• » Eş finansman tutarı, çek ve senet türü ödeme araçları ile karşılanabilir mi?

  Cevap ; Ajansın sağlayacağı mali destek ve yararlanıcının karşılayacağı eşfinansman tutarı Ajans tarafından belirlenecek ve sözleşmede belirtilecek olan bankada proje sahibi adına açılacak hesaba yatırılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar bu banka hesabından transfer yoluyla yapılmalıdır. Dolayısıyla çek ve senet türü ödeme araçları uygun değildir.Başvuru Rehberi 1.3

 • » Program kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için vergi muafiyeti söz konusu mudur?

  Cevap ; Herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. Ancak vergi ve harç ödemeleri uygun maliyet olarak kabul edileceğinden maliyetler brüt rakamlar üzerinden bütçeleştirilecektir. Başvuru Rehberi 2.1.3.

 • » Verilen mali desteklerin niteliği nedir? Geri ödeme koşulları nelerdir?

  Cevap; Ajans, desteklenmesi uygun bulunan projelere, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlardamali destek sağlayacak ve bu destek “hibe” niteliğinde olacaktır.Ajans tarafından sağlananbu desteğin geri ödemesi olmayacaktır. Proje bütçesinin Ajanstan talep edilen miktarındışında kalan kısmı, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlarda eş-finansman olarak BaşvuruSahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Başvuru Rehberi 1.3.

 • » Ferdi başvurular uygun mu?

  Cevap ; Gerçek kişiler, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ve kamu kurum kuruluşları hariç tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuramazlar. Başvuru Rehberi 2.1.1.

 • » TR 81 Bölgesi ne demektir?

  Cevap ; Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AvrupaBirliği Bölgesel istatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulmasıamacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamayagöre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Buayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistiki bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğinceKalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı,TR81 (Zonguldak, Bartın, Karabük) Düzey 2 Bölgesinde merkezi Zonguldak olmak üzere kurulmuştur ve görev alanı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden oluŞmaktadır. Başvuru Rehberi 1.1.

 • » Proje uygulama süresi nedir ve ne zaman başlar?

  Cevap ; Ajansa sunulacak projelerin uygulama süresi asgari 6, azami 9 aydır.Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.Proje kapsamında yürütülecek bütün faaliyetler bu azami sürenin sonuna kadar tamamlanmalıdır. Projeye dahil edilecek faaliyetlerin proje kapsamında gerekli ve uygulanabilir olması Başvuru Sahibi’nin yararına olacaktır. Başvuru Rehberi 2.1.3. 2.1.4.

 • » Projelerin hazırlanması aşamasında Ajansın avans şeklinde bir desteği olabilir mi?

  Cevap ; Değerlendirme ve seçim sürecinde başarılı bulunmamış, onaylanmamış, sözleşme imzalanmamış ve ödeme için gerekli koşulların yerine getirilmediği hiçbir durumda Ajans hiçbir başvuru sahibine hiçbir ödeme yapmayacaktır. Başvuru Rehberi 2.5.

 • » Projemizin uygulanması için gerekli olan izin ve ruhsatlardan birisinin işlemleri, prosedürün uzunluğu veya askı süresi nedeniyle sözleşme tarihi

  Cevap ; Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsaortaklarının, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınmasıgerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgelerisözleşme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonrabaşarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözleşmeye davet bildiriminin tebliğinden sonra en fazla 10 iş günü içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde başvuru sahibi sözleşmeden feragat etmis sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir.Başvuru Rehberi 2.2.1.

 • » Sözleşme imzalanmasından sonra proje uygulamasında sorun yaşanırsa, verilen mali destekler için ne gibi yaptırımlar uygulanacaktır?

  Cevap ; Ön ödeme haricinde Ajans tarafından yapılacak bütün ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi ve/veya taahhüt edilen hedeflerin yerine getirilememesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında veya eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara basvurabilir.Yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında baska bir iş için kullanamamaz.Yukarıdaki durumlar için gerekli olan hallerde destek miktarının üç katı tutarında Ajansa tazminat ödeyeceği hususu sözleşmede yer alır. Başvuru Rehberi 2.5.

 • » Anadolu liselerinin 2011 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına başvurmaları mümkün müdür?

  Cevap ; 2011 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere "lise, dengi ve üzeri mesleki okullar" başvurabilir.Lise, dengi ve üzeri mesleki eğitim vermeyen okullar bu kapsamına girmemektedirler. Başvuru Rehberi 2.1.1.

 • » Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinde para motor uçuşları yapıyorum. Acaba bakka projesi kapsamında malzeme teminim mümkün olur mu?

  Cevap ; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum kuruluşları hariç tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuramazlar. Ayrıca KOBİ Mali Destek Programımız kapsamında ise Başvuru Sahibinin öncelikle KOBİ niteliğinde gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan hiçbir kişi, kuruluş ve kuruma destek verilememektedir. Başvuru Rehberi 2.1.1.

 • » Bölgede organik seracılığı yaygınlaştırmaya yönelik uygulamalı eğitim için sera kurarak bu faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz. Bu desteği sera yapımında kullanarak sera otomasyonu, ekipmanı ve eğitim faaliyetleri için ajanstan alınacak destekten faydalanmak istiyoruz. Bu Kapsamda destek alabilir miyim?

  Cevap ; a) 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunacağınız projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: 1-Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, 2-Projelerin uygunluğu, 3-Maliyetlerin uygunluğu Ajansımıza sunacağınız proje, yukarıda belirtilen kriterlere uygun ve nihai hali oluşmuş proje olmalıdır. Aksi halde belirsizliklerin hâkim olduğu bir projenin başarılı olması çok güçtür. Başvuru Rehberi 2.1

   

 • » Ayrıca asansörün maliyet olarak destek programı çerçevesinde ne kadar kabul edilebilir olduğuna dair bir cevap alabilir miyiz?

  Cevap ; b) Başvuru Rehberine göre piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri uygun maliyetlerdir. Yapılan bu satın almaların projenin faaliyetlerinin sürdürülmesi için mutlaka gerekli olmaları ve projenin uygulanmasına hizmet etmeleri gerekmektedir. Başvuru Rehberinde uygun olmayan maliyetler kısmında yer almayan ve yine Başvuru Rehberinde belirtilen diğer şartları da taşıyan, ihtiyaç duyduğunuz mal, ekipman ve hizmet maliyetlerinin projeye yazılması mümkündür. Başvuru Rehberi 2.1.4

 • » Bölgede organik seracılığı yaygınlaştırmaya yönelik uygulamalı eğitim için sera kurarak bu faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz. Bu desteği sera yapımında kullanarak sera otomasyonu, ekipmanı ve eğitim

  Cevap ; 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Başvuru Rehberine göre birincil tarım faaliyetleri 2011 yılı mali destek programı kapsamında desteklenmemektedir. Fakat birincil tarım faaliyeti yaparak herhangi bir ürün elde etmek maksadı taşımayan ve birincil tarım faaliyetlerinin yapılmasını öğretmek amacıyla eğitim ile sınırlı uygulamaları içeren eğitim faaliyetleri bu mali destek kapsamında desteklenebilecektir. Bu kapsamda Başvuru Rehberine göre piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri uygun maliyetlerdir. Yapılan bu satın almaların projenin faaliyetlerinin sürdürülmesi için mutlaka gerekli olmaları ve projenin uygulanmasına hizmet etmeleri gerekmektedir. Başvuru Rehberi 2.1.3 Başvuru Rehberi 2.1.4