Sıkça Sorulan Sorular

Kalkınma Ajanslarının hukuki statüsü nedir?

Kalkınma Ajansları 5449 sayılı kanunla kurulmuş, bu kanunun düzenlemediği alanlarda özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliği haiz, özerk kurumlardır. Ajansların kuruluş kanunu ve mevzuatına www.bakka.gov.tr adresinde Kurumsal başlığı altında yer alan mevzuat kısmından ulaşılabilmektedir.  

İstatistiki Bölge Sınıflandırması nedir?

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması; bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde tanımlanmış istatistikî bir sınıflamadır ve bölgesel analizlerin sağlıklı yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Avrupa Birliği istatistikî sınıflandırma birimleri ile uyumludur. Bu sınıflamaya göre istatistikî açıdan Türkiye; 12 Düzey 1 Bölgesi, 26 Düzey 2 Bölgesi ve 81 Düzey 3 Bölgesinden (iller) oluşmaktadır.

5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları da Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuştur. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının hizmet bölgesi Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan TR81 Batı Karadeniz Düzey 2 Bölgesidir. 

Bölge planı nedir?

Bölge Planı, bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek, yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir.

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan Batı Karadeniz Bölgesi için hazırlanan TR81 Batı Karadeniz Bölge Planı (2014-2023) Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun 30/12/2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili doküman ve eklerine www.bakkakutuphane.org adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Kalkınma Ajansları hangi destekleri sağlayabilmektedir?

Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde mali ve teknik destek olmak üzere iki şekilde desteklemektedir. Bu Yönetmelik kapsamında Ajanslar tarafından uygulanacak Mali Destek türleri şunlardır: Doğrudan Finansman Desteği, Faiz Desteği, Faizsiz Kredi Desteği.

Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici Teknik Destek hizmetleri sağlayabilir.

Güdümlü proje nedir ve güdümlü proje nasıl geliştirilir?

Güdümlü proje desteği teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak uygulanan Ajansın destek türlerinden biridir. Bölge planında belirlenen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere verilen istisnai bir destek türüdür. 

Bu destek türünde Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu ve ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu proje önerisi ve fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde proje Ajans tarafından desteklenebilir.

Sonuç Odaklı Program (SOP) nedir?

Kalkınma ajanslarının işlevsel ve kurumsal dönüşümü ile mevzuatta belirtilen görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için Bakanlık tarafından 2018 yılında Sonuç Odaklı Programlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk adım olarak ajansların bölge planları ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihlerini belirleyerek bu stratejileri destekleyecek programlar tasarlaması istenmiştir.

Sonuç Odaklı Programlar; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen bölgesel program tanımına uygun olarak, stratejik olarak belirlenmiş kalkınma hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir sektör, tema veya mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacıyla alt program, tedbir, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla iş birliği halinde hazırlanan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan orta vadeli (tercihen 3 yıllık) programlardır.

Bu amaç doğrultusunda BAKKA tarafından iki adet program tasarlanmış olup bunlar;

  • Filyos Havzası ve Hinterlandındaki Yatırım Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (FİLYOS SOP) ve
  • Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP)’tur.
Yatırım Destek Ofisleri (YDO) nedir ve görevleri nelerdir?

Bulunduğu ilin iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen Ajans birimidir. Görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreter’e karşı sorumlu olan Yatırım Destek Ofislerinin sunduğu tüm yatırım destek hizmetleri ücretsizdir. İllere yatırımcı çekmek, yatırımları izlemek, yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, yatırıma ilişkin iş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek görev ve yetkilerine sahip olan, Ajansın faaliyet gösterdiği illerde kurulan birimlerdir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının Zonguldak, Karabük ve Bartın’da Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. BAKKA’nın ilgili ofislerine ilişkin iletişim bilgilerine www.bakka.gov.tr adresinde yer alan İletişim bölümünden ulaşmanız mümkündür. 

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et