illeri arasında başvuruya ilişkin destek tutarı, başvuru sayısı gibi herhangi bir ayrım var mı?

Cevap 10: Program kapsamında TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) illeri arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Değerlendirmeler proje özelinde yapılacaktır.

Soru 11: Kredi uygunluk belgesi yalnızca Vakıf Katılım’dan mı alınabilir?

Cevap 11: Proje başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi için Vakıf Katılım onaylı Kredi Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. Vakıf Katılım Kuruluşunun ajansımızla işbirliği yapan şubeleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

1.Vakıf Katılım Bolu Şubesi (Bartın ve Karabük illerinden yapılacak başvurular için):

KOBİ Portföy İletişim Kişisi: Halit AYDEMİR

Şube İletişim: 0850 582 6126

2.Vakıf Katılım Düzce Şubesi (Zonguldak ilinden yapılacak başvurular için):

KOBİ Portföy İletişim Kişisi: Ömer ÖZOĞLU

Şube İletişim: 0850 582 6074

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-4

Soru 1: Yazılım üreten bir firmayız ortak finansman desteği programına başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 1: BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programına yapılan başvurular öncelikli sektörler bazında değerlendirilecek olup, diğer imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde programa başvuru yapabilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli sektörlerden yapılan başvurular ilgililik bölümünde daha yüksek puan alabilecektir. Bu kapsamda NACE sınıflamasına göre “C – İmalat” başlığı altında faaliyet gösteren KOBİ’ler başvuru sahibi olabilecektir. 

Soru 2: Projemizi hazırladık fakat proforma faturalara göre öngörülen yatırım maliyeti 3.8 Milyon TL olarak çıkmaktadır. Öngörülen yatırım maliyetin, program kapsamında belirlenen kredi üst limiti 2.5 Milyon TL üzerinde olması başvuruya engel midir?

Cevap 2:  İfade ettiğiniz üzere program kapsamında belirlenen finansman maliyeti üst limiti 2.5 Milyon TL’dir. BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı ile 500.000 TL ile 2.500.000 TL arasındaki yatırımlara ait finansmanın maliyeti desteklenecektir. Planlanan yatırımın finansman maliyeti üst limiti olan 2.5 milyon TL üzerinde olması başvuruya engel değildir. Bununla beraber KAYS üzerinde proje bütçesi girilirken (KDV Hariç) 2.5 Milyon TL üzerinde giriş yapmanız mümkün değildir. Bununla birlikte bu tutarın üzerinde gerçekleşecek harcamalar başvuru sahibi tarafından karşılanması mümkündür. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, yararlanıcıya sözleşme tutarını aşan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz.  

Soru 3: Kooperatif olarak programa başvuru yapma imkânımız var mıdır?

Cevap 3:  KOSGEB veri tabanına kaydolabilen ve KOBİ Bilgi Beyannamesini güncelleyerek "KOBİ Vasfı Belgesi"ni alabilen kooperatifler program kapsamında başvuru sahibi olabilecektir.

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-5

Soru 4: Proje kapsamında alınması gereken proformalar döviz kuru üzerinden düzenlenmiş olabilir mi?

Cevap 4: Proforma faturaların döviz kuru üzerinden alınması mümkündür. Proje bütçesi oluşturulurken proforma faturada belirtilen tutarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır.

Soru 5: Katma Değer Vergisi Kanunu geçici madde 39 kapsamında KDV istisnasından faydalanmaktayız bu kapsamda programa başvurmamız konusunda engel var mıdır?

Cevap 5: Katma Değer Vergisi Kanunu geçici madde 39'da "sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır" şeklinde getirilen istisna 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda programa başvurmanız konusunda engel bulunmamaktadır.

Soru 6: Kredi Uygunluk Belgesi verildikten sonra Vakıf Katılım belge kapsamında uygun görülen tutarın altında bir meblağı uygun görebilir mi?

