Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Altyapı Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

07-08-2019 Okunma Sayısı: 493
A- A+

Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Altyapı Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Altyapı Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

 

 

 

 

 

İHALE İLANI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Altyapı Etüt Proje Danışmanlık Hizmet alımı işi pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1.Ajansın İrtibat Bilgileri:

  •  

: Güney Mah Zonguldak Yolu Cad No 36 67600 Kozlu / ZONGULDAK

b)Telefon ve Faks Numarası

: (0372) 257 74 70 / (0372) 257 74 72

c)Elektronik Posta Adresi

: ihale@bakka.gov.tr

 

2.İhale Konusu İşin:

a)Niteliği, Türü ve Miktarı

: Zonguldak Çaycuma Burunkaya köyünde yaklaşık 56 hektarlık alanda yer alacak Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’nin revize fizibilite etüdü ve buna bağlı olarak hazırlanması gereken altyapı projelerinin hazırlanarak ilgili Bakanlığa sunulması ve gerekli onayların alınarak ihale dosyasının hazırlanması; Hizmet Alımı

b)Yapılacağı Yer

: Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Burunkaya ve Ayvazlar köyü

c)Süresi

: 90 gün (Projelerin onaylatılması, kurumlarda geçen inceleme, vize ve onay süreleri, kurumların resmi askı ve itiraz süreleri gibi süreler işin süresine ayrıca eklenecektir.)

 

3.İhalenin:

a)Usulü

:Pazarlık Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 12)

b)Yapılacağı Yer

:T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu Zonguldak

c)Tarihi ve Saati

: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2Mevzuatı gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından, ilk ilan tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6Ajans tarafından sağlanan ve istekli tarafından doldurularak imzalanan standart Birim Fiyat Teklif Mektubu ve eki Birim Fiyat Teklif Cetveli,

4.1.7İdari şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.2Teklif edilen tutarın yüzde yirmibeşinden az olamamak koşulu ile iş deneyim belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir

6.İhale dokümanı Güney Mah Zonguldak Yolu Cad No:36 67600 Kozlu / Zonguldak adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz TL)’nin Ajansın Halk Bankası Zonguldak Şubesi TR56 0001 2009 8060 0007 0000 21 numaralı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.Teklifler 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00’ e kadar Güney Mah Zonguldak Yolu Cad No:36 67600 Kozlu/Zonguldak adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8.İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10.T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.