Tabiatıyla Batı Karadeniz

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 TR81 Batı Karadeniz Bölge Planında sekiz temel öncelikten birisi “Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi” olarak yer almıştır. Ajans, bölgede mevcut turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yeni  cazibe merkezlerinin oluşturulması için bölge paydaşlarının katılımı ile turizm master planı hazırlanmıştır. Bu plan, bölgenin özellikle doğası ve kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir turizm varlığına sahip olduğunu göstermekte ve bu alanda yapılacak çalışmaların bölgenin gelişimine sunacağı katkıyı gözler önüne sermektedir. Bu doğrultuda Batı Karadeniz Bölgesinin doğal ve kültürel değerlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek ve nitelikten ödün vermeden çeşitli altyapı unsurlarının geliştirilmesi, deneyim turizmine yönelik olarak güçlendirilmesi ve turizm alanlarının entegrasyonu amacıyla komşu bölgelerle ortak çalışma zeminini destekleyecek şekilde Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda geliştirilen stratejiler arasında doğal ve kültürel değerlerin korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik eylemler yer almaktadır. Eylem planında öncelikle yapılması gereken konuların arasında doğa ve kültür turizmi altyapılarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yer almaktadır.

Batı Karadeniz Bölgesi önemli bir turizm potansiyeli taşıyan fakat bu potansiyeli yeterince kullanamayan bir bölgedir. Ancak bölgede turizm son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır ve bu durum istatistiki verilerden de görülmektedir. 2010 yılından 2018 yılına kadar bölgede tesise geliş sayısı %36, geceleme sayısı %83 artış göstermesine rağmen bu rakamlar Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye’de ortalama geceleme 2,6 gün iken TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde bu rakam 1,5 gündür. Ziyaretçilerin bölgede daha fazla kalmasını sağlayabilmek için bölgenin güçlü olduğu doğa ve kültür turizmi alanlarında mevcut altyapıların güçlendirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının geliştirilmesi,  gerekmektedir.

Bu doğrultuda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi (TURİZM SOP) kapsamında doğal ve kültürel varlıkların korunması, yaşatılması ve turizme kazandırılmasına öncülük edilecek, doğa ve kültür turizminin desteklenmesine yönelik altyapıların geliştirilmesine katkı sağlanacak, turistik destinasyonlarda destek hizmetlerinin geliştirilerek markalaşma ve tanıtım çalışmaları ile Batı Karadeniz destinasyonunun deneyim turizmine yönelik güçlendirilmesine destek sağlanacaktır.

BAKKA tarafından hazırlanan Turizm Sonuç Odaklı Programı kapsamında bölge turizminin sürdürülebilir şekilde gelişimi amacıyla Turizm Master Planı’nda belirlenen acil ve kısa vadeli gelişim hedeflerine yönelik belirlenen amaçlar şu şekildedir:

Genel Amaç

Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi (TURİZM SOP) ile turizm alanında sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için Batı Karadeniz Bölgesinin turizmde en güçlü olduğu unsur olan doğası ve kültürel değerlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek ve nitelikten ödün vermeden çeşitli altyapı unsurlarıyla deneyim turizmine yönelik olarak güçlendirilmesi ve turizm alanlarının entegrasyonunun sağlanarak bölgede turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özel Amaçlar

  • Doğa ve kültür turizmine yönelik altyapıların destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmesi
  • Batı Karadeniz destinasyonunun doğa ve kültür rotalarının güçlendirilmesi
  • Turistik destinasyonlarda insan kaynağının geliştirilmesi ve paydaşlar arasında etkileşimin artırılması
  • “Tabiatıyla Batı Karadeniz” temasında markalaşma bilincinin oluşturularak turizm unsurları ile yatırım ortamının tanıtılması
Turizm Master Planı

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla gelişen turizm sektöründe Batı Karadeniz bölgesi de sahip olduğu turizm değerleriyle önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte bölge; sanayi alanlarının hızla büyümesi, çevresel sorunların artması, turizm yatırımlarının ve beşeri sermayenin eksikliği gibi belirli kısıtlarla karşı karşıyadır.

Türkiye’nin doğa ve kültür turizmi alanında en önemli bölgelerinden biri olma vizyonuna sahip olan Batı Karadeniz Turizm Master Planı çalışmalarına 2018 yılında başlanmış olup 2020 yılında tamamlanmıştır. Kapsamlı bir çalışma yürüterek önümüzdeki 10 yıl boyunca Batı Karadeniz’in turizm endüstrisinin gelişimi için bir kılavuz kaynak olması amaçlanmıştır.

Ayrıntılı hedefler, stratejiler ve özel eylem planları ile sunulan bu master plan, gelecekte turizm ile ilgili kalkınma tedbirleri için bir araç, rehber ve referans noktası olarak hizmet verecek ve Batı Karadeniz turizmi için sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecektir.

  

Yerel ve ulusal paydaşlara Turizm Master Planının planlama ve süreci faaliyetlerinde gelişmelerin sunulması, strateji ve eylemlerin etkili ve verimli bir şekilde tüm paydaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla batikaradeniz.gov.tr internet sitesinin oluşturularak tüm gelişmelerin buradan aktarılması planlanmıştır.

Turizm Master Planı çerçevesinde oluşturulan bu internet sitesi aracılığıyla

  • Yerel paydaşlara planlama süreci hakkında güncel bilgiler verilerek, katılımcılık teşvik edilmiş ve desteklenmiştir,
  • Gündem, faaliyetler, hedefler ve elde edilen sonuçlar paylaşılarak şeffaflık sağlanmış ve paydaşlara güven tesis edilmiştir,
  • Sektör paydaşlarına bölgenin turizm sektörü hakkında fikir verilmesi ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et