Cevap 6: Aracı Kuruluş, Kredibilite Değerlendirmesi uygun görülen ve kendisine kredi limiti tahsis edilen Yararlanıcılara kredi kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Aracı Kuruluşun Ajans’a verdiği Kredi Uygunluk Belgesi kredi kullandırılmasına ilişkin bir taahhüt anlamında olmayıp sadece bir ön değerlendirme niteliği taşımaktadır. Kredinin daha az miktarda kullandırılması durumunda kalan miktarı yararlanıcının karşılaması halinde destekten faydalanılabilmesi mümkündür.  Kredinin kullanılamaması durumunda yararlanıcı destekten faydalanamaz.

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-6

Soru 7: Kredi Uygunluk Belgesini Vakıf Katılım dışında bir bankadan almamız mümkün müdür?

Cevap 7: Proje başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi için Vakıf Katılım Bankası onaylı Kredi Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. Vakıf Katılım Bankası Onaylı Kredi Uygunluk Belgesi bulunmayan başvurular Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasına alınmayarak ön inceleme aşamasında elenecektir. Kredi Uygunluk Belgesi başvuruları kapsamında yetkili şube ve iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Başvuru Yapılan İl

Yetkili Vakıf Katılım Şubesi

İrtibat Kişisi

İletişim Numarası

Zonguldak

Düzce

Ömer ÖZOĞLU

0850 582 60 74

Karabük

Bolu

Halit AYDEMİR

0850 582 61 26

Bartın

Bolu

Halit AYDEMİR

0850 582 61 26

 

Soru 8: Finansman desteğine başvurduktan sonra projeye konu satın alımları projede belirtilen adres dışında kullanılabilir mi?

Cevap 8: Finansman desteğine hak kazanan bir yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemeyecek ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanamayacaktır. Bu kapsamda proje ile temin edilen makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeler TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) dışına çıkartmamalıdır. Başvuru aşamasında proje uygulama alanına ilişkin bilgiler KAYS başvuru aşamasında Ajans ile paylaşılacaktır.

 

 

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-7

Soru 1: Aracı kuruluş olan Vakıf Katılım’a kredi uygunluk belgesi kapsamında başvuru yapıldı fakat değerlendirme aşaması henüz tamamlanamadı bu durum başvuru yapmamıza engel midir?

Cevap 1: KAYS’ta Kredi Uygunluk Belgesi yüklemeniz gereken bölüme Vakıf Katılım’a yapmış olduğunuz Kredi Uygunluk Başvuru Belgesini ekleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bununla birlikte kredi uygunluk talepleri olumsuz sonuçlanan başvurular teknik ve mali değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.

Soru 2: Üretim süreçlerinde kullanmak üzere daha az maliyetli olması sebebiyle ikinci el makine almayı planlıyorum. İkinci el makine satın alımı bu programda desteklenecek midir?

Cevap 2:  Başvuru rehberi 2.1.3.6 – Uygun Olmayan Maliyetler başlığı altında belirtildiği üzere bu program kapsamında ikinci el ekipman alımları desteklenmemektedir.

 

Soru 3: İşletmemin faaliyet alanı program rehberi kapsamında belirtilen faaliyet alanları arasında yer almamaktadır. Bu durum programa başvuru yapmama engel oluşturur mu?

Cevap 3:  Bu programa yapılan başvurular öncelikli sektörler bazında değerlendirilecek olup diğer imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ler de programa başvuru yapabilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli sektörlerden yapılan başvurular ilgililik bölümünde daha yüksek puan alabilecektir.

 

Soru 4: İmalat sanayinde faaliyet göstermekteyim. Hali hazırda başlamış olduğum (faturası kesilen, satın alma faaliyeti tamamlanan ya da mal/hizmet teslimi yapılan) yatırım faaliyetlerim kapsamında finansman desteğinden yararlanabilir miyim?

Cevap 4: Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan satın alma faaliyetleri program kapsamında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir. Bu sebeple tüm satın alımların Ajans ile sözleşme imzalandıktan sonra yapılması gerekmektedir.

