Yazı Boyutu

 

BÖLGE HAKKINDA

 

Batı Karadeniz Bölgesi, Zonguldak ile birlikte Zonguldak’ın ilçesi iken 1991 yılında il statüsüne kavuşan Bartın ve aynı şekilde Zonguldak’ın ilçesi iken 1995 yılında il statüsüne kavuşan Karabük illerini kapsamaktadır. 9.493,04km2 yüzölçümlü bölge; 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Zonguldak 601.567, Bartın 189.139, Karabük 230.251 olmak üzere toplam 1.020.957 nüfusa sahiptir. Buna göre Türkiye nüfusunun %1,34'ü Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşamaktadır. Bölge illeri içerisinde en fazla nüfusa sahip olan il Zonguldak iken en az nüfusa sahip olan il ise Bartın’dır.

2013 yılı TÜİK verilerine göre bölgede toplam 40 belediye, 18 ilçe ve 904 köy bulunmaktadır. Bunların dağılımı; Zonguldak 25 belediye, 8 ilçe ve 372 köy, Karabük 7 belediye 6 ilçe ve 271 köy, Bartın 8 belediye, 4 ilçe ve 261 köy ile izlemektedir.

2011 tarafında Kalkınma Bakanlığı tarafından güncellenen ''İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” raporuna göre 81 il arasında Karabük 28. sırada, Zonguldak 29. sırada ve Bartın 48. sırada yer almaktadır.

 

Bölge genelinde kentsel nüfus ile kırsal nüfus birbirine çok yakın olmakla birlikte kent nüfusunda son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bölgenin kentsel nüfus oranı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2012 yılında %51,8 iken bu oran 2013 yılı verilerinde %58,92 olarak tespit edilmiştir.  Bu artışta Zonguldak’ta yeni ilçe olan Kozlu ve Kilimli ilçelerinin payı büyüktür. 2013 yılı verilerine göre bölge illerinden sadece Bartın ilinde kırsal alanlarda yaşayan nüfus, kentsel alanlarda yaşayan nüfustan fazladır.  Kentsel nüfusu en fazla olan il %75,03 ile Karabük iken bunu % 59,14 ile Zonguldak, %38,59 ile Bartın takip etmektedir.

 

2013 TÜİK verilerine göre kentsel nüfus oranı Türkiye rakamlarına en yakın il Karabük, en uzak il ise Bartın’dır. İlçeler bazında ise kentsel nüfus dağılımı bağlamında Ereğli, Safranbolu, Eskipazar ilçeleri ön plana çıkarken, kırsal nüfus bağlamında Ulus, Kurucaşile, Eflani göze çarpmaktadır.

 

2013 yılı verilerinde nüfus artış hızlarında da bölge illerinde farklılıklar göze çarpmaktadır. Bölge nüfusu binde 0,83 artış gösterirken, Zonguldak nüfusunda binde 8,21’lik bir azalma söz konusudur. Ancak aynı dönemde Karabük’te binde 22,43’lük bir artış görülürken, Bartın’da ise bu oran binde 3,72 olarak göze çarpmaktadır. Karabük ilinde gerçekleşen bu nüfus artışında Karabük Üniversite’sinin payı büyüktür.

 

Bölgede toplam 647 sanayi işletmesi bulunmaktadır ve söz konusu işletmelerin sanayi faaliyetleri ağırlıklı olarak madencilik, demir çelik, gıda ve tekstil ürünleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Sanayi işletmeleri nezdinde incelendiğinde söz konusu dört sektörün toplam işletmeler içindeki payı yaklaşık % 48’dir. İstihdam oranlarına bakıldığında ise söz konusu dört sektörün toplam sanayi işletmeleri içindeki payı yaklaşık %77’dir. Bölge genelinde sanayi işletmelerinde çalışan personelin yaklaşık %32’si madencilik, %27’si ise demir-çelik sektöründe istihdam edilmektedir. Tekstil sektörünün toplam istihdam içindeki payı ise % 16'dır.

 

Batı Karadeniz Bölgesinde üretilen malların ticari merkezlere dağıtılabilmesi ve bölgeye hammadde sevkiyatının sağlanabilmesi için bölgenin demiryoluyla Marmara Bölgesi’ne bağlantısı gerekmektedir. Bu sebeple DLH tarafından bir proje hazırlatılarak Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Zonguldak-Bartın arasında yaklaşık uzunluğu 281 km olan ve yedi senede bitirilmesi hedeflenen demiryolu projesi hazırlanmış ve Adapazarı-Karasu arasındaki yaklaşık 63 km uzunluğundaki ilk etabın ihalesi gerçekleştirilmiştir.

 

 

Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Güzergâhı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Verilerine Göre Düzenlenmiştir

 

Bölge denizyolu taşımacılığı açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen yolcu taşımacılığı yok denecek seviyededir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde 6 adet liman bulunmaktadır. Bu limanların dördü Zonguldak, diğer ikisi ise Bartın sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Zonguldak’ta yapılacak olan iki adet ilave liman projesi bulunmaktadır. Bunlardan biri Alaplı’da yapılması planlanan Alaplı Limanı ve diğeri Çaycuma’da yapılması planlanan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı’dır. 

 

 

TR81 Bölgesi Limanları

 

 

 

ZONGULDAK İLİ GENEL BİLGİLERİ

KARABÜK İLİ GENEL BİLGİLERİ

BARTIN İLİ GENEL BİLGİLERİ