Yazı Boyutu

Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi, Ajansın üst ölçekli plan, strateji ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgede birçok proje, faaliyet ve etkinlik gerçekleştirmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bu çalışmaların belirli bir stratejik plan doğrultusunda yürütülmesi belirlenen hedeflere ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi;

 • Bölge Planı’nın hazırlık ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik gerektiğinde yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel analizleri yapmak/yaptırmak, veri toplamak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
 • Bölgesel kalkınma ve kapasite geliştirmeye yönelik, bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Ajansın yıllık çalışma programı ile bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek,
 • Yıllık ve 6 Aylık Faaliyet Raporları hazırlamak,
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,
 • Harcama programını Muhasebe Yetkilisi ile birlikte hazırlanmasını koordine etmek ve üçer aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına göndermek,
 • Diğer birimlerle işbirliği içinde Bölge Planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
 • Bölgesel kalkınmaya yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlamak
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Ulusal ve Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Bölge Planı’nın paydaşlar tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ile ilgili yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmek,
 • Genel Sekreterin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek,

ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görevleri yerine getirir.