 

Soru 5: Yatırım teşvik belgesi ile finansman desteğinin birlikte kullanılması hususunda engel var mıdır?

Cevap 5: Bu program kapsamında destek alan başvuru sahipleri Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanabilir. Ancak yatırım teşvik belgesi ile sağlanan kredi/kar payı desteğinden faydalanamaz, diğer teşvik unsurlarından yararlanabilir.

 

Soru 6: Kalite yönetim sistemleri, marka ve patent işlemleri için proje uygulama süresi yetersiz kalmaktadır. 12 aylık proje süresinin yetersiz olması durumunda ilgili harcamalar program kapsamında karşılanabilecek midir?

Cevap 6: Yazılım ve sertifikasyon alımlarına ilişkin maliyetler bu program kapsamında uygun maliyettir. Ancak program kapsamındaki tüm faaliyetlerin ve satın alımların proje uygulama süresi içerisinde (12 ay) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Soru 7: Kullanılacak krediye ilişkin KKDF, BSMV gibi vergiler uygun maliyet olarak değerlendirilecek midir?

Cevap 7: İşletme tarafından kullanılacak kredilerde sadece “kredi finansman maliyeti” bölümünde yer alan tutarlar karşılanacak olup bunun dışında kalan kredi kullanımına ilişkin diğer tüm giderler (KKDF, BSMV, komisyon, masraf, vb.) yararlanıcıya ait olacaktır.

 

Soru 8: Fabrikamın fiziki altyapısı yeterli değil yapım işi faaliyeti gerçekleştirmem gerekiyor. Finansman desteğinden bu kapsamda faydalanabilir miyim?

Cevap 8: Yapım işi maliyetleri bu program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

 

Soru 9: Kredi ödemeleri 24 ay ile mi sınırlı? Ödeme planı nasıl olacak?

Cevap 9: Bu program kapsamında kredi vadesi 24 (yirmi dört) aydır ve geri ödemeler 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılacaktır.

 

Soru 10: Bölge illeri arasında başvuruya ilişkin destek tutarı, başvuru sayısı gibi herhangi bir ayrım var mı?

Cevap 10: Program kapsamında TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) illeri arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Değerlendirmeler proje özelinde yapılacaktır.

 

Soru 11: Kredi uygunluk belgesi yalnızca Vakıf Katılım’dan mı alınabilir?

Cevap 11: Proje başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi için Vakıf Katılım onaylı Kredi Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. Vakıf Katılım Kuruluşunun ajansımızla işbirliği yapan şubeleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

  1. Vakıf Katılım Bolu Şubesi (Bartın ve Karabük illerinden yapılacak başvurular için):

KOBİ Portföy İletişim Kişisi: Halit AYDEMİR

Şube İletişim: 0850 582 6126

  1. Vakıf Katılım Düzce Şubesi (Zonguldak ilinden yapılacak başvurular için):

KOBİ Portföy İletişim Kişisi: Ömer ÖZOĞLU

Şube İletişim: 0850 582 6074

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-8

Soru 1: Yazılım üreten bir firmayız ortak finansman desteği programına başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 1: BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programına yapılan başvurular öncelikli sektörler bazında değerlendirilecek olup, diğer imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde programa başvuru yapabilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli sektörlerden yapılan başvurular ilgililik bölümünde daha yüksek puan alabilecektir. Bu kapsamda NACE sınıflamasına göre “C – İmalat” başlığı altında faaliyet gösteren KOBİ’ler başvuru sahibi olabilecektir.

 

Soru 2: Projemizi hazırladık fakat proforma faturalara göre öngörülen yatırım maliyeti 3.8 Milyon TL olarak çıkmaktadır. Öngörülen yatırım maliyetin, program kapsamında belirlenen kredi üst limiti 2.5 Milyon TL üzerinde olması başvuruya engel midir?

Cevap 2:  İfade ettiğiniz üzere program kapsamında belirlenen finansman maliyeti üst limiti 2.5 Milyon TL’dir. BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı ile 500.000 TL ile 2.500.000 TL arasındaki yatırımlara ait finansmanın maliyeti desteklenecektir. Planlanan yatırımın finansman maliyeti üst limiti olan 2.5 milyon TL üzerinde olması başvuruya engel değildir. Bununla beraber KAYS üzerinde proje bütçesi girilirken (KDV Hariç) 2.5 Milyon TL üzerinde giriş yapmanız mümkün değildir. Bununla birlikte bu tutarın üzerinde gerçekleşecek harcamalar başvuru sahibi tarafından karşılanması mümkündür. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, yararlanıcıya sözleşme tutarını aşan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz.

 

Soru 3: Kooperatif olarak programa başvuru yapma imkânımız var mıdır?

Cevap 3:  KOSGEB veri tabanına kaydolabilen ve KOBİ Bilgi Beyannamesini güncelleyerek "KOBİ Vasfı Belgesi"ni alabilen kooperatifler program kapsamında başvuru sahibi olabilecektir.

 

Soru 4: Proje kapsamında alınması gereken proformalar döviz kuru üzerinden düzenlenmiş olabilir mi?

Cevap 4: Proforma faturaların döviz kuru üzerinden alınması mümkündür. Proje bütçesi oluşturulurken proforma faturada belirtilen tutarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır.

 

Soru 5: Katma Değer Vergisi Kanunu geçici madde 39 kapsamında KDV istisnasından faydalanmaktayız bu kapsamda programa başvurmamız konusunda engel var mıdır?

Cevap 5: Katma Değer Vergisi Kanunu geçici madde 39'da "sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır" şeklinde getirilen istisna 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda programa başvurmanız konusunda engel bulunmamaktadır.

 

Soru 6: Kredi Uygunluk Belgesi verildikten sonra Vakıf Katılım belge kapsamında uygun görülen tutarın altında bir meblağı uygun görebilir mi?

Cevap 6: Aracı Kuruluş, Kredibilite Değerlendirmesi uygun görülen ve kendisine kredi limiti tahsis edilen Yararlanıcılara kredi kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Aracı Kuruluşun Ajans’a verdiği Kredi Uygunluk Belgesi kredi kullandırılmasına ilişkin bir taahhüt anlamında olmayıp sadece bir ön değerlendirme niteliği taşımaktadır. Kredinin daha az miktarda kullandırılması durumunda kalan miktarı yararlanıcının karşılaması halinde destekten faydalanılabilmesi mümkündür.  Kredinin kullanılamaması durumunda yararlanıcı destekten faydalanamaz.

 

Soru 7: Kredi Uygunluk Belgesini Vakıf Katılım dışında bir bankadan almamız mümkün müdür?

Cevap 7: Proje başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi için Vakıf Katılım Bankası onaylı Kredi Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. Vakıf Katılım Bankası Onaylı Kredi Uygunluk Belgesi bulunmayan başvurular Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasına alınmayarak ön inceleme aşamasında elenecektir. Kredi Uygunluk Belgesi başvuruları kapsamında yetkili şube ve iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

 

Başvuru Yapılan İl

Yetkili Vakıf Katılım Şubesi

İrtibat Kişisi

İletişim Numarası

Zonguldak

Düzce

Ömer ÖZOĞLU

0850 582 60 74

Karabük

Bolu

Halit AYDEMİR

0850 582 61 26

Bartın

Bolu

Halit AYDEMİR

0850 582 61 26

 

Soru 8: Finansman desteğine başvurduktan sonra projeye konu satın alımları projede belirtilen adres dışında kullanılabilir mi?

Cevap 8: Finansman desteğine hak kazanan bir yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemeyecek ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanamayacaktır. Bu kapsamda proje ile temin edilen makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeler TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) dışına çıkartmamalıdır. Başvuru aşamasında proje uygulama alanına ilişkin bilgiler KAYS başvuru aşamasında Ajans ile paylaşılacaktır.

 

Ortak Finansman Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi-9

Soru - 1: KAYS programında Beklenen Finansman Kaynakları modülüne girişler nasıl yapılacaktır?

Cevap - 1:

Faiz Tutarı (Ajans)

Bu kalem, firmanın aracı kuruluş vasıtasıyla kullanacağı kredinin kar payı tutarıdır. Program kapsamında kredi veya finansal kiralama işleminde kar payı desteklenir; Vakıf Katılım A.Ş. tarafından tespit edilen kar payı oranının 12 puanı desteklenecektir. Bu kar payı tutarı, firmanın Ajans’a başvuru tarihinden sonraki bir tarihte netleşeceği için, başvuru sahibinin KAYS ekranında bu miktarı güncel kar payı oranlarını da dikkate alarak yazması gerekmektedir. (Tutar hesaplamasında Açık Destek Programları- BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı sekmesi altında yer alan bilgilendirme sunumundaki örnekten faydalanabilirsiniz.)

Faiz Tutarı (Başvuru Sahibi)

Bu program kapsamında Vakıf Katılım A.Ş. tarafından tespit edilen kar payı oranının 12 puanı desteklenecektir. Başvuru sahibinin KAYS ekranında bu miktarı güncel kar payı oranlarını da dikkate alarak yazması gerekmektedir. (Tutar hesaplamasında Açık Destek Programları- BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı sekmesi altında yer alan bilgilendirme sunumundaki örnekten faydalanabilirsiniz.)

Kredinin Vadesi (Ay)

Bu bölüme rakamla “24” yazılacaktır.

Geri Ödemesiz Dönem

Bu program kapsamında “geri ödemesiz dönem” bulunmamaktadır. Bu bölüme rakamla “0” yazılmalıdır.

Projeye Esas Olan Kredi Tutarı (Başvuru Sahibi)

Bu bölüme, program başvuru rehberinde belirtilen Kredi Olarak Kullanılabilecek Bütçe Limitleri dahilinde kredi tutarı yazılacaktır.

 

Soru – 2: KAYS programında Harcama Takvimi nasıl oluşturulmalıdır?

Cevap – 2:  KAYS programında “Harcama Takvimi” başlığı altında yapılan girişlerde, kullanılacak finansmanın proje uygulama döneminde kullanımına ilişkin tahmini takvim oluşturulur. Oluşturulan takvim, projen başvurusunun başarılı olması halinde uygulama döneminde düzenlenebilecektir.

 

Soru – 3: Başvuruda belirtilen faaliyetleri ne zaman gerçekleştirmemiz gerekiyor?

Cevap – 3:  Projede yer alan faaliyetleri başvuruda belirtildiği şekliyle proje uygulama süresi içerisinde herhangi bir zaman gerçekleştirebilirsiniz. Harcamalarınızı da yine proje uygulama dönemi içerisinde farklı zamanlarda yapabilirsiniz. Ancak her halükarda proje faaliyetlerinin uygulama süresi 12 ayı aşamaz.

 

Soru – 4: Proforma faturaları temin ettim bu belgelerle ilgili KAYS’ta yapılması gereken nedir?

Cevap – 4:  KAYS programında projenizi girerken “Bütçe” sekmesinde, satın alımı planlanan bütçe kalemine ait bilgileri; ilgili bütçe başlığı altında “Ekle” butonuna basarak girmeniz gerekmektedir. Proforma faturalar, destekleyici belgeler bölümüne toplu olarak eklenecektir. “Bütçe” sekmesi altında ise her satın alma kalemi için ayrı olarak yüklenmesi gerekmektedir. Bütçe bilgilerini girdikten ve proforma faturaları yükledikten sonra “Bütçe” kaydedilmelidir.

 

Soru – 5: Şahıs işletmemi gerçek kişi olarak KAYS’a ekledim fakat sistemde bilgilerimi göremiyorum, başvurumu nasıl yapabileceğim?

Cevap – 5:  Kar amacı güden gerçek kişiler, KAYS ana sayfada yer alan Kullanıcı İşlemleri / Tüzel Paydaş

İşlemleri menüsünden Şahıs İşletmesi olarak Sistem'e eklenmelidir. İşletmenizi Tüzel Paydaş İşlemleri üzerinden tanımladıktan sonra başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz. 

 

Soru – 6: Proje yazma konusunda Ajans uzmanlarından nasıl destek almalıyız? Proje yazım konusunda danışman desteği almalı mıyız?

Cevap – 6:  Ajansımızca Ortak Finansman Desteğine ilişkin 6 adet bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Ticaret ve Sanayi Odalarımızın talepleri doğrultusunda ilgili odalarda yüz yüze bilgilendirmeler verilmektedir. Oluşturulan yardım masaları ile başvuru sahiplerine destek olunmaktadır. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından sorulan sorular, “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yayımlanarak ajans internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ajans uzmanlarının başvuru sahibi adına proje yazması veya proje teklifine müdahale etmesi mümkün değildir. Ajans, herhangi bir danışmanlık firması ile irtibatlı değildir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine danışmanlık desteği alınması hususunda yönlendirmede bulunulamaz.

 

Soru – 7: Projeye konu imalatı yapmayı planladığımız işyeri ipotekli, bu durum başvuru yapmamıza engel midir?

Cevap – 7:  İşyerinin ipotekli olması başvuru yapmaya engel değildir.

 

Proje ödemeleri nasıl yapılmaktadır?

Yararlanıcıya proje ödemeleri, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki niteliğindeki proje bütçesi harcama takvimi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İlk İzleme Ziyaretinde, yararlanıcı tarafından hazırlanan ödeme talebi Ajansa sunulur. Eğer talep edilmişse, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yerine getirilmiş olması kaydıyla, öngörülen azami destek tutarının yüzde kırkı ön ödeme olarak sözleşme imzalanmasının ardından kırk beş gün içerisinde yararlanıcının sözleşmede belirtilen banka hesabına aktarılır.

Genel Sekreter, sözleşme imzalanmadan önce yararlanıcının ve projenin risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek amacıyla, Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir ve bunun sonucunda ön ödeme oranını yüzde yirmiden az ve yüzde altmıştan fazla olmamak kaydıyla yeniden belirleyebilir. Ön izleme ziyaretlerine ilave olarak sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek ilk izleme ziyaretleri ve başlangıç riski değerlendirmeleri neticesinde; Ajans, yararlanıcının ve projenin risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek suretiyle, ön ödeme oranını yüzde yirmiden aşağı ve yüzde altmıştan yukarı olmamak kaydıyla yeniden belirleyebilir ve çok yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına karar verebilir.

Ara ve nihai ödemeler ise yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulduktan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulduktan sonra yapılır. Bu ödemeler hak ediş esasına göre gerçekleştirilir ve Ajans, usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Bu aşamada yararlanıcının eş mali katkısı olan eş finansmanı, talepte bulunduğu oranda proje özel hesabına yatırması gerekmektedir. Ajans destek kapsamında yapacağı her türlü ödemeyi, kendi banka hesaplarından, yararlanıcı tarafından sözleşmede belirtilen banka ve bu banka nezdinde yararlanıcı adına açılmış projeye özel hesap numarasına, transfer talimatı ile gerçekleştirir.

Projemiz kapsamında bazı bütçe kalemlerinde öngörmüş olduğumuz bedellerde istikrarsız kur dalgalanmalarından dolayı olağanüstü artış olmuştur, bu artışı diğer bütçe kalemlerinden kullanabilir miyiz?

Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, toplam proje bütçesinin %5 veya altında olduğu değişiklikleri yapılacak değişikliğin gerekçeleri ile birlikte projenin genel amacını değiştirmeyecek ve diğer başvuruların eşitliğine zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat ederek yapabilirsiniz. Fakat herhangi bir bütçe kaleminin tamamının yapılmasından vazgeçilerek aktarımının başka bütçe kalemine sağlanması uygun değerlendirilmemektedir. Çünkü değişiklikler yapılırken proje yazım aşamasında belirlenmiş olan hedef kitle, nihai yararlanıcı, uygulama yeri, performans göstergesi vb. kriterlere de ulaşılması gerekmektedir.

Projemiz kapsamında Ajans usullerine göre ihale düzenlememiz gerektiği söylendi, ihale sürecini anlatabilir misiniz?

İhale süreci, hazırlık, duyuru, tekliflerin alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamalarından meydana gelmektedir. Hazırlık aşamasında yararlanıcı yapılacak işi ayrıntıları ile açıklayan bir teknik şartname ve Ajans web sitesinde ve satın alma rehberinde bulunan teklif dosyasını hazırlar. Duyuru aşamasında yararlanıcı 450.806 + KDV’ye kadar olan alımlarda YEREL, bu rakamın üzerinde olan alımlarda ise ULUSAL basına en az 21 gün önce ilan edilmek üzere duyuru yapar. Ayrıca yararlanıcı, bu ilanı ihale gününe kadar Ajansın web sitesinde ve kendi web sitesinde ihale dosyası indirilerek incelenebilecek ve an az 21 gün kalacak şekilde yayınlar. Teklif aşamasında değerlendirme komitesi kurularak teklifler toplanır. İsteklilere ihale dosyası teslim belgesi ve teklif alındı belgeleri verilir. Tekliflerin değerlendirilmesi ise ihale günü ve saatinde dosyaların açılmaya başlamasıyla ve teknik ve mali değerlendirmeler yapılarak tamamlanır.

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a tâbi olan kamu kurumuyuz. İlgili usul ve esaslara istinaden tevkifat, damga vergisi ve diğer vergileri proje özel hesabından ödemekte güçlük çekiyoruz. Bu ödemeleri kurumsal hesabımızdan yaparsak, Ajansınız açısından bir sorun teşkil eder mi?

Anılan usul ve esaslarda da belirtildiği üzere Kalkınma Ajansları projelerinde her türlü proje  harcaması için özel hesabın kullanımı zorunludur. Özel hesap kullanılmadığı tespit edilen harcamalarda, harcamaya konu tutar Ajansımızca uygun olmayan maliyet olarak nitelendirilecektir ve yararlanıcıya ödenmeyecektir.

Projemiz kapsamında satın aldığımız makinemizi, daha iyi niteliklerdeki makine alacağımız için devretmemiz veya başka bir firmaya vermemiz mümkün müdür?

Proje kapsamında alınan makinelerin firmanız demirbaşından çıkarılması için, projenizin fiili bitiş tarihi önemlidir. Projenizin bitiş tarihinden itibaren 3 yıl geçmemişse ilgili makine ve ekipmanları firmanız demirbaşında bulundurmak ve aktif olarak kullanmak durumundasınız. Aksi tespit edilen durumlarda Ajansımız Proje Faaliyetlerini Destekleme Yönetmeliği kapsamında destek tutarının 3 katı oranında cezaî müeyyide uygulanacaktır.

Proje görünürlük tabelamızı ne zaman kaldırabiliriz?

Proje bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 3 yıl boyunca bütün proje görünürlük materyallerini korumak ve projenin görünürlüğünü sağlamak durumundasınız. Çeşitli sebeplerden dolayı tabelanızın yerini değiştirmeyi planlıyorsanız lütfen Ajansımızdan makul gerekçenizle birlikte yazılı cevap isteyiniz. Aksi takdirde görünürlük tabelasını mevcut konumda ve yasal süresi boyunca muhafaza etmeniz gerekir.

Proje yazımı aşamasında danışman firma tarafından oluşturulan KAYS kullanıcı adımız ve şifremiz kayboldu. Raporlama yükümlülüklerini yeni kullanıcı adıyla yerine getiremiyoruz. Ne yapmalıyız?

Kabul edilen proje kullanıcı adı ve şifreniz olmadan, kabul edilmiş proje için raporlama işlemlerini yapamazsınız. Lütfen proje başvurusunu yapan personelden şifrenizi isteyiniz. Şifrenizi alamıyorsanız, KAYS ara yüzünde şifrenizi girdiğiniz bölümde bulunan “Şifremi unuttum” butonuna tıklayarak yönergeleri takip ediniz. KAYS yeni şifreyi sistemli kayıtlı e-posta adresine gönderecektir. Sistemde kayıtlı e-posta adresi de size ait değilse, yeni bir kullanıcı kaydı yaptırınız. Kayıt yaptığınız kullanıcı adı ile https://jira.yte.bilgem.tubitak.gov.tr:8083/secure/Dashboard.jspa linkinden KAYS talep yönetim sistemine girerek yeni talep oluşturunuz. Yaşadığınız durumu ve yeni kullanıcı adı ile ilgili projenin iliştirilmesi hususunda servis sağlayıcı kurum olan TUBİTAK’tan yardım isteyiniz. Süreç içerisinde TUBİTAK bilgi ve belgeler isteyebilir. Bu hususta lütfen servis sağlayıcısına yardımcı olunuz. Süreci hızlandırmak için TUBİTAK’a ait +90 (312) 289 92 22 telefon numarasından işleminizi takip edebilirsiniz.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve fiili süresi sona eren projemiz için yaptırdığımız atölye, kurumumuz bünyesinde aktif şekilde kullanılamıyor. Daha fazla hedef kitlesine ve personele sahip başka bir kamu kurumuna devretmemiz mümkün müdür?

Lütfen Ajansımızdan yazılı bir cevap almadan hiçbir devir işlemi yapmayınız. Süreci net bir şekilde anlattığınız resmi yazı ile Ajansa başvuruda bulununuz. Ajansımız tarafından yazılı talebiniz, gerekçeleriniz ve destekleyici belgeleriniz incelenecek, sonrasına tarafınıza yazılı olarak yönlendirmelerde bulunulacaktır. Yazılı cevabı alıncaya kadar ilgili atölyeyi projede belirtilen şekliyle kullanmaya devam etmeniz gerekmektedir.

Uygulama aşamasına devam edilen projemizde küçük ölçekli inşaat işi için bütçe bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ihalede, en avantajlı teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Ancak en avantajlı teklif, proje bütçemizin çok altında kalmaktadır. Arada kalan tasarruf miktarı ile kurumumuzun bazı ihtiyaçlarını gidermemiz mümkün mü?

Lütfen ilgili satın alımın detaylarıyla ilgili izleme uzmanınızla görüşünüz. İzleme uzmanınız konu ile ilgili değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. Ancak hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve proje ile ilgisi olamayan yeni bütçe kalemlerinin projeye eklenmesi mümkün değildir ve bu şekilde yapılan talepler Proje Faaliyetleri Destekleme Yönetmeliği’ne göre reddedilir.

Proje uygulama yerimizin olumsuz hava muhalefetine maruz kalması sebebiyle faaliyetlerimizi gerçekleştiremiyoruz. Proje süresini uzatmayı düşünüyoruz. Hangi belgelerle başvurmalıyız?

Proje süresi mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Proje uygulama bölgesinde deprem, yangın, sel, doğal afet vb. mücbir sebebin bulunduğunu belgelendirebilirseniz Ajansımıza bir zeyilname talebi sunmanız gerekmektedir. Zeyilname talebiniz Ajansımızca değerlendirilerek tarafınıza bir cevap yazısı gönderilecektir. Zeyilname talebinizdeki destekleyici belgeleriniz, değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için çok önemlidir. Örneğin uygulama bölgesinde sel olduğunu ele alalım. Destekleyici belge olarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden ilgili bölgede sel olduğuna dair resmi bir yazı sunabilirseniz, Ajansımız tarafından olumlu olarak değerlendirilebilecektir. Bunun dışında destekleyeci belgeler ve süre uzatma gerekçeleriniz hakkında lütfen izleme uzmanınızdan bilgi alınız.